4.3Zaimki wskazujące

Przegląd zaimków wskazujących:
der, die, das, die ten, ta, to, ci
dieser, diese, dieses, diese właśnie ten, ta, to, ci
jener, jene, jenes, jene tamten (ów), tamta, tamto, tamci
solcher, solche, solches, solche taki, taka, takie, tacy
derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben ten sam, ta sama, to samo, ci sami
selbst, selber sam
a)der, die, dasOdmieniają się podobnie jak rodzajnik określony, różnią się jednak w dopełniaczu liczby mnogiej i pojedynczej oraz w celowniku liczby mnogiej.
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga
Nom. der die das die
Gen. dessen deren, dererdessen deren, derer
Dat. dem der dem denen
Akk. den die das die
b)dieser, jener, solcher
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki liczba mnoga
Nom. dieser Mann diese Frau dieses Kind diese Brüder
Gen. dieses Mannes dieser Frau dieses Kindes dieser Brüder
Dat. diesem Mann dieser Frau diesem Kind diesen Brüdern
Akk. diesen Mann diese Frau dieses Kind diese Brüder
Zaimki dieser (ten właśnie) i jener (ów) odmieniają się jak rodzajnik określony.Zaimek solcher (taki) odmienia się jak przymiotnik. Występuje w konstrukcjach ein solcher, eine solche, ein solches. W liczbie mnogiej stosuje się formę solche, która odmienia się jak rodzajnik określony.c)derselbe, dieselbe, dasselbe
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijakiliczba mnoga
Nom. derselbe dieselbe dasselbe dieselben
Gen. desselben derselben desselben derselben
Dat. demselben derselben demselben denselben
Akk. denselben dieselbe dasselbe dieselben
Zaimek derselbe (ten sam) odmienia się jak przymiotnik z rodzajnikiem określonym i pisze się łącznie.d)selbst, selberZaimki selbst, selber (sam, osobiście) są nieodmienne.