Praca

Praca

Travail
Gdzie pan(i) pracuje?
Où travaillez-vous ?
u tʀavajevu ?
Kim jest pan(i) z zawodu?
Quelle est votre profession ?
kεl ε vɔtʀ pʀɔfesjɔ̃ ?
Jestem robotnikiem.
Je suis ouvrier.
ʒə sɥi uvʀije
Pracuję jako kierowca.
Je travaille comme chauffeur.
ʒə tʀavaj kɔm ʃofœʀ
Pracowałam jako sekretarka.
J'ai travaillé comme secrétaire.
ʒe tʀavaje kɔm s(ə)kʀetεʀ
Jak długo tam pan(i) pracuje?
Depuis combien de temps vous travaillez là-bas ?
dəpɥi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ vu tʀavaje labɑ ?
Pracuję tu ponad pięć lat.
Ça fait plus de cinq ans que je travaille ici.
sa fε plys də sε̃k ɑ̃ kə ʒə tʀavaj isi
Pracuję w niepełnym wymiarze godzin/na pół etatu/na cały etat.
Je travaille à temps partiel/mi-temps/plein temps.
ʒə tʀavaj a tɑ̃ paʀsjεl/mitɑ̃/plε̃ tɑ̃
Każdego dnia dojeżdżam do pracy 30 kilometrów.
Chaque jour je fais 30 kilomètres pour aller au travail.
ʃak ʒuʀ ʒə fε tʀɑ̃t kilɔmεtʀ puʀ ale o tʀavaj
Często pracuję w nadgodzinach.
Je fais souvent des heures supplémentaires.
ʒə fε suvɑ̃ dezœʀ syplemɑ̃tεʀ
Obecnie mam dwie prace.
Actuellement j'ai deux emplois.
aktyεlmɑ̃ ʒe døzɑ̃plwa
Obecnie jestem bezrobotny.
Je suis actuellement au chômage.
ʒə sɥi aktyεlmɑ̃ o ʃomaʒ
Jestem (już) na emeryturze.
J'ai (déjà) pris ma retraite.
ʒe (deʒa) pʀi ma ʀ(ə)tʀεt

