Pieniądze

Pieniądze

Argent
Ile to kosztuje?
Ça coûte combien ?
sa kut kɔ̃bjε̃ ?
To jest za drogie.
C'est trop cher.
se tʀo ʃεʀ
Czy mają państwo coś tańszego?
Vous n'en avez pas un moins cher ?
vu nɑ̃nave pɑ œ̃ mwε̃ ʃεʀ ?
Potrzebuję czegoś tańszego.
Il me faut quelque chose de moins cher.
il mə fo kεlk(ə) ʃoz də mwε̃ ʃεʀ
Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy.
Je n'ai pas assez d'argent.
ʒə ne pɑ ase daʀʒɑ̃
Nie stać mnie na to.
Je ne peux pas me le permettre.
ʒə nə pø pɑ mə lə pεʀmεtʀ
Nie mogę tak dużo wydać.
Je ne peux pas dépenser tant d'argent.
ʒə nə pø pɑ depɑ̃se tɑ̃ daʀʒɑ̃
Gdzie mam za to zapłacić?
Je paye où ?
ʒə pεj u ?
Gdzie jest kasa?
Où est la caisse ?
u ε la kεs ?
Czy mogę zapłacić gotówką?
Je peux payer en liquide ?
ʒə pø peje ɑ̃ likid ?
Czy przyjmują państwo euro/dolary/funty?
Acceptez-vous des euros/dollars/livres ?
aksεptevu de øʀo/dɔlaʀ/livʀ ?
Czy może mi pan(i) rozmienić pięćdziesiąt euro?
Vous pouvez me changer un billet de cinquante euros ?
vu puve mə ʃɑ̃ʒe œ̃ bijε də sε̃kɑ̃t øʀo ?
Nie mam drobnych.
Je n'ai pas de monnaie.
ʒə ne pɑ də mɔnε
Potrzebuję drobnych (na telefon).
J'ai besoin de monnaie (pour le téléphone).
ʒe bəzwε̃ də mɔnε (puʀ lə telefɔn)
Przyjmują państwo te czeki?
Vous acceptez ces chèques ?
vuzaksεpte se ʃεk ?
Zapłacę kartą kredytową.
Je vais payer par carte.
ʒə vε peje paʀ kaʀt
Ma pan(i) przekroczony limit na karcie.
Le plafond de votre carte est dépassé.
lə plafɔ̃ də vɔtʀ kaʀt ε depɑse
To niemożliwe. Proszę spróbować jeszcze raz.
Ce n'est pas possible. Veuillez réessayer.
sə nε pɑ pɔsibl vœje ʀeeseje
Ktoś ukradł mi portfel.
On m'a volé le portefeuille.
ɔ̃ ma vɔle lə pɔʀtəfœj
Czy może mi pan(i) pożyczyć parę euro?
Vous pouvez me prêter quelques euros ?
vu puve mə pʀete kεlk(ə) øʀo ?
Czy może pan(i) sprawdzić rachunek?
Vous pouvez vérifier cette note, s'il vous plaît ?
vu puve veʀifje sεt nɔtˌ sil vu plε ?
Obawiam się, że policzyli mi państwo za dużo.
Je crois que vous me faites payer trop cher.
ʒə kʀwa kə vu mə fεt peje tʀo ʃεʀ
Gdzie mogę żądać zwrotu podatku VAT?
Où est-ce que je peux demander le remboursement de la T.V.A. ?
u εs kə ʒə pø d(ə)mɑ̃de lə ʀɑ̃buʀsəmɑ̃ də la teveɑ ?

