6.5.1Bezokolicznik zależny

Zazwyczaj jednak bezokolicznik występuje w zdaniu z inną częścią mowy:a)z czasownikiemEs begann zu schneien.Zaczęło padać.b)z rzeczownikiemIch hatte keine Zeit aufzuräumen.Nie miałam czasu posprzątać.c)z przymiotnikiemEs ist nicht leicht, alles gut zu machen.Nie jest łatwo zrobić wszystko dobrze.Bezokolicznik zależny występuje zazwyczaj na końcu zdania i w większości przypadków jest poprzedzony przedrostkiem zu. U czasowników z nierozdzielnym przedrostkiem zu pisze się oddzielnie, w przypadku czasowników z rozdzielnym przedrostkiem, zu znajduje się między przedrostkiem a czasownikiem (podobnie jak ge- w formach Perfekt).W połączeniu z niektórymi czasownikami zu się pomija, wówczas jest to tzw. bezokolicznik prosty.Bezokolicznik bez zu występuje:a)po czasownikach modalnych, oprócz wissenSie müssen noch arbeiten.Musi jeszcze pracować.b)po czasownikach oznaczających odbiór zmysłowyjak np. sehen, hören, spüren, fühlenWen siehst du kommen?Widziałeś, że ktoś przychodził?c)po czasownikach bleiben, lassenBleib stehen!Stój!d)po czasownikach wyrażających ruchjak np. gehen, fahren, kommen, fliegenIch gehe schlafen.Idę spać.e)po czasownikach lernen, lehren, helfen, heißenjeżeli bezokolicznik jest rozwinięty, występuje zazwyczaj z „zu”Wir lernen Ski fahren.Uczę się jeździć na nartach.Ich lerne, langsam und deutlich zu sprechen.Uczę się mówić pomału i wyraźnie.f)po czasowniku brauchenmożna również z „zu”Du brauchst nicht (zu) lügen.Nie musisz kłamać.