Wypełnianie formularzy

Wypełnianie formularzy

Remplir un formulaire
Proszę wypełnić ten formularz.
Remplissez ce formulaire.
ʀɑ̃plise sə fɔʀmylεʀ
Proszę pisać drukowanymi literami.
Écrivez en lettres capitales.
ekʀive ɑ̃ lεtʀ kapital
Co mam tutaj wpisać?
Qu'est-ce qu'il faut mettre ici ?
kεs kil fo mεtʀ isi ?
Czy mam wypełnić wszystkie pola?
Je dois remplir toutes les cases ?
ʒə dwa ʀɑ̃pliʀ tut le kɑz ?
Mój długopis nie pisze.
Mon stylo ne marche pas.
mɔ̃ stilo nə maʀʃ pɑ
Czy mogę pożyczyć długopis?
Vous pouvez me prêter un stylo ?
vu puve mə pʀete œ̃ stilo ?
Pomyliłem się., Zrobiłem błąd.
J'ai fait une erreur.
ʒe fε yn eʀœʀ
Czy mogę to przekreślić?
Je peux le rayer ?
ʒə pø lə ʀeje ?
Czy mogę dostać nowy formularz?
Je peux avoir un nouveau formulaire ?
ʒə pø avwaʀ œ̃ nuvo fɔʀmylεʀ ?
Gdzie mam to podpisać?
Où est-ce que je le signe ?
u εs kə ʒə lə siɲ ?
Prénom et nom
Imię i nazwisko
Nom de jeune fille
Nazwisko panieńskie
Date de naissance
Data urodzenia
Âge
Wiek
Lieu de naissance
Miejsce urodzenia
Sexe
Płeć
Homme
Mężczyzna
Femme
Kobieta
Domicile
Miejsce zamieszkania
Adresse
Adres
Adresse provisoire/permanente
Adres tymczasowy/stały
Rue
Ulica
Numéro de maison
Numer domu
Code postal
Kod pocztowy
Situation de famille
Stan cywilny
Célibataire
Kawaler, Panna
Marié, Mariée
Żonaty, Zamężna
Veuf, Veuve
Wdowiec, Wdowa
Divorcé, Divorcée
Rozwiedziony, Rozwiedziona
Concubin, Concubine
Konkubent, Konkubina
Personnes dépendantes
Osoby na utrzymaniu
Nationalité
Obywatelstwo, Narodowość
Passeport No.
Numer paszportu
Carte d'identité No.
Numer dowodu tożsamości
Permis de conduire No.
Numer prawa jazdy
Lieu de délivrance
Miejsce wydania
Autorité
Wydany przez...
Date de délivrance
Data wystawienia
Date d'expiration...
Data ważności...
Signature
Podpis
Rayer les mentions inutiles.
Niepotrzebne skreślić.
Cadre réservé à l'administration.
Nie wypełniać.