Szukanie pracy

Szukanie pracy

Recherche de l'emploi
Szukam pracy.
Je cherche un emploi.
ʒə ʃεʀʃ œ̃nɑ̃plwa
Od czterech miesięcy jestem bezrobotny.
Ça fait quatre mois que je suis sans emploi.
sa fε katʀ mwa kə ʒə sɥi sɑ̃zɑ̃plwa
Piszę/dzwonię w odpowiedzi na państwa ogłoszenie...
Je réponds à votre annonce...
ʒə ʀepɔ̃ a vɔtʀ anɔ̃s
Znalazłem ogłoszenie w internecie/w gazecie.
J'ai trouvé une annonce sur l'Internet/dans le journal.
ʒe tʀuve yn anɔ̃s syʀ lε̃tεʀnεt/dɑ̃ lə ʒuʀnal
Kiedy może pan(i) przyjść na rozmowę kwalifikacyjną?
Quand est-ce que vous pouvez vous présenter à l'entretien d'embauche ?
kɑ̃ εs kə vu puve vu pʀezɑ̃te a lɑ̃tʀətjε̃ dɑ̃boʃ ?
Jestem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
J'ai été convoqué à un entretien (d'embauche).
ʒe ete kɔ̃vɔke a œ̃nɑ̃tʀətjε̃ (dɑ̃boʃ)
Szukamy wykwalifikowanych pracowników...
On recrute personnel qualifié...
ɔ̃ ʀ(ə)kʀyt pεʀsɔnεl kalifje
Będzie potrzebne szkolenie.
Une formation sera nécessaire.
yn fɔʀmasjɔ̃ s(ə)ʀa nesesεʀ
Jestem wykwalifikowanym kucharzem.
J'ai une formation de cuisinier.
ʒe yn fɔʀmasjɔ̃ də kɥizinje
Pracowałem jako...
J'ai travaillé comme/en tant que...
ʒe tʀavaje kɔm/ɑ̃ tɑ̃ kə
Pracowałem jako kelner przez trzy lata.
J'ai travaillé trois ans comme garçon.
ʒe tʀavaje tʀwɑzɑ̃ kɔm gaʀsɔ̃
Mam długoletnią praktykę w dziedzinie...
J'ai une longue expérience professionnelle dans...
ʒe yn lɔ̃g εkspeʀjɑ̃s pʀɔfesjɔnεl dɑ̃
Jakie są warunki pracy?
Quelles sont les conditions de travail ?
kεl sɔ̃ le kɔ̃disjɔ̃ də tʀavaj ?
Jakiej pensji mogę oczekiwać na początku?
À quel salaire de départ je peux m'attendre ?
a kεl salεʀ də depaʀ ʒə pø matɑ̃dʀ ?
Kiedy może pan(i) zacząć?
Quand pouvez-vous commencer à travailler ?
kɑ̃ puvevu kɔmɑ̃se a tʀavaje ?
Czy potrzebuję pozwolenia na pracę?
J'ai besoin d'un permis de travail ?
ʒe bəzwε̃ dœ̃ pεʀmi də tʀavaj ?
Czy ma pan(i) pozwolenie na pobyt?
Vous avez un permis de séjour ?
vuzave œ̃ pεʀmi də seʒuʀ ?
Czy ma pan(i) wizę pracowniczą?
Vous avez un visa de travail ?
vuzave œ̃ viza də tʀavaj ?
Proszę wypełnić ten formularz (według wzoru).
Remplissez ce formulaire (comme suit).
ʀɑ̃plise sə fɔʀmylεʀ (kɔm sɥi)
Zaproponowano mi pracę...
Ils m'ont offert le poste de...
il mɔ̃ ɔfεʀ lə pɔst də
Jestem na trzymiesięcznym okresie próbnym.
Je suis en période d'essai de trois mois.
ʒə sɥi ɑ̃ peʀjɔd desε də tʀwɑ mwa
urząd pracy
agence nationale pour l'emploi, ANPE
aʒɑ̃s nasjɔnal puʀ lɑ̃plwaˌ aenpee
zarejestrować się w urzędzie pracy
s'inscrire à l'ANPE/au chômage
sε̃skʀiʀ a laenpee/o ʃomaʒ
agencja pracy
agence/bureau de placement
aʒɑ̃s/byʀo də plasmɑ̃
agencja rekrutacyjna
cabinet de recrutement
kabinε də ʀ(ə)kʀytmɑ̃
oferta pracy
offre d'emploi
ɔfʀ dɑ̃plwa
ogłoszenie
petite annonce
p(ə)tit anɔ̃s
rozmowa kwalifikacyjna
entretien d'embauche
ɑ̃tʀətjε̃ dɑ̃boʃ
CV, życiorys
CV
seve
dane osobowe
données personnelles
dɔne pεʀsɔnεl
imię i nazwisko
prénom et nom
pʀenɔ̃ e nɔ̃
data urodzenia
date de naissance
dat də nεsɑ̃s
miejsce urodzenia
lieu de naissance
ljø də nεsɑ̃s
stan zdrowia
état de santé
eta də sɑ̃te
stan cywilny
situation de famille
sitɥasjɔ̃ də famij
kawaler
célibataire
selibatεʀ
żonaty
marié
maʀje
zamężna
mariée
maʀje
rozwiedziony
divorcé
divɔʀse
adres
adresse
adʀεs
adres stałego miejsca zamieszkania
adresse permanente
adʀεs pεʀmanɑ̃t
adres tymczasowy
adresse provisoire/actuelle
adʀεs pʀɔvizwaʀ/aktɥεl
numer telefonu
numéro de téléphone
nymeʀo də telefɔn
adres e-mail
adresse électronique
adʀεs elεktʀɔnik
wykształcenie
formation
fɔʀmasjɔ̃
doświadczenie zawodowe
parcours professionnel
paʀkuʀ pʀɔfesjɔnεl
doświadczenie zawodowe
expérience professionnelle
εkspeʀjɑ̃s pʀɔfesjɔnεl
poprzedni pracodawca
employeur antérieur
ɑ̃plwajœʀ ɑ̃teʀjœʀ
znajomość obsługi komputera
aptitude informatique
aptityd ε̃fɔʀmatik
znajomość języków obcych
connaissance des langues étrangères
kɔnεsɑ̃s de lɑ̃g etʀɑ̃ʒεʀ
zainteresowania
centres d'intérêt
sɑ̃tʀ dε̃teʀε
prawo jazdy
permis de conduire
pεʀmi də kɔ̃dɥiʀ
możliwy termin rozpoczęcia pracy
date de disponibilité
dat də dispɔnibilite