Dni i tygodnie

Dni i tygodnie

Jours et semaines
dziś
aujourd'hui
oʒuʀdɥi
jutro
demain
d(ə)mε̃
pojutrze
après-demain
apʀεd(ə)mε̃
popojutrze
dans trois jours
dɑ̃ tʀwɑ ʒuʀ
wczoraj
hier
jεʀ
przedwczoraj
avant-hier
avɑ̃jεʀ
codziennie, każdego dnia
tous les jours, chaque jour
tule ʒuʀˌ ʃak ʒuʀ
raz na dzień/tydzień
une fois par jour/semaine
yn fwa paʀ ʒuʀ/s(ə)mεn
za trzy dni/tygodnie
dans trois jours/semaines
dɑ̃ tʀwɑ ʒuʀ/s(ə)mεn
zeszły/przyszły tydzień
la semaine passée/prochaine
la s(ə)mεn pɑse/pʀɔʃεn
w tygodniu
dans la semaine, en semaine
dɑ̃ la s(ə)mεnˌ ɑ̃ s(ə)mεn
w weekendy
le(s) week-end(s)
lə wikεnd
dzień roboczy
jour(née) de travail, jour ouvrable
ʒuʀ(ne) də tʀavajˌ ʒuʀ uvʀabl
dzień powszedni
jour ouvrable, jour ouvré
ʒuʀ uvʀablˌ ʒuʀ uvʀe
święto
jour férié
ʒuʀ fεʀje

Dni tygodnia

Jours de la semaine
poniedziałek
lundi
lœ̃di
wtorek
mardi
maʀdi
środa
mercredi
mεʀkʀədi
czwartek
jeudi
ʒødi
piątek
vendredi
vɑ̃dʀədi
sobota
samedi
samdi
niedziela
dimanche
dimɑ̃ʃ
w środę/czwartek
mercredi/jeudi
mεʀkʀədi/ʒødi

Pory dnia

Parties de la journée
rano, poranek
matin
matε̃
przedpołudnie
matinée
matine
południe
midi
midi
popołudnie
après-midi
apʀεmidi
wieczór
soir, soirée
swaʀˌ swaʀe
noc
nuit
nɥi
północ
minuit
minɥi
rano (w godzinach rannych)
le matin
lə matε̃
w południe
à midi
a midi
po południu
l'après-midi
lapʀεmidi
wieczorem
le soir, dans la soirée
lə swaʀˌ dɑ̃ la swaʀe
dziś wieczorem
ce soir
sə swaʀ
wczoraj wieczorem
hier soir
jεʀ swaʀ
w nocy
(dans) la nuit
(dɑ̃) la nɥi
wcześnie rano
tôt le matin, de bonne heure
to lə matε̃ˌ də bɔn œʀ
o/po północy
à/après minuit
a/apʀε minɥi
w ciągu dnia
dans la journée
dɑ̃ la ʒuʀne