Napisy informacyjne

Napisy informacyjne

Inscriptions publiques
À conserver au froid
Przechowywać w chłodnym miejscu
À consommer de préférence avant..., À consommer jusqu'au...
Najlepiej spożyć przed..., Data ważności...
À louer
Do wynajęcia
À vendre
Na sprzedaż
Accès à la plage
Dostęp do plaży
Accès aux Quais
Przejście na perony
Accotements non stabilisés
Nieutwardzone pobocze
Aéroport
Lotnisko
Agence de voyages
Biuro podróży
Air conditionné
Klimatyzacja
Aire de pique-nique
Miejsce na piknik, Teren piknikowy
Aire de repos
Parking przy autostradzie
Animaux interdits
Nie wprowadzać zwierząt
Annulé
Odwołany (lot itp.)
Appuyer (sur le bouton)
Nacisnąć (przycisk)
Arrêt de bus
Przystanek autobusowy
Arrêt et stationnement interdits
Zakaz postoju i parkowania
Arrêter
Stój!
Arrivées
Przyjazdy, Przyloty
Ascenseur
Winda
Attachez vos ceintures
Proszę zapiąć pasy
Attention !
Uwaga!
Attention à la marche
Uwaga, stopień
Attention à la tête
Uwaga na głowę
Attention aux pickpockets/voleurs
Uwaga na kieszonkowców
Attention travaux
Roboty drogowe
Attention, chien méchant
Uwaga, zły pies
Autoroute
Autostrada
Avertissement !
Ostrzeżenie!
Baignade interdite
Zakaz kąpieli
Banque
Bank
Billets
Bilety
Billetterie
Sprzedaż biletów
Boulevard Périphérique
Obwodnica (w obrębie miasta)
Brasserie
Piwiarnia
Bureau de change
Kantor
Buvette
Bufet
Caisse
Kasa (w kinie itp.)
Cédez le passage
Ustąp pierwszeństwa przejazdu
Centre commercial
Centrum handlowe
Centre d'accueil de visiteurs
Centrum obsługi ruchu turystycznego
Chambre à louer
Pokój do wynajęcia
Chambre avec petit déjeuner
Nocleg ze śniadaniem
Chambres libres
Wolne pokoje
Chantier
Plac budowy
Chaussée glissante
Śliska nawierzchnia
Coiffeur
Fryzjer
Complet
Brak wolnych miejsc (w motelu itp.)
Consigne
Przechowalnia bagażu
Consigne automatique
Automatyczna przechowalnia bagażu
Contrôle des passeports
Kontrola paszportowa
Contrôle-radar
Kontrola radarowa
Coupez le moteur
Wyłącz silnik
Courant dangereux
Niebezpieczne prądy
Dames
Panie (damskie toalety)
Danger
Niebezpieczeństwo
Danger d'incendie
Niebezpieczeństwo pożaru
Danger de mort
Niebezpieczeństwo dla życia
Date de consommation, Date d'expiration
Data ważności, Termin spożycia
Débarquement
Wysiadanie (pasażerów z samolotu lub statku)
Décharge interdite
Zakaz wysypywania śmieci
Défense d'entrer
Wstęp wzbroniony
Défense d'entrer sous peine de poursuites
Wstęp wzbroniony pod groźbą kary
Défense de fumer
Zakaz palenia
Défense de photographier
Zakaz fotografowania
Défense de traverser
Zakaz przechodzenia
Départs
Odjazdy, Odloty
Déviation
Objazd
Douane
Odprawa celna
Eau chaude
Ciepła (woda)
Eau froide
Zimna (woda)
Eau non potable
Woda niezdatna do picia
Eau potable
Woda pitna
Embarquement
Wejście (na pokład), Zaokrętowanie
Embouteillage
Zator drogowy, zwolnij
En panne
Nie działa, Awaria
Enlèvement de véhicules gênants
Zakaz parkowania pod groźbą odholowania pojazdu
Enregistrement
Odprawa (na lotnisku)
Enregistrement des bagages
Odprawa bagażowa
Entrée
Wejście, Wjazd, Wstęp
Entrée (payante)
Opłata za wstęp
Entrée interdite
Wstęp wzbroniony, Zakaz wjazdu
Entrée interdite au public
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
Entrée libre
Wstęp wolny
Épuisé
Wyprzedane
Escalade interdite
Zakaz wspinania się
Escalier
Schody
Espace à langer
Pomieszczenie do przewijania niemowląt
Espace bébé
Pomieszczenie dla matki z dzieckiem
Espace enfants
Kącik zabaw dla dzieci
Fermé
Zamknięte
Fermez la porte
Proszę zamykać drzwi
Feu interdit
Zakaz używania otwartego ognia, Zakaz rozniecania ognia
Frappez
Proszę pukać
Frein de secours
Hamulec bezpieczeństwa
Fumeurs
Palący
Gare ferroviaire
Dworzec kolejowy
Gare routière
Dworzec autobusowy
Guichet
Okienko (na poczcie, w urzędzie itp.)
