Liczebniki

Liczebniki

Adjectifs numéraux

Liczebniki główne

Adjectifs numéraux cardinaux
zero
zéro m
zeʀo
jeden m, jedna f
un, une
œ̃ˌ yn
dwa m, dwie f
deux
trzy
trois
tʀwɑ
cztery
quatre
katʀ
pięć
cinq
sε̃k
sześć
six
sis
siedem
sept
sεt
osiem
huit
ˈɥit
dziewięć
neuf
nœf
dziesięć
dix
dis
jedenaście
onze
ˈɔ̃z
dwanaście
douze
duz
trzynaście
treize
tʀεz
czternaście
quatorze
katɔʀz
piętnaście
quinze
kε̃z
szesnaście
seize
sεz
siedemnaście
dix-sept
di(s)sεt
osiemnaście
dix-huit
dizɥit
dziewiętnaście
dix-neuf
diznœf
dwadzieścia
vingt
vε̃
dwadzieścia jeden
vingt et un
vε̃te œ̃
dwadzieścia dwa
vingt-deux
vε̃dø
trzydzieści
trente
tʀɑ̃t
czterdzieści
quarante
kaʀɑ̃t
pięćdziesiąt
cinquante
sε̃kɑ̃t
sześćdziesiąt
soixante
swasɑ̃t
siedemdziesiąt
soixante-dix
swasɑ̃tdis
osiemdziesiąt
quatre-vingts
katʀvε̃
dziewięćdziesiąt
quatre-vingt-dix
katʀəvε̃dis
sto
cent
sɑ̃
sto dwadzieścia
cent vingt
sɑ̃ vε̃
dwieście
deux cents
dø sɑ̃
tysiąc
mille
mil
dwa tysiące
deux mille
dø mil
tysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy
mille cinq cent quatre-vingt-trois
mil sε̃k sɑ̃ katʀəvε̃tʀwɑ
milion
million m
miljɔ̃

Liczebniki porządkowe

Adjectifs numéraux ordinaux
pierwszy
prem|ier/-ière
pʀəmje/jεʀ
drugi
deuxième, sec|ond/-onde
døzjεmˌ s(ə)gɔ̃/ɔ̃d
trzeci
troisième
tʀwɑzjεm
czwarty
quatrième
katʀijεm
piąty
cinquième
sε̃kjεm
szósty
sixième
sizjεm
siódmy
septième
sεtjεm
ósmy
huitième
ˈɥitjεm
dziewiąty
neuvième
nœvjεm
dziesiąty
dixième
dizjεm
dwudziesty
vingtième
vε̃tjεm
trzydziesty
trentième
tʀɑ̃tjεm
setny
centième
sɑ̃tjεm

Ułamki

Fractions
pół
demi m
d(ə)mi
jeden i pół
un et demi
œ̃ e d(ə)mi
jedna trzecia
tiers m
tjεʀ
dwie trzecie
deux tiers m pl
dø tjεʀ
jedna czwarta
quart m
kaʀ
trzy czwarte
trois quarts m pl
tʀwɑ kaʀ
jedna piąta
cinquième m
sε̃kjεm
jedna szósta
sixième m
sizjεm
jedna siódma
septième m
sεtjεm
jedna ósma
huitième m
ˈɥitjεm
jedna dziewiąta
neuvième m
nœvjεm
jedna dziesiąta
dixième m
dizjεm
jedna setna
centième m
sɑ̃tjεm