6.6Imiesłów

W języku niemieckim istnieją dwa imiesłowy - czasu teraźniejszego, tzw. Partizip I oraz czasu przeszłego, tzw. Partizip II.Imiesłów czasu teraźniejszegoFormy imiesłowu czasu teraźniejszego tworzy się dla wszystkich czasowników w ten sam sposób - za pomocą bezokolicznika i końcówki -d.
arbeiten+d arbeitend pracujący
folgen+d folgend następujący
schreiben+d schreibend piszący
Imiesłów czasu przeszłegoTworzy się za pomocą przedrostka ge-, temat czasowników słabych przyjmuje końcówkę -(e)t, mocnych -en.Czasowniki słabe: ge+ temat+ -(e)t
folgen gefolgt śledzony
suchen gesucht poszukiwany
kaufen gekauft kupiony
Czasowniki mocne: ge+ temat+ -en
schließen geschlossen zamknięty
sehen gesehen widziany
rufen gerufen wzywany
Formy imiesłowu przeszłego niektórych czasowników nie mają przedrostka ge-. Są to następujące grupy czasowników:a)czasowniki z nierozdzielnymi przedrostkami be-, ge-, ent-, emp-, er-, ver-, zer-empfohlenpoleconyb)czasowniki z dwoma przedrostkamiausverkauftwyprzedanyc)czasowniki zakończone na - ierenfotografiertfotografowanyW przypadku czasowników z rozdzielnym akcentowanym przedrostkiem ge- znajduje się on między przedrostkiem a tematem czasownika.aufgemachtotwartyPrzedrostki durch-, über-, um-, unter-, wider- i wieder- mogą być rozdzielne lub nierozdzielne, co wpływa na formę imiesłowu.