Guichet des bagages
Okienko bagażowe
Hall d'aéroport
Terminal
Hall d'arrivée
Hala przylotów
Hall de départ
Hala odlotów
Haut voltage
Wysokie napięcie
Heure d'embarquement
Godzina wejścia na pokład
Heures d'ouverture
Godziny otwarcia
Heures de réception
Godziny przyjęć
Hommes
Panowie (męskie toalety)
Hôpital
Szpital
Horaire
Rozkład jazdy/lotów, Rozkład jazdy
Hors service
Nie działa
Impasse
Ślepa uliczka
Informations
Informacja
Insérer la carte
Włóż kartę
Insérer la monnaie
Wrzuć monetę
Interdiction de dépasser
Zakaz wyprzedzania
Interdiction de faire demi-tour
Zakaz zawracania
Interdiction de tourner à gauche/droite
Zakaz skrętu w lewo/prawo
Interdit à toute personne étrangère au service
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony, Tylko dla personelu
Interdit aux animaux
Zakaz wstępu ze zwierzętami
Interdit aux piétons
Pieszym wstęp wzbroniony
Issue de secours
Wyjście ewakuacyjne
Jour de fermeture
Dzień zamknięty
Libre
Wolny
Limitation de vitesse
Ograniczenie prędkości
Liquidation (des stocks)
Wyprzedaż zapasów magazynowych
Livraison des bagages
Wydawanie bagażu
Location de voitures
Wypożyczalnia samochodów
Manucure
Manicure
Marché
Rynek
Marche/Arrêt
Włączone/Wyłączone
Messieurs
Panowie (męskie toalety)
Métro
Metro, Kolej podziemna
Ne pas déranger
Nie przeszkadzać
Ne pas entrer
Nie wchodzić
Ne pas fumer
Nie palić
Ne pas se pencher par les fenêtres
Nie wychylać się z okna
Ne pas toucher
Nie dotykać
Ne pas traverser
Nie przechodzić
Ne pas ouvrir
Nie otwierać
Non-fumeurs
Niepalący
Objets trouvés
Biuro rzeczy znalezionych
Occupé
Zajęte
Offre spéciale
Oferta specjalna
Ouvert
Otwarte
Parc relais, P+R
Parking P+R
Parking
Parking
Parking interdit
Zakaz parkowania, Nie parkować
Parking libre
Darmowy parking
Parking payant
Parking płatny
Parking surveillé
Parking strzeżony
Passage interdit
Chodnik zamknięty
Passage pour piétons, Passage clouté
Przejście dla pieszych
Passage souterrain
Przejazd podziemny, Przejście podziemne
Passage supérieur
Wiadukt
Péage
Opłata za autostradę, Bramki do poboru opłat na autostradzie
Pêche interdite
Zakaz łowienia ryb
Pédicure
Pedikiur
Peinture fraîche
Świeżo malowane
Petites annonces
Ogłoszenia drobne
Pharmacie
Apteka
Piste cyclable
Ścieżka rowerowa
Plage
Plaża
Plongeon interdit
Zakaz skoków do wody
Point de vente de tickets
Punkt sprzedaży biletów, Kasa biletowa
Poison
Trucizna
Poste
Poczta
Poste de police
Posterunek policji
Poubelle
Śmieci
Pour cause de mauvais temps...
Z powodu złych warunków atmosferycznych...
Poussez
Pchać
Premiers secours
Pierwsza pomoc
Promotion
Promocja
Propriété privée
Własność prywatna
Quai No. ...
Peron nr ...
Radars fréquents
Częste kontrole radarowe
Ralentisseur
Próg zwalniający
Ralentissez
Zwolnij
Rangez-vous à gauche/droite
Zjedź na lewy/prawy pas
Renseignements touristiques
Informacja turystyczna, Biuro informacji turystycznej
Réservé
Rezerwacja
Réservé aux piétons
Tylko dla pieszych
Respectez la propreté
Dbaj o czystość
Respectez la propreté des lieux
Nie śmiecić
Ressac dangereux
Niebezpieczne fale przybojowe
Restaurant
Restauracja
Retard
Opóźniony (lot itp.)
Risque de verglas
Uwaga, gołoledź
Rond-point
Rondo
Roulez avec prudence
Jedź ostrożnie
Route barrée
Ulica zamknięta
Rue sans issue
Ślepa uliczka
Salle d'attente
Poczekalnia
Salon de coiffure
Zakład fryzjerski
SAMU
Pogotowie ratunkowe
Section à péage
Płatny odcinek autostrady
Sens interdit
Zakaz wjazdu
Sens unique
Ruch jednokierunkowy
Serrez à gauche/droite
Trzymaj się lewej/prawej strony
Signal d'alarme
Sygnał alarmowy
Silence !
Cisza!
Sol mouillé
Uwaga, mokra podłoga
Solde
Obniżka
Soldes
Wyprzedaż
Sortie
Wyjście, Wyjazd
Sortie (d'autoroute) fermée
Zamknięty zjazd (z autostrady)
Sortie de secours
Wyjście ewakuacyjne
Sortie de voitures, ne pas stationner
Wjazd, nie parkować
Station de taxi
Postój taksówek
Stationnement interdit
Zakaz postoju
Surf interdit
Zakaz surfowania
Téléphone
Telefon
Terminus
Przystanek końcowy
Tickets
Bilety (na przejazd)
Tirez
Ciągnąć
Toilettes
Toalety
Toilettes et lavabos
Toalety i umywalki
Toilettes publiques
Toalety publiczne
Tout abus sera puni
Każde nadużycie będzie karane
Toute infraction sera punie
Złamanie zakazu podlega karze
Transit
Ruch tranzytowy
Travaux sur la route
Roboty drogowe
Traversez
Przechodzić (na przejściu)
Urgences (médicales)
Pogotowie (ratunkowe)
Vagues de ressac
Fale przybojowe
Vagues hautes
Wysokie fale
Vente à emporter
Na wynos
Vestiaire
Szatnia, Przebieralnia
Vitesse maximale autorisée
Maksymalna dozwolona prędkość
Voie No. ...
Tor nr...
Vol No. ...
Lot nr ...
Voleurs seront poursuivis en justice
Kradzież podlega karze
Vous entrez à vos risques et périls
Wejście na własne ryzyko
Zone fumeurs
Strefa dla palących
Zone piétonne
Strefa piesza