Zatrudnienie

Emploi, Salariat
Znalazłem nową pracę.
J'ai trouvé un nouveau travail.
ʒe tʀuve œ̃ nuvo tʀavaj
Podpisałem umowę o pracę z...
J'ai signé un contrat de travail avec...
ʒe siɲe œ̃ kɔ̃tʀa də tʀavaj avεk
Pracuję na pełny/niepełny etat.
Je travaille à temps plein/partiel.
ʒə tʀavaj a tɑ̃ plε̃/paʀsjεl
Jestem zatrudniony na okres próbny.
Je suis en période d'essai.
ʒə sɥi ɑ̃ peʀjɔd desε
Awansowałem na stanowisko...
J'ai été promu (au poste de)...
ʒe ete pʀɔmy (o pɔst də)
Dostałem podwyżkę.
J'ai été augmenté.
ʒe ete ɔgmɑ̃te
Zdecydowałem się odejść z pracy.
J'ai décidé de quitter mon travail.
ʒe deside də kite mɔ̃ tʀavaj
Złożyłem wymówienie., Zrezygnowałem z pracy.
J'ai donné ma démission., J'ai quitté mon travail.
ʒe dɔne ma demisjɔ̃ˌ ʒe kite mɔ̃ tʀavaj
Rozwiązałem umowę o pracę z powodu...
J'ai résilié le contrat de travail pour...
ʒe ʀezilje lə kɔ̃tʀa də tʀavaj puʀ
Zwolniono mnie.
J'ai été licencié.
ʒe ete lisɑ̃sje
Straciłem pracę.
J'ai perdu mon travail.
ʒe pεʀdy mɔ̃ tʀavaj
Rozwiązano z nim umowę o pracę.
Son contrat de travail a été rompu/résilié.
sɔ̃ kɔ̃tʀa də tʀavaj a ete ʀɔ̃py/ʀezilje
praca, zatrudnienie
emploi
ɑ̃plwa
zatrudniać kogoś
embaucher, employer qqn
ɑ̃boʃeˌ ɑ̃plwaje
umowa o pracę
contrat de travail
kɔ̃tʀa də tʀavaj
umowa o pracę na czas określony/nieokreślony
contrat à durée déterminée/indéterminée, CDD/CDI
kɔ̃tʀa a dyʀe detεʀmine/ε̃detεʀmineˌ sedede/sedei
wypowiedzenie
congé, démission
kɔ̃ʒeˌ demisjɔ̃
termin wypowiedzenia
délai de préavis
delε də pʀeavi
rozwiązanie umowy
accord de résiliation
akɔʀ də ʀeziljasjɔ̃
wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę
congé de la part de l'employeur
kɔ̃ʒe də la paʀ də lɑ̃plwajœʀ
wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika
congé de la part de l'employé
kɔ̃ʒe də la paʀ də lɑ̃plwaje
wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym
licenciement immédiat
lisɑ̃simɑ̃ imedja
wynagrodzenie, płaca
salaire, paye
salεʀˌ pεj
stawka godzinowa
salaire horaire
salεʀ ɔʀεʀ
miesięczna pensja
salaire mensuel
salεʀ mɑ̃sɥεl
warunki płacowe
conditions salariales
kɔ̃disjɔ̃ salaʀjal
dochód całkowity/brutto
revenu brut
ʀ(ə)vəny bʀyt
dochód netto, czysty dochód
revenu net
ʀ(ə)vəny nεt
świadczenia pracownicze
avantages accordés aux employés
avɑ̃taʒ akɔʀde ozɑ̃plwaje
świadczenia dodatkowe
avantages annexes/sociaux
avɑ̃taʒ anεks/sɔsjo
odcinek wypłaty
bulletin de salaire
byltε̃ də salεʀ
czek z wypłatą
chèque de paie
ʃεk də pε
podwyżka pensji/wynagrodzenia
augmentation du salaire
ɔgmɑ̃tasjɔ̃ dy salεʀ
premia (za wydajność)
prime au mérite
pʀim o meʀit
potrącenie z wypłaty
déduction/retenue sur le salaire
dedyksjɔ̃/ʀ(ə)təny syʀ lə salεʀ

