7Przysłówek

Przysłówek określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek. Może odnosić się do miejsca hier - tu, czasu heute - dziś, sposobu gern - chętnie, przyczyny darum - dlatego.Przysłówki nie odmieniają się, niektóre z nich podlegają stopniowaniu.a)przysłówki określające miejsceOdpowiadają na pytania: wo?, wohin?, woher?
da tu außen zewnątrz
hier tutaj draußen na zewnątrz
dort tam innen wewnątrz
oben na górze drinnen w środku, wewnątrz
unten na dole überall wszędzie
vorn z przodu irgendwo gdziekolwiek
hinten z tyłu nirgends nigdzie
links z lewej vorwärts naprzód
rechts z prawej zurück z powrotem
fort, weg stąd, precz rückwärtsdo tyłu
b)przysłówki określające czasOdpowiadają na pytania: wann?, seit wann?, bis wann?, wie lange?, wie oft?
jetzt, nun teraz nachmittagspo południu
nie nigdy vormittags przed południem
schon już immer zawsze
bald wkrótce stets zawsze
dann potem täglich codziennie
bisher dotychczas jährlich rocznie
soeben właśnie oft często
morgen jutro selten rzadko
gestern wczoraj wieder znów
früh wcześnie vorher przedtem
c)przysłówki określające sposóbOdpowiadają na pytania: wie?, auf welche Art und Weise?
anders inaczej sehr bardzo
beinahe prawie so tak
doch przecież umsonst daremnie
ein wenig trochę, nieco ungefähr w przybliżeniu
fast prawie vergebens na próżno
freilich wprawdzie vielleichtmoże
ganz całkiem völlig całkowicie, zupełnie
genug dość wenig mało
gern chętnie wirklich rzeczywiście
höchst co najwyżej wohl zupełnie, całkiem
jedenfallsw każdym razie ziemlich całkiem, dość
kaum ledwo, prawie nie zu zbyt
richtig właściwie zusammen razem
d)przysłówki określające przyczynęOdpowiadają na pytania: warum?, weshalb?, weswegen?, wozu?, wodurch?
dadurch przez to deswegen dlatego
daher z tego powodu folglich więc
darum dlatego somit tak więc
deshalb dlatego trotzdem mimo to