Sprzęt gospodarstwa domowego

Sprzęt gospodarstwa domowego

Appareils ménagers
Mam podkręcić ogrzewanie? Nie jest wam zimno?
Je mets le chauffage plus fort ? Vous n'avez pas froid ?
ʒə mε lə ʃofaʒ ply fɔʀ ? vu nave pɑ fʀwa ?
Muszę włączyć/wyłączyć ogrzewanie.
Il faut que je mette/j'arrête le chauffage.
il fo kə ʒə mεt/ʒaʀεt lə ʃofaʒ
Czy chcecie, żebym rozpalił w kominku?
Vous voulez que j'allume dans la cheminée ?
vu vule kə ʒalym dɑ̃ la ʃ(ə)mine ?
Czy mogę przykręcić ogrzewanie?
Je peux baisser le chauffage ?
ʒə pø bese lə ʃofaʒ ?
Ogrzewanie reguluje się za pomocą tego pokrętła/przycisku.
Le chauffage est réglé par ce bouton.
lə ʃofaʒ ε ʀegle paʀ sə butɔ̃
Najpierw trzeba włączyć kocioł grzewczy.
Tout d'abord, il faut allumer la chaudière.
tu dabɔʀˌ il fo alyme la ʃodjεʀ
Klimatyzacja nie działa.
La clim est hors service.
la klim ε ˈɔʀ sεʀvis
Mam zapalić światło?
J'allume ?
ʒalym ?
Proszę, zgaś światło.
Éteins (la lumière), s'il te plaît !
etε̃ (la lymjεʀ)ˌ sil tə plε !
Gdzie jest wyłącznik?
Où est l'interrupteur ?
u ε lε̃teʀyptœʀ ?
Kto nie zgasił światła?
Qui n'a pas éteint (la lumière) ?
ki na pɑ etε̃ (la lymjεʀ) ?
Podłącz to do kontaktu.
Branche-le !
bʀɑ̃ʃlə !
Wyciągnij to z kontaktu.
Débranche-le !
debʀɑ̃ʃlə !
Czy używa pan(i) żarówek energooszczędnych?
Vous utilisez des ampoules économiques ?
vuzytilize dezɑ̃pul ekɔnɔmik ?
Chyba przepaliła się żarówka.
Il paraît que l'ampoule a grillé.
il paʀε kə lɑ̃pul a gʀije
Czy możesz ją wymienić?
Tu peux la changer ?
ty pø la ʃɑ̃ʒe ?
Zamrażarka źle mrozi.
Le congélateur marche mal.
lə kɔ̃ʒelatœʀ maʀʃ mal
Powinieneś rozmrozić lodówkę.
Tu devrais dégivrer le frigo.
ty dəvʀε deʒivʀe lə fʀigo
Włóż naczynia do zmywarki.
Mets la vaisselle dans le lave-vaisselle.
mε la vεsεl dɑ̃ lə lavvεsεl
Wstaw wodę (na herbatę).
Fais bouillir de l'eau (pour le thé) !
fε bujiʀ də lo (puʀ lə te) !
Odgrzeję ci to w mikrofalówce.
Je vais te le réchauffer dans le micro-ondes.
ʒə vε tə lə ʀeʃofe dɑ̃ lə mikʀoɔ̃d
Włącz radio!
Mets la radio !
mε la ʀadjo !
Jakiej stacji chcesz posłuchać?
Tu veux (écouter) quelle station ?
ty vø (ekute) kεl stasjɔ̃ ?
Chcecie oglądać telewizję?
Vous voulez regarder la télé ?
vu vule ʀ(ə)gaʀde la tele ?
Mogę włączyć telewizor?
Je peux allumer/mettre la télé ?
ʒə pø alyme/mεtʀ la tele ?
Co leci wieczorem w telewizji?
Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir ?
kεs kil i a a la tele sə swaʀ ?
Czy mam wyłączyć telewizor?
J'éteints la télé ?
ʒetε̃ la tele ?
Przełącz na inny program!
Mets une autre chaîne !
mε yn otʀ ʃεn !
Zrób głośniej!
Mets-le plus fort !
mεlə ply fɔʀ !
Czy mógłbyś trochę przyciszyć?
Tu pourrais le mettre un peu moins fort ?
ty puʀε lə mεtʀ œ̃ pø mwε̃ fɔʀ ?
Włączę ci film na DVD.
Je vais te passer un film sur le DVD.
ʒə vε tə pɑse œ̃ film syʀ lə devede
Nie ma prądu.
L'électricité est en panne., On a coupé le courant.
lelεktʀisite ε ɑ̃ panˌ ɔ̃na kupe lə kuʀɑ̃
Myślę, że było zwarcie.