Kantor, bankomat

Bureau de change, Distributeur de billets
Szukam kantoru.
Je cherche un bureau de change.
ʒə ʃεʀʃ œ̃ byʀo də ʃɑ̃ʒ
Gdzie jest najbliższy bankomat?
Où est le distributeur de billets le plus proche ?
u ε lə distʀibytœʀ də bijε lə ply pʀɔʃ ?
Muszę wypłacić trochę pieniędzy.
Il me faut retirer de l'argent.
il mə fo ʀ(ə)tiʀe də laʀʒɑ̃
Bankomat nie akceptuje mojej karty.
Le distributeur refuse ma carte.
lə distʀibytœʀ ʀ(ə)fyz ma kaʀt
Bankomat połknął mi kartę.
Le distributeur a avalé ma carte.
lə distʀibytœʀ a avale ma kaʀt
Chciałbym wymienić trochę pieniędzy.
Je veux changer de l'argent.
ʒə vø ʃɑ̃ʒe də laʀʒɑ̃
Jaki jest kurs?
Quel est le taux de change ?
kεl ε lə to də ʃɑ̃ʒ ?
Czy pobierają państwo prowizję?
Il y a une commission ?
ilja yn kɔmisjɔ̃ ?
Ile pieniędzy powinienem wymienić?
Je change combien d'argent ?
ʒə ʃɑ̃ʒ kɔ̃bjε̃ daʀʒɑ̃ ?
Czy mogę dostać banknoty o mniejszych nominałach?
Je peux avoir de petites coupures ?
ʒə pø avwaʀ də p(ə)tit kupyʀ ?
Czy mogą mi państwo wymienić 20 euro?
Vous pouvez me donner la monnaie de vingt euros ?
vu puve mə dɔne la mɔnε də vε̃tøʀo ?
Czy mogę dostać pokwitowanie?
Je peux avoir le reçu, s'il vous plaît ?
ʒə pø avwaʀ lə ʀ(ə)syˌ sil vu plε ?

Bank

Banque
Chciałbym założyć konto w państwa banku.
J'aimerais ouvrir un compte chez vous.
ʒεmʀε uvʀiʀ œ̃ kɔ̃t ʃe vu
Jakich dokumentów potrzebuję?
Il me faudra quels documents ?
il mə fodʀa kεl dɔkymɑ̃ ?
Jaki jest pana/pani numer konta?
Quel est votre numéro de compte ?
kεl ε vɔtʀ nymeʀo də kɔ̃t ?
Chciałbym wypłacić pieniądze z konta.
Je veux retirer de l'argent de mon compte.
ʒə vø ʀ(ə)tiʀe də laʀʒɑ̃ də mɔ̃ kɔ̃t
Jaka jest minimalna/maksymalna kwota, którą można podjąć?
Quel est le montant du retrait minimal/maximal possible ?
kεl ε lə mɔ̃tɑ̃ dy ʀ(ə)tʀε minimal/maksimal pɔsibl ?
Mam konto dewizowe w państwa banku.
J'ai un compte de devises dans votre banque.
ʒe œ̃ kɔ̃t də dəviz dɑ̃ vɔtʀ bɑ̃k
Jakie mam saldo na rachunku?
Quel est le solde de mon compte ?
kεl ε lə sɔld də mɔ̃ kɔ̃t ?
Chciałbym zapłacić przelewem.
Je voudrais payer par virement bancaire.
ʒə vudʀε peje paʀ viʀmɑ̃ bɑ̃kεʀ
Ile czasu może iść przelew?
Le virement va prendre combien de temps ?
lə viʀmɑ̃ va pʀɑ̃dʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Do którego okienka mam podejść?
Je passe à quel guichet ?
ʒə pɑs a kεl giʃε ?
Mam debet., Jestem na minusie.
J'ai mis mon compte à découvert.
ʒe mi mɔ̃ kɔ̃t a dekuvεʀ
Chciałbym zamknąć konto w państwa banku.
Je voudrais liquider mon compte dans votre banque.
ʒə vudʀε likide mɔ̃ kɔ̃t dɑ̃ vɔtʀ bɑ̃k
Czy realizują państwo czeki podróżne?
Vous encaissez les chèques de voyages ?
vuzɑ̃kese le ʃεk də vwajaʒ ?
pokwitowanie
note
nɔt
konto (bankowe)
compte (bancaire)
kɔ̃t (bɑ̃kεʀ)
rachunek bieżący
compte courant
kɔ̃t kuʀɑ̃
rachunek terminowy
compte à terme
kɔ̃t a tεʀm
rachunek dewizowy
compte en devises
kɔ̃t ɑ̃ dəviz
przekaz gotówkowy
mandat bancaire
mɑ̃da bɑ̃kεʀ
przekaz bankowy
ordre de virement (bancaire)
ɔʀdʀ də viʀmɑ̃ (bɑ̃kεʀ)
moneta
(pièce de) monnaie
(pjεs də) mɔnε
banknot
billet (de banque)
bijε (də bɑ̃k)
okienko
guichet
giʃε
saldo na rachunku
solde du compte
sɔld dy kɔ̃t
wypłata (z konta)
retrait
ʀ(ə)tʀε
wpłata
dépôt
depo
bankomat
distributeur (automatique) de billets
distʀibytœʀ (ɔtɔmatik) də bijε
polecenie zapłaty
prélèvement automatique
pʀelεvmɑ̃ ɔtɔmatik