Prośby, polecenia i propozycje

Prośby, polecenia i propozycje

Demandes, ordres et suggestions
Czy może mi pan(i) pomóc?
Pouvez-vous m'aider ?
puvevu mede ?
Mógłbym (dostać)...?
Pourrais-je (avoir)... ?
puʀεʒə (avwaʀ) ?
Może mi pan(i) powiedzieć...?
Pouvez-vous me dire... ?
puvevu mə diʀ... ?
Mógłby pan coś dla mnie zrobić?
Pourriez-vous me rendre un service ?
puʀjevu mə ʀɑ̃dʀ œ̃ sεʀvis ?
Mógłby mi pan doradzić...?
Pourriez-vous me donner un conseil... ?
puʀjevu mə dɔne œ̃ kɔ̃sεj... ?
Może się pan(i) tym zająć?
Pourriez-vous vous en occuper ?
puʀjevu vuzɑ̃nɔkype ?
Chciałbym...
J'aimerais..., Je voudrais...
ʒεmʀεˌ ʒə vudʀε
Chciałbym pana/panią prosić...
J'aimerais vous demander...
ʒεmʀε vu d(ə)mɑ̃de
Czy byłoby możliwe...?
Serait-il possible de... ?
seʀetil pɔsibl də... ?
Chciałbym rozmawiać z...
Je voudrais parler à/avec...
ʒə vudʀε paʀle a/avεk
Chciałbym umówić się na spotkanie.
Je voudrais prendre un rendez-vous.
ʒə vudʀε pʀɑ̃dʀ œ̃ ʀɑ̃devu
Czy moglibyśmy się spotkać?
Pourrait-on se voir ?
puʀεtɔ̃ sə vwaʀ ?
Może pan(i) chwilę poczekać?
Pouvez-vous attendre un moment ?
puvevuzatɑ̃dʀ œ̃ mɔmɑ̃ ?
Mogę to pożyczyć?
Je pourrais l'emprunter ?
ʒə puʀε lɑ̃pʀœ̃te ?
Mogę się przyłączyć?
Je peux vous joindre ?
ʒə pø vu ʒwε̃dʀ ?
Odbierze mnie pan(i)?, Przyjedzie pan(i) po mnie?
Vous viendrez me chercher ?
vu vjεndʀe mə ʃεʀʃe ?
Czy może mi pan(i) podać...?
Pouvez-vous me passer... ?
puvevu mə pɑse... ?
Proszę.
Voilà.
vwala
Chciałbym wiedzieć, czy...
Je voudrais savoir si..., J'aimerais savoir si...
ʒə vudʀε savwaʀ siˌ ʒεmʀε savwaʀ si
Czy mógłby pan/mogłaby pani to (dla mnie) sprawdzić?
Vous pouvez vous renseigner là-dessus (pour moi) ?
vu puve vu ʀɑ̃seɲe lad(ə)sy (puʀ mwa) ?
Przepraszam, że przeszkadzam, ale...
Excusez-moi de vous déranger, mais...
εkskyzemwa də vu deʀɑ̃ʒeˌ mε
Przepraszam, potrzebuję...
Excusez-moi, j'ai besoin de...
εkskyzemwaˌ ʒe bəzwε̃ də
Czy mogę panu/pani pomóc?
Je peux vous aider ?
ʒə pø vuzede ?
Szukam...
Je cherche...
ʒə ʃεʀʃ
Zaprowadzi mnie pan(i) tam?
Pouvez-vous m'y conduire ?
puvevu mi kɔ̃dɥiʀ ?
Najlepiej będzie...
Il vaudra mieux...
il vodʀa mjø
Czy chce pan(i)...?
Voulez-vous... ?
vulevu... ?
A może (by tak)...?
Et si... ?
e si... ?
Moglibyśmy (pójść)...
Nous pourrions (aller) par exemple...
nu puʀjɔ̃ (ale) paʀ εgzɑ̃pl
Przyłączy się pan(i) do nas?
Voulez-vous nous joindre ?
vulevu nu ʒwε̃dʀ ?
Jeśli nie ma pan(i) nic przeciwko temu.
Si ça ne vous gêne pas.
si sa nə vu ʒεn pɑ
Czy (nie) będzie panu/pani przeszkadzało, jeśli...?
Ça vous gêne si... ?
sa vu ʒεn si... ?
Zgadza się pan(i)?
Vous êtes d'accord ?
vuzεt dakɔʀ ?
Interesuje to pana/panią?
Ça vous intéresse ?
sa vuzε̃teʀes ?
Chciał(a)by pan(i) to zobaczyć?
Voulez-vous le voir ?
vulevu lə vwaʀ ?
Czy mam go zawołać/wezwać?
(Vous voulez que) Je l'appelle ?
(vu vule kə) ʒə lapεl ?
Jest pan tego pewny?
Vous en êtes sûr ?
vuzɑ̃nεt syʀ ?
Dlaczego nie?
Pourquoi pas ?
puʀkwa pɑ ?
Jak pan(i) sobie życzy.
Comme vous (le) désirez.
kɔm vu (lə) deziʀe
Będzie pan(i) musiał(a)...
Il vous faudra...
il vu fodʀa
Proszę chwilę poczekać.
(Attendez) un moment, s'il vous plaît.
(atɑ̃de) œ̃ mɔmɑ̃ˌ sil vu plε
Proszę wejść.
Vous pouvez entrer.
vu puve ɑ̃tʀe
(Proszę) wejść!
Entrez !
ɑ̃tʀe !
Proszę zdjąć płaszcz.
Débarrassez-vous.
debaʀɑsevu
Proszę usiąść.
Asseyez-vous.
asejevu
Proszę się rozgościć.
Mettez-vous à l'aise.
mεtevu a lεz
Oprowadzę pana/panią.
Je vais vous montrer la maison/l'appartement.
ʒə vε vu mɔ̃tʀe la mεzɔ̃/lapaʀtəmɑ̃
Czego sobie pan(i) życzy?
Qu'est-ce que je vous sers ?
kεs kə ʒə vu sεʀ ?
Czy życzy pan(i) sobie coś do picia?
Voulez-vous quelque chose à boire ?
vulevu kεlk(ə) ʃoz a bwaʀ ?
Proszę się częstować.
Servez-vous., Prenez(-en).
sεʀvevuˌ pʀəne(ɑ̃)
Częstuj się (jeszcze)., Weź sobie (jeszcze).
(Res)sers-toi.
(ʀ(ə))sεʀtwa
Czy chce pan(i) jeszcze?
Vous en voulez encore ?
vuzɑ̃ vule ɑ̃kɔʀ ?
Zostawcie nas samych.
Laissez-nous seuls.
lesenu sœl
Proszę odejść!
Allez-vous en !
alevuzɑ̃ !
Wynoś się!, Wynocha!
Dehors !
dəɔʀ !
Spadaj!, Zjeżdżaj!
Casse-toi., Dégage !, Fous le camp !
kɑstwaˌ degaʒ !ˌ fu lə kɑ̃ !