Alpinizm, wspinaczka

Alpinizm, wspinaczka

Alpinisme, escalade
Czy można tu gdzieś wypożyczyć sprzęt wspinaczkowy?
Il est possible de louer un équipement d'escalade par ici ?
il ε pɔsibl də lwe œ̃nekipmɑ̃ dεskalad paʀ isi ?
Chciałbym wypożyczyć kask/raki/czekan.
J'aimerais louer un casque/des crampons/un piolet.
ʒεmʀε lwe œ̃ kask/de kʀɑ̃pɔ̃/œ̃ pjɔlε
Czy wolno się tu wspinać?
On peut faire de l'escalade dans les environs ?
ɔ̃ pø fεʀ də lεskalad dɑ̃ lezɑ̃viʀɔ̃ ?
Czy można tam iść bez przewodnika?
C'est accessible sans guide ?
setaksesibl sɑ̃ gid ?
Istnieje trudniejsza/łatwiejsza droga?
Il y a un chemin plus difficile/praticable ?
ilja œ̃ ʃ(ə)mε̃ ply difisil/pʀatikabl ?
Czy konieczna jest asekuracja?
Un relay/assurage est-il nécessaire ?
œ̃ ʀ(ə)le/asyʀaʒ εtil nesesεʀ ?
Jaki to jest stopień trudności?
Quel est le niveau de difficulté ?
kεl ε lə nivo də difikylte ?
Może mnie pan(i) asekurować?
Vous pouvez m'assurer ?
vu puve masyʀe ?
Chcesz się wspinać pierwszy?
Tu veux nous mener ?
ty vø nu m(ə)ne ?
Możesz iść!
Quand tu veux !
kɑ̃ ty vø !
Idę!
Départ !
depaʀ !
Mam auto!
Relais (vaché)., Vaché.
ʀ(ə)lε (vaʃe)ˌ vaʃe
Wybierz!
Sec., Avale.
sεkˌ aval
Luz!
Du mou.
dy mu
Czujnie!, Uważaj!
Fais gaffe !
fε gaf !
Trzymasz?
Tu me tiens ?
ty mə tjε̃ ?
Mam auto!
Relais (vaché)., Vaché.
ʀ(ə)lε (vaʃe)ˌ vaʃe
lina podwójna/połówkowa
corde à double/à simple
kɔʀd a dubl/a sε̃pl
buty wspinaczkowe
chaussons d'escalade
ʃosɔ̃ dεskalad
spit, nit
scellement, goujon
sεlmɑ̃ˌ guʒɔ̃
alpinista
alpiniste
alpinist
wspinacz
grimpeur
gʀε̃pœʀ
kant
bord
bɔʀ
grzbiet
crête, arête
kʀεtˌ aʀεt
chwyt
prise
pʀiz
asekuracja
assurage, assurance
asyʀaʒˌ asyʀɑ̃s
karabinek
mousqueton
muskətɔ̃
zagrożenie lawinowe
risque d'avalanche
ʀisk davalɑ̃ʃ
nawis, przewieszka
surplomb
syʀplɔ̃
siodło
col, selle
kɔlˌ sεl
uprząż
harnais, baudrier
ˈaʀnεˌ bodʀije
uprząż piersiowa
harnais de torse
ˈaʀnε də tɔʀs
punkt asekuracyjny
point d'assurage
pwε̃ dasyʀaʒ
urządzenie zaciskowe, przyrząd zaciskowy
ascendeur, autobloqueur
asɑ̃dœʀˌ otoblɔkœʀ
czołówka
lampe frontale
lɑ̃p fʀɔ̃tal
zjazd
descente en rappel
desɑ̃t ɑ̃ ʀapεl
trawers
traverse
tʀavεʀs
buty alpinistyczne
tiges hautes
tiʒ ˈot