W pracy

Au travail
O której godzinie zaczynasz pracę?
À quelle heures tu commences à travailler ?
a kεl œʀ ty kɔmɑ̃s a tʀavaje ?
Pracuję od ósmej do piątej.
Je travaille de huit à cinq heures.
ʒə tʀavaj də ˈɥit a sε̃k œʀ
Często pracuję ponad 50 godzin tygodniowo.
Souvent, je fais plus de 50 heures de travail par semaine.
suvɑ̃ˌ ʒə fε plys də sε̃kɑ̃t œʀ də tʀavaj paʀ s(ə)mεn
Mamy nienormowany czas pracy.
On a un horaire flexible.
ɔ̃na œ̃nɔʀεʀ flεksibl
Czy pracuje pan(i) na zmiany?
Vous travaillez par relais ?
vu tʀavaje paʀ ʀ(ə)lε ?
Mam nocną zmianę.
Je suis de nuit.
ʒə sɥi də nɥi
Czy płacą tu za nadgodziny?
Les suppléments de travail sont payés (ici) ?
le syplemɑ̃ də tʀavaj sɔ̃ peje (isi) ?
Kiedy jest przerwa na obiad?
C'est quand la pause déjeuner ?
se kɑ̃ la poz deʒœne ?
Do ilu dni urlopu mam prawo?
J'ai droit à combien de jours de congé ?
ʒe dʀwa a kɔ̃bjε̃ də ʒuʀ də kɔ̃ʒe ?
Wezmę urlop.
Je vais prendre mon congé.
ʒə vε pʀɑ̃dʀ mɔ̃ kɔ̃ʒe
(On) jest obecnie na urlopie.
Il est en vacances en ce moment.
il ε ɑ̃ vakɑ̃s ɑ̃ sə mɔmɑ̃
Wezmę jeden dzień wolnego.
Je prendrai un jour de congé.
ʒə pʀɑ̃dʀe œ̃ ʒuʀ də kɔ̃ʒe
Dostałem dzień wolnego.
J'ai eu un jour de congé.
ʒe y œ̃ ʒuʀ də kɔ̃ʒe
Czy mogę wziąć urlop bezpłatny?
Je pourrais prendre un congé non payé ?
ʒə puʀε pʀɑ̃dʀ œ̃ kɔ̃ʒe nɔ̃ peje ?
Chciałbym wziąć wolne w zamian za nadgodziny.
Je voudrais prendre un congé compensateur.
ʒə vudʀε pʀɑ̃dʀ œ̃ kɔ̃ʒe kɔ̃pɑ̃satœʀ
Jadę w podróż służbową do Niemiec.
Je vais en voyage d'affaires en Allemagne.
ʒə vε ɑ̃ vwajaʒ dafεʀ ɑ̃naləmaɲ
Dostałem samochód służbowy.
J'ai une voiture de fonction à ma disposition.
ʒe yn vwatyʀ də fɔ̃ksjɔ̃ a ma dispozisjɔ̃
Lekarz dał mi zwolnienie na tydzień.
Le médecin m'a prescrit un avis d'arrêt de travail d'une semaine.
lə med(ə)sε̃ ma pʀεskʀi œ̃navi daʀε də tʀavaj dyn s(ə)mεn
Jestem na zwolnieniu lekarskim.
Je suis en congé maladie.
ʒə sɥi ɑ̃ kɔ̃ʒe maladi
Wziąłem zwolnienie lekarskie.
J'ai pris un congé de maladie.
ʒe pʀi œ̃ kɔ̃ʒe də maladi
Jestem niezdolny do pracy.
Je suis en arrêt de travail.
ʒə sɥi ɑ̃naʀε də tʀavaj
Muszę wyjść dziś wcześniej.
Il faut que je parte plus tôt aujourd'hui.
il fo kə ʒə paʀt ply to oʒuʀdɥi
Jutro to odpracuję.
Je récupérerai demain.
ʒə ʀekypeʀəʀe d(ə)mε̃
Na dzisiaj koniec! Fajrant!
La journée est finie !, On rentre à la maison !
la ʒuʀne ε fini !ˌ ɔ̃ ʀɑ̃tʀ a la mεzɔ̃ !
zmiana
équipe
ekip
poranna zmiana
équipe du matin
ekip dy matε̃
popołudniowa zmiana
équipe de l'après-midi
ekip də lapʀεmidi
nocna zmiana
équipe de nuit
ekip də nɥi
nadgodziny
heures supplémentaires
œʀ syplemɑ̃tεʀ
wynagrodzenie za nadgodziny
rémunération des heures supplémentaires
ʀemyneʀasjɔ̃ dezœʀ syplemɑ̃tεʀ
nieobecność w pracy
absence au lieu de travail
apsɑ̃s o ljø də tʀavaj
zwolnienie lekarskie
avis d'arrêt de travail, feuille de maladie
avi daʀε də tʀavajˌ fœj də maladi
wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy
prestations maladie
pʀεstasjɔ̃ maladi
zwolnienie chorobowe
indemnité journalière de maladie
ε̃dεmnite ʒuʀnaljεʀ də maladi
urlop
congé, vacances
kɔ̃ʒeˌ vakɑ̃s
bon stołówkowy
tickets/chèques restaurant, tickets repas
tikε/ʃεk ʀεstɔʀɑ̃ˌ tikε ʀ(ə)pɑ
samochód służbowy
voiture de fonction/service
vwatyʀ də fɔ̃ksjɔ̃/sεʀvis
służbowy telefon komórkowy
portable de fonction
pɔʀtabl də fɔ̃ksjɔ̃
praca na pełny etat
travail à plein temps
tʀavaj a plε̃ tɑ̃
praca w niepełnym wymiarze godzin/na pół etatu
travail à temps partiel/mi-temps
tʀavaj a tɑ̃ paʀsjεl/mitɑ̃
dzień roboczy
journée de travail, jour ouvrable
ʒuʀne də tʀavajˌ ʒuʀ uvʀabl
czas pracy
durée/temps/heures de travail
dyʀe/tɑ̃/œʀ də tʀavaj
chodzić do pracy
aller au travail
ale o tʀavaj

