W pubie

W pubie

À la brasserie
Idziemy na piwo?
Tu veux aller prendre une bière ?
ty vø ale pʀɑ̃dʀ yn bjεʀ ?
Możemy wyskoczyć na piwo.
On peut aller s'envoyer une bière.
ɔ̃ pø ale sɑ̃vwaje yn bjεʀ
Skoczmy na szybkie piwko.
On va en prendre une vite fait.
ɔ̃ va ɑ̃ pʀɑ̃dʀ yn vit fε
Postawię ci jednego!
Je te paye un verre.
ʒə tə pεj œ̃ vεʀ
Czy jest tu jakiś bar tematyczny?
Il y a un bar à thème près d'ici ?
ilja œ̃ baʀ a tεm pʀε disi ?
Czy tam nie jest zbyt drogo?
Ce n'est pas trop cher ?
sə nε pɑ tʀo ʃεʀ ?
Gdzie chcesz usiąść?
Tu veux t'asseoir où ?
ty vø taswaʀ u ?
Usiądziemy przy barze?
On se met au comptoir ?
ɔ̃ sə mε o kɔ̃twaʀ ?
Usiądźmy przy tamtym stoliku.
On se met à cette table-là.
ɔ̃ sə mε a sεt tablla
Czy ten stolik jest wolny?
Cette table est libre ?
sεt tabl ε libʀ ?
Czy mają państwo wolne miejsca?
Vous avez de la place ici ?
vuzave də la plas isi ?
Mamy komplet. Wszystkie miejsca są zajęte.
C'est complet (ici).
se kɔ̃plε (isi)
Czekamy czy idziemy gdzie indziej?
On attend ou on va ailleurs ?
ɔ̃natɑ̃ u ɔ̃ va ajœʀ ?
Pełno tu dymu.
C'est assez enfumé ici.
setase ɑ̃fyme isi
Czy jest tutaj strefa dla niepalących?
Il y a une zone non-fumeur ?
ilja yn zon nɔ̃fymœʀ ?
Czy mają państwo ogródek (kawiarniany)?
Vous avez une terrasse ?
vuzave yn teʀas ?
Ile tutaj kosztuje piwo?
C'est combien, la bière ici ?
se kɔ̃bjε̃ˌ la bjεʀ isi ?
Macie piwo beczkowe?
Vous avez de la bière pression ?
vuzave də la bjεʀ pʀesjɔ̃ ?
Jakie piwo lejecie?
Vous avez/Ils ont quelle bière ?
vuzave/ilzɔ̃ kεl bjεʀ ?
Mamy tylko piwo bezalkoholowe w butelkach.
Nous n'avons que de la bière sans alcool en bouteille.
nu navɔ̃ kə də la bjεʀ sɑ̃zalkɔl ɑ̃ butεj
Poproszę małe piwo rżnięte.
Je prends une (petit) bière moitié blonde, moitié brune.
ʒə pʀɑ̃ yn (p(ə)ti) bjεʀ mwatje blɔ̃dˌ mwatje bʀyn
Wezmę jeszcze jedno.
J'en prends une autre.
ʒɑ̃ pʀɑ̃ yn otʀ
Może zamówimy wódkę?
Ça te/vous dit un verre de vodka ?
sa tə/vu di œ̃ vεʀ də vɔdka ?
Napiłbym się raczej whisky z lodem.
Je prendrais mieux un whisky avec des glaçons.
ʒə pʀɑ̃dʀε mjø œ̃ wiski avεk de glasɔ̃
Na zdrowie!, Zdrówko!
À la tienne/vôtre !, Tchin-tchin !
a la tjεn/votʀ !ˌ tʃintʃin !
Do dna!
Cul sec !
ky sεk !
Czy życzy sobie pan(i) coś jeszcze?
Vous désirez quelque chose d'autre ?
vu deziʀe kεlk(ə) ʃoz dotʀ ?
Nie, dziękuję.
Non, merci.
nɔ̃ˌ mεʀsi
Mnie już wystarczy.
J'ai eu assez.
ʒe y ase
Wypijmy jeszcze strzemiennego.
On va en prendre une autre pour la route.
ɔ̃ va ɑ̃ pʀɑ̃dʀ yn otʀ puʀ la ʀut
Wypiłem już 5 piw.
J'ai déjà pris cinq bières.
ʒe deʒa pʀi sε̃k bjεʀ
Na koszt firmy.
C'est offert par la maison.
se ɔfεʀ paʀ la mεzɔ̃
Proszę to dopisać do mojego rachunku.
Mettez-le/la sur ma note.
metelə/la syʀ ma nɔt
Muszę iść do toalety.
Il faut que j'aille aux toilettes.
il fo kə ʒɑj o twalεt
Czy chcesz zagrać w bilard?
Tu veux faire un billard ?
ty vø fεʀ œ̃ bijaʀ ?
Jasne, ustaw kule.
D'ac, mets les boules.
dakˌ mε le bul
Potrzyj kij kredą.
Mets du bleu sur ta queue.
mε dy blø syʀ ta kø
Grałeś już kiedyś w strzałki?
Tu as déjà joué aux fléchettes ?
ty ɑ deʒa ʒwe o fleʃεt ?
Rachunek poproszę!
La note/L'addition, s'il vous plaît.
la nɔt/ladisjɔ̃ˌ sil vu plε
Płacimy każdy za siebie.
On paye séparément.
ɔ̃ pεj sepaʀemɑ̃
Dzisiaj ty stawiasz.
À toi de payer aujourd'hui., Ton tour (de payer) aujourd'hui.
a twa də peje oʒuʀdɥiˌ tɔ̃ tuʀ (də peje) oʒuʀdɥi
Ja stawiam!
C'est moi qui paye.
se mwa ki pεj
pub
brasserie, bar, pub
bʀasʀiˌ baʀˌ pœb
bar sportowy
bar sportif
baʀ spɔʀtif
piwiarnia
brasserie
bʀasʀi
bar
salle de la brasserie
sal də la bʀasʀi
ogródek (kawiarniany), taras
terrasse
teʀas
barman
barman
baʀman
nalewak, pipa (do piwa)
tireuse à bière
tiʀøz a bjεʀ
beczka
tonneau, fût
tɔnoˌ fy
kufel
chope, pot à bière
ʃɔpˌ po a bjεʀ
szklanka, kieliszek
verre
vεʀ
kieliszek do wina
verre à vin
vεʀ a vε̃
dzbanek
pichet, pot
piʃεˌ po
kieliszeczek, kielonek
pot, verre
poˌ vεʀ
podstawka pod kufel
sous-bock
subɔk
popielniczka
cendrier
sɑ̃dʀije
karta napojów
carte des boissons
kaʀt de bwasɔ̃