2.2.1Rodzajnik określony

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga
Nom. der die das die
Gen. des der des der
Dat. dem der dem den
Akk. den die das die
Rodzajnik określony jest używany w odniesieniu do rzeczy już znanej i bliżej określonej, bądź takiej, o której była już wcześniej mowa.Ich bekam ein Buch. Das Buch ist interessant.Nazwy własne (imiona i nazwiska) w większości przypadków występują bez rodzajnika. Wyjątki:a)sytuacja wymagająca określenia przynależności - zastosowania drugiego przypadku - dopełniacza (Genitiv).die Schriften des Aristotelesdzieła Arystotelesab)imię jest poprzedzone przymiotnikiemder kleine PeterPiotruśc)nazwisko rodziny, rodu lub osób w liczbie w mnogiejdie MüllersMüllerowieRodzajnik określony występuje również przed:a)liczebnikami porządkowymider zweite Teildruga częśćb)przymiotnikami w stopniu najwyższymdas kleinste Kindnajmniejsze dzieckoc)określenie odnoszące się do gatunkuDer Wolf ist ein Raubtier.Wilk jest drapieżnikiem.