Praca dorywcza

Petit boulot
Szukam pracy na wakacje.
Je cherche un boulot pour les vacances.
ʒə ʃεʀʃ œ̃ bulo puʀ le vakɑ̃s
Studiuję i pracuję dorywczo.
J'ai un petit boulot d'étudiant.
ʒe œ̃ p(ə)ti bulo detydjɑ̃
Pracuję tu dorywczo.
Je suis venu pour un boulot d'étudiant.
ʒə sɥi v(ə)ny puʀ œ̃ bulo detydjɑ̃
Znalazłem sobie pracę dorywczą za granicą.
J'ai trouvé un petit boulot à l'étranger.
ʒe tʀuve œ̃ p(ə)ti bulo a letʀɑ̃ʒe
Mógłbym pracować na pół etatu/cały etat.
Je pourrais travailler à mi-temps/à plein temps.
ʒə puʀε tʀavaje a mitɑ̃/a plε̃ tɑ̃
Mam wolne popołudnia i weekendy.
Je suis libre les après-midi et les week-ends.
ʒə sɥi libʀ lezapʀεmidi e le wikɑ̃d
Ile można tu zarobić?
Combien ça va faire/donner ?
kɔ̃bjε̃ sa va fεʀ/dɔne ?
Na czym dokładnie polegałaby ta praca?
En quoi consisterait le travail exactement ?
ɑ̃ kwa kɔ̃sist(ə)ʀε lə tʀavaj εgzaktəmɑ̃ ?
Czy wymagane są jakieś szczególne kwalifikacje?
Vous demandez une qualification particulière ?
vu d(ə)mɑ̃de yn kalifikasjɔ̃ paʀtikyljεʀ ?
Myślę, że mógłbym sobie poradzić.
Je pense que je serais capable de le faire.
ʒə pɑ̃s kə ʒə s(ə)ʀε kapabl də lə fεʀ
Kiedy mógłbym zacząć?
Je pourrais commencer à travailler quand ?
ʒə puʀε kɔmɑ̃se a tʀavaje kɑ̃ ?
Czy ktoś mógłby mi pokazać, co mam właściwie robić?
Quelqu'un pourrait me montrer quoi faire exactement ?
kεlkœ̃ puʀε mə mɔ̃tʀe kwa fεʀ εgzaktəmɑ̃ ?
Zarobiłem trochę pieniędzy, pracując dorywczo.
J'ai gagné des sous en faisant un petit boulot.
ʒe gaɲe de su ɑ̃ fəzɑ̃ œ̃ p(ə)ti bulo
praca studencka
travail/petit boulot d'étudiant
tʀavaj/p(ə)ti bulo detydjɑ̃
praca wakacyjna
travail d'été
tʀavaj dete
pracownik tymczasowy
travailleur temporaire
tʀavajœʀ tɑ̃pɔʀεʀ
pomocnik
auxiliaire
ɔksiljεʀ
znaleźć pracę dorywczą
trouver un petit boulot
tʀuve œ̃ p(ə)ti bulo
pracować dorywczo
avoir un petit boulot
avwaʀ œ̃ p(ə)ti bulo