Miesiące i lata

Miesiące i lata

Mois et années
rok
année
ane
rok kalendarzowy
année calendaire
ane kalɑ̃dεʀ
rok szkolny
année scolaire
ane skɔlεʀ
rok przestępny
année bissextile
ane bisεkstil
w tym roku
cette année
sεt ane
w zeszłym roku
l'année dernière, l'année passée
lane dεʀnjεʀˌ lane pɑse
rok temu, przed rokiem
il y a un an
ilja œ̃nɑ̃
w przyszłym roku
l'année prochaine
lane pʀɔʃεn
za dwa lata
dans deux ans
dɑ̃ døzɑ̃
półrocze
semestre
s(ə)mεstʀ
kwartał
trimestre, trois mois
tʀimεstʀˌ tʀwɑ mwa
półrocze
semestre, six mois
s(ə)mεstʀˌ si mwa
dekada, dziesięciolecie
décennie, décade
deseniˌ dekad
wiek, stulecie
siècle
sjεkl
tysiąclecie
millénaire
milenεʀ

Pory roku

Saisons de l'année
wiosna
printemps
pʀε̃tɑ̃
lato
été
ete
jesień
automne
ɔtɔn
zima
hiver
ivεʀ
w lecie/zimie
en été/hiver
ɑ̃ ete/ivεʀ
na wiosnę/jesienią
au printemps/en automne
o pʀε̃tɑ̃/ɑ̃ ɔtɔn

Miesiące

Mois de l'année
styczeń
janvier
ʒɑ̃vje
luty
février
fevʀije
marzec
mars
maʀs
kwiecień
avril
avʀil
maj
mai
czerwiec
juin
ʒɥε̃
lipiec
juillet
ʒɥijε
sierpień
août
u(t)
wrzesień
septembre
sεptɑ̃bʀ
październik
octobre
ɔktɔbʀ
listopad
novembre
nɔvɑ̃bʀ
grudzień
décembre
desɑ̃bʀ
w lipcu
en juillet
ɑ̃ ʒɥijε
do lutego
jusqu'au (mois de) février
ʒysko (mwa də) fevʀije
od listopada
à partir du (mois de) novembre
a paʀtiʀ dy (mwa də) nɔvɑ̃bʀ
miesiąc temu
il y a un mois
ilja œ̃ mwa
za miesiąc
dans un mois
dɑ̃zœ̃ mwa
w tym miesiącu
ce mois-ci
sə mwasi
w przyszłym miesiącu
le mois prochain
lə mwa pʀɔʃε̃
na początku/pod koniec tego miesiąca
au début/à la fin de ce mois-ci
o deby/a la fε̃ də sə mwasi

Daty

Date
Którego dziś mamy?
On est le combien aujourd'hui ?
ɔ̃nε lə kɔ̃bjε̃ oʒuʀdɥi ?
Jest siódmy czerwca.
On est le sept juin.
ɔ̃nε lə sεt ʒɥε̃
Wczoraj był dziesiąty października.
Hier on était le dix octobre.
jεʀ ɔ̃netε lə dizɔktɔbʀ
Przyjeżdżamy piątego września.
On arrive le cinq septembre.
ɔ̃naʀiv lə sε̃k sεptɑ̃bʀ
Pojutrze będzie ósmy.
On sera le huit après-demain.
ɔ̃ s(ə)ʀa lə ˈɥit apʀεd(ə)mε̃
Od szesnastego grudnia mnie nie będzie.
Je serai absent à partir du seize décembre.
ʒə s(ə)ʀe apsɑ̃ a paʀtiʀ dy sεz desɑ̃bʀ