Telefonowanie

Telefonowanie

Téléphoner
Telefon do pana/pani!
On vous appelle au téléphone !
ɔ̃ vuzapεl o telefɔn !
Muszę zatelefonować.
Il me faut passer un coup de fil.
il mə fo pɑse œ̃ ku də fil
Czy mogę skorzystać z pana/pani telefonu?
Je peux utiliser votre téléphone ?
ʒə pø ytilize vɔtʀ telefɔn ?
Czy może mi pan(i) wybrać ten numer?
Vous pouvez me faire ce numéro (de téléphone) ?
vu puve mə fεʀ sə nymeʀo (də telefɔn) ?
Czy mogę pożyczyć od pana/pani książkę telefoniczną?
Pouvez-vous me prêter l'annuaire des téléphones ?
puvevu mə pʀete lanɥεʀ de telefɔn ?
Jaki jest numer kierunkowy do...?
Quel est l'indicatif de... ?
kεl ε lε̃dikatif də... ?
Halo..., Proszę...
Allô..., Oui...
aloˌ ˈwi
Po sygnale proszę zostawić wiadomość.
Laissez votre message après le bip sonore.
lese vɔtʀ mesaʒ apʀε lə bip sɔnɔʀ
Kto mówi?, Z kim rozmawiam?
Qui est à l'appareil ?
ki ε a lapaʀεj ?
Przy telefonie... (z firmy)...
C'est... (de la société)...
se... (də la sɔsjete)
Przepraszam, widocznie wybrałem zły numer.
Excusez-moi, j'ai dû me tromper de numéro.
εkskyzemwaˌ ʒe dy mə tʀɔ̃pe də nymeʀo
Przepraszam, nie zrozumiałem pani/pana.
Pardon, je ne vous ai pas compris.
paʀdɔ̃ˌ ʒə nə vuzε pɑ kɔ̃pʀi
Czy może pan(i) powtórzyć?
Pouvez-vous le répéter ?
puvevu lə ʀepete ?
Źle pana/panią słyszę.
Je vous entends mal.
ʒə vuzɑ̃tɑ̃ mal
Czy może pan(i) mówić głośniej?
Pouvez-vous parler plus haut ?
puvevu paʀle ply ˈo ?
Z kim chce pan(i) rozmawiać?
À qui voulez-vous parler ?
a ki vulevu paʀle ?
Chciałbym rozmawiać z...
J'aimerais parler à/avec...
ʒεmʀε paʀle a/avεk
Niestety, jest w tym momencie nieobecny.
Malheureusement, il n'est pas là en ce moment.
maløʀøzmɑ̃ˌ il nε pɑ la ɑ̃ sə mɔmɑ̃
Dzwonię w sprawie...
J'appelle au sujet de...
ʒapεl o syʒε də
Czy mogę z nim rozmawiać?
Vous pouvez me le passer ?
vu puve mə lə pɑse ?
Czy może mnie pan(i) połączyć?
Vous pouvez me mettre en communication ?
vu puve mə mεtʀ ɑ̃ kɔmynikasjɔ̃ ?
Czy może mnie pan(i) połączyć z pana/pani kolegą?
Vous pouvez me passer votre collègue ?
vu puve mə pɑse vɔtʀ kɔlεg ?
Chwileczkę, już łączę.
Attendez, je vous passe.
atɑ̃deˌ ʒə vu pɑs
Nie mogę się do niego dodzwonić.
Je n'arrive pas à le joindre (par téléphone).
ʒə naʀiv pɑ a lə ʒwε̃dʀ (paʀ telefɔn)
Linia jest wciąż zajęta.
La ligne est toujours occupée.
la liɲ ε tuʒuʀ ɔkype
Dzwoniłem już wcześniej, ale nie udało mi się go zastać.
J'ai déjà téléphoné mais il n'était pas joignable.
ʒe deʒa telefɔne mε il netε pɑ ʒwaɲabl
Czy mogę zostawić wiadomość dla niego?
Je peux laisser un message ?
ʒə pø lese œ̃ mesaʒ ?
Proszę spróbować zadzwonić za godzinę!
Essayez de téléphoner dans une heure !
eseje də telefɔne dɑ̃zyn œʀ !
Czy można mu/jej przekazać, żeby oddzwonił(a) do mnie na numer...?
Vous pouvez lui dire de me rappeler à..., s'il vous plaît ?
vu puve lɥi diʀ də mə ʀap(ə)le aˌ sil vu plε ?
Muszę już kończyć.
Il faut que je finisse.
il fo kə ʒə finis
Mam słabą baterię.
La batterie est presque déchargée.
la batʀi ε pʀεsk deʃaʀʒe
Muszę kupić doładowanie do telefonu.
Il me faut recharger le crédit.
il mə fo ʀ(ə)ʃaʀʒe lə kʀedi
Czy rozmieni mi pan(i) pieniądze na telefon?
Vous pouvez me donner de la monnaie pour le téléphone ?
vu puve mə dɔne də la mɔnε puʀ lə telefɔn ?
Gdzie jest najbliższa budka telefoniczna?
Où est la cabine téléphonique la plus proche ?
u ε la kabin telefɔnik la ply pʀɔʃ ?
Jaki jest numer na policję/pogotowie?
Quel est le numéro pour appeler la police/une ambulance ?
kεl ε lə nymeʀo puʀ ap(ə)le la pɔlis/yn ɑ̃bylɑ̃s ?
Chciałbym zadzwonić na koszt odbiorcy.
Je voudrais faire un appel en PCV.
ʒə vudʀε fεʀ œ̃ apεl ɑ̃ peseve
telefon komórkowy
portable, mobile
pɔʀtablˌ mɔbil
karta uzupełniająca konto (telefoniczne)
carte prépayée
kaʀt pʀepeje
bateria do telefonu komórkowego
batterie de portable
batʀi də pɔʀtabl
ładowarka (do telefonu komórkowego)
chargeur de batterie (de portable)
ʃaʀʒœʀ də batʀi (də pɔʀtabl)
karta pamięci
carte de données
kaʀt də dɔne
telefon stacjonarny
ligne fixe
liɲ fiks
automatyczna sekretarka
répondeur téléphonique
ʀepɔ̃dœʀ telefɔnik
faks
télécopieur, fax
telekɔpjœʀˌ faks