Nagłe wypadki

Nagłe wypadki

Urgences
Pomocy!, Ratunku!
Au secours !
o s(ə)kuʀ !
Pali się!
Au feu !
o fø !
Złodziej!
Au voleur !
o vɔlœʀ !
Uwaga!
Attention !
atɑ̃sjɔ̃ !
Proszę iść po pomoc/kogoś!
Allez chercher du secours/quelqu'un !
ale ʃεʀʃe dy s(ə)kuʀ/kεlkœ̃ !
Może mi/nam pan(i) pomóc?
Pouvez-vous m'aider/nous aider ?
puvevu mede/nuzede ?
To nagły wypadek!
C'est très urgent.
se tʀεzyʀʒɑ̃
Zostałem okradziony.
Je me suis fait voler.
ʒə mə sɥi fε vɔle
Zostałem napadnięty.
Je me suis fait agresser.
ʒə mə sɥi fε agʀese
Zostałam zgwałcona.
J'ai été violée., Je me suis fait violer.
ʒe ete vjɔleˌ ʒə mə sɥi fε vjɔle
Okradziono nasz pokój.
Notre chambre a été cambriolée.
nɔtʀ ʃɑ̃bʀ a ete kɑ̃bʀijɔle
Co mam robić?
Qu'est-ce que je fais ?
kεs kə ʒə fε ?
Proszę wezwać policję/pogotowie.
Appelez la police/une ambulance.
ap(ə)le la pɔlis/yn ɑ̃bylɑ̃s
Może się pan(i) zatrzymać? (do kierowcy)
Pouvez-vous arrêter ?
puvevu aʀete ?
Nie czuję się dobrze.
Je ne me sens pas bien.
ʒə nə mə sɑ̃pɑ bjε̃
Muszę zażyć moje lekarstwa.
J'ai besoin de prendre mes médicaments.
ʒe bəzwε̃ də pʀɑ̃dʀ me medikamɑ̃
Boli mnie.
J'ai mal.
ʒe mal
Muszę się położyć/odpocząć.
J'ai besoin de me coucher/me reposer.
ʒe bəzwε̃ də mə kuʃe/mə ʀ(ə)poze
Miałem wypadek.
J'ai eu un accident.
ʒe y œ̃naksidɑ̃
Ukradziono mi paszport/wszystkie pieniądze.
Je me suis fait voler le passeport/tout l'argent.
ʒə mə sɥi fε vɔle lə pɑspɔʀ/tu laʀʒɑ̃
Nie mam pieniędzy!
Je n'ai pas d'argent (du tout) !
ʒə ne pɑ daʀʒɑ̃ (dy tu) !
Nie mam ubezpieczenia turystycznego.
Je n'ai pas d'assurance voyage.
ʒə ne pɑ dasyʀɑ̃s vwajaʒ
Zginęła moja walizka.
Ma valise est perdue.
ma valiz ε pεʀdy
Zaginęło nasze dziecko.
Nous avons perdu notre enfant.
nuzavɔ̃ pεʀdy nɔtʀ ɑ̃fɑ̃
Zgubiłem kluczyki (do samochodu).
J'ai perdu les clés (de voiture).
ʒe pεʀdy le kle (də vwatyʀ)
Zatrzasnąłem drzwi z kluczem w środku.
J'ai fermé avec les clés dedans.
ʒe fεʀme avεk le kle dədɑ̃
Potrzebuję zadzwonić.
J'ai besoin de passer un coup de fil.
ʒe bəzwε̃ də pɑse œ̃ ku də fil
Mam rozładowany telefon.
Mon portable est déchargé.
mɔ̃ pɔʀtabl ε deʃaʀʒe
Czy mogę skorzystać z pana/pani telefonu?
Je peux passer un coup de fil de chez vous ?
ʒə pø pɑse œ̃ ku də fil də ʃe vu ?
Gdzie jest toaleta?
Où sont les toilettes ?
u sɔ̃ le twalεt ?
W toalecie nie ma papieru toaletowego.
Il n'y a pas de papier aux toilettes.
ilnja pɑ də papje o twalεt
Gdzie jest najbliższy komisariat policji/szpital?
Où est le poste de police/l'hôpital le plus proche ?
u ε lə pɔst də pɔlis/lɔpital lə ply pʀɔʃ ?
Jak dojść do polskiej ambasady?
Comment on fait pour aller à l'ambassade polonaise ?
kɔmɑ̃ ɔ̃ fε puʀ ale a lɑ̃basad pɔlɔnεz ?
Chcę zadzwonić do polskiej ambasady.
Je veux appeler l'ambassade polonaise.
ʒə vø ap(ə)le lɑ̃basad pɔlɔnεz
Jestem cudzoziemcem.
Je suis étranger.
ʒə sɥi etʀɑ̃ʒe
Nie rozumiem pana/pani.
Je ne (vous) comprends pas.
ʒə nə (vu) kɔ̃pʀɑ̃ pɑ
Żądam tłumacza.
Je veux un interprète.
ʒə vø œ̃nε̃tεʀpʀεt
Nie zrobiłem nic niezgodnego z prawem.
Je n'ai fait rien d'illégal.
ʒə ne fε ʀjε̃ di(l)legal
Nie wiedziałem o tym.
Je ne le savais pas.
ʒə nə lə savε pɑ
Nie ma pan(i) do tego prawa.
Vous n'en avez pas le droit.
vu nɑ̃nave pɑ lə dʀwa
Na jak długo zostanę zatrzymany?
Vous allez me retenir ici combien de temps ?
vuzale mə ʀ(ə)təniʀ isi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Proszę zawiadomić moich krewnych.
Je vous prie d'informer mes proches.
ʒə vu pʀi dε̃fɔʀme me pʀɔʃ
Nie znam okolicy.
Je ne connais pas les environs.
ʒə nə kɔnε pɑ lezɑ̃viʀɔ̃
Zgubiłem się.
Je me suis perdu.
ʒə mə sɥi pεʀdy
Nie wiem, gdzie jestem.
Je ne sais pas où je suis.
ʒə nə sε pɑ u ʒə sɥi
Jestem głodny/Chce mi się pić.
J'ai faim/soif.
ʒe fε̃/swaf
Jest mi zimno/gorąco.
J'ai froid/très chaud.
ʒe fʀwa/tʀε ʃo
Nie wiem, jak to działa.
Je ne sais pas comment ça marche.
ʒə nə sε pɑ kɔmɑ̃ sa maʀʃ
Czy mogę to pożyczyć?
Je peux l'emprunter ?
ʒə pø lɑ̃pʀœ̃te ?
Może mi to pan(i) zwrócić?
Vous pouvez me le rendre ?
vu puve mə lə ʀɑ̃dʀ ?
Możemy tutaj przenocować?
On peut passer la nuit ici ?
ɔ̃ pø pɑse la nɥi isi ?
Proszę mnie/nas zostawić w spokoju, albo zadzwonię na policję.
Laissez-moi/nous tranquille(s) ou j'appelle la police.
lesemwa/nu tʀɑ̃kil u ʒapεl la pɔlis
Nie chcę żadnych problemów.
Je ne veux pas de problèmes !
ʒə nə vø pɑ də pʀɔblεm !
Mam lęk wysokości.
J'ai peur de la hauteur.
ʒe pœʀ də la ˈotœʀ
Złożę skargę.
Je vais porter plainte.
ʒə vε pɔʀte plε̃t
Do kogo powinienem się zwrócić?
Je m'adresse à qui ?
ʒə madʀεs a ki ?