5.3Liczebniki wieloraki

Tworzy się je dodając do formy liczebnika głównego końcówkę -erlei, są nieodmienne.
zweierlei dwojaki viererlei czworaki
dreierlei trojaki zehnerlei dziesięcioraki