Je crois qu'il y a eu un court-circuit.
ʒə kʀwa kil i a y œ̃ kuʀsiʀkɥi
Chyba wywaliło korki.
Je crois que ça a fait sauter les plombs.
ʒə kʀwa kə sa a fε sote le plɔ̃
Czy umie pan(i) włączyć bezpiecznik?
Vous savez remettre le disjoncteur ?
vu save ʀ(ə)mεtʀ lə disʒɔ̃ktœʀ ?
Gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami?
Où est la boîte à fusibles ?
u ε la bwat a fyzibl ?
lodówka
réfrigérateur, frigo
ʀefʀiʒeʀatœʀˌ fʀigo
zamrażarka
congélateur
kɔ̃ʒelatœʀ
kuchenka gazowa
cuisinière à gaz
kɥizinjεʀ a gɑz
kuchenka elektryczna
cuisinière électrique
kɥizinjεʀ elεktʀik
piekarnik
four
fuʀ
mikrofalówka
(four à) micro-ondes
(fuʀ a) mikʀoɔ̃d
zmywarka do naczyń
lave vaisselle
lav vεsεl
rozdrabniacz odpadów
broyeur à ordures
bʀwajœʀ a ɔʀdyʀ
ekspres do kawy
machine à café
maʃin a kafe
czajnik elektryczny
bouilloire électrique
bujwaʀ elεktʀik
robot kuchenny
robot de cuisine
ʀɔbo də kɥizin
mikser
mixeur
miksœʀ
mikser ręczny
batteur
batœʀ
toster
grille-pain
gʀijpε̃
opiekacz
appareil à croque monsieur
apaʀεj a kʀɔk məsjø
jogurtownica
yaourtière
ˈjauʀtjεʀ
automat do pieczenia chleba
machine à pain
maʃin a pε̃
pralka
machine à laver
maʃin a lave
suszarka (bębnowa)
sèche-linge
sεʃlε̃ʒ
żelazko (z nawilżaczem parowym)
fer à repasser (à vapeur)
fεʀ a ʀ(ə)pɑse (a vapœʀ)
suszarka do włosów
sèche-cheveux
sεʃʃ(ə)vø
lokówka elektryczna
fer à friser
fεʀ a fʀize
odkurzacz
aspirateur
aspiʀatœʀ
odkurzacz parowy
nettoyeur à vapeur
netwajœʀ a vapœʀ
telewizor
téléviseur, télé(vision)
televizœʀˌ tele(vizjɔ̃)
ekran
écran
ekʀɑ̃
ekran kolorowy
écran couleur
ekʀɑ̃ kulœʀ
ekran plazmowy
écran plasma
ekʀɑ̃ plasma
radio
radio
ʀadjo
odtwarzacz DVD
lecteur DVD
lεktœʀ devede
wieża hi-fi/stereo
chaîne hi-fi
ʃεn ˈifi
głośniki
haut-parleurs
ˈopaʀlœʀ
wzmacniacz
amplificateur
ɑ̃plifikatœʀ
antena satelitarna
antenne satellite
ɑ̃tεn satelit
pilot (do telewizora itp.)
télécommande
telekɔmɑ̃d
oświetlenie
luminaire, appareil d'éclairage
lyminεʀˌ apaʀεj deklεʀaʒ
lampa
lampe
lɑ̃p
żyrandol
lustre
lystʀ
żarówka
ampoule
ɑ̃pul
jarzeniówka, świetlówka
tube fluorescent, lampe fluorescente
tyb flyɔʀesɑ̃ˌ lɑ̃p flyɔʀesɑ̃t
w(y)łącznik
interrupteur
ε̃teʀyptœʀ
bezpiecznik, (pot.) korek
coupe-circuit, fusible
kupsiʀkɥiˌ fyzibl
przerwa w dostawie prądu
panne d'électricité
pan delεktʀisite
prąd stały
courant continu
kuʀɑ̃ kɔ̃tiny
prąd zmienny
courant alternatif
kuʀɑ̃ altεʀnatif
ogrzewanie
chauffage
ʃofaʒ
centralne ogrzewanie
chauffage central
ʃofaʒ sɑ̃tʀal
ogrzewanie podłogowe
plancher chauffant
plɑ̃ʃe ʃofɑ̃
kaloryfer
radiateur
ʀadjatœʀ
kominek
cheminée
ʃ(ə)mine
kocioł grzewczy
chaudière
ʃodjεʀ
podgrzewacz wody, bojler
chauffe-eau
ʃofo
klimatyzacja
air conditionné, clim
εʀ kɔ̃disjɔneˌ klim
odkurzacz centralny
aspirateur central
aspiʀatœʀ sɑ̃tʀal