Podróże morskie

Podróże morskie

Voyage en bateau

W porcie

Dans le port
Jak możemy się dostać do portu promowego?
Comment peut-on arriver au port des ferries ?
kɔmɑ̃ pøtɔ̃ aʀive o pɔʀ de feʀi ?
Jak często odpływają promy (do...)?
Combien de fois passent les ferries (pour...) ?
kɔ̃bjε̃ də fwa pɑs le feʀi (puʀ) ?
O której odpływa następny prom?
À quelle heure part le prochain ferry ?
a kεl œʀ paʀ lə pʀɔʃε̃ fεʀi ?
Na ile przed początkiem rejsu powinniśmy się zgłosić do odprawy?
Combien de temps avant le départ est-ce que je dois m'enregistrer ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ avɑ̃ lə depaʀ εs kə ʒə dwa mɑ̃ʀ(ə)ʒistʀe ?
Ile trwa podróż?
Quelle est la durée du voyage ?
kεl ε la dyʀe dy vwajaʒ ?
Podróż trwa około godziny.
Le voyage dure environ une heure.
lə vwajaʒ dyʀ ɑ̃viʀɔ̃ yn œʀ
Już zarezerwowaliśmy i zapłaciliśmy za prom.
Nous avons réservé et payé d'avance notre ferry.
nuzavɔ̃ ʀezεʀve e peje davɑ̃s nɔtʀ fεʀi
Ile kosztuje przewóz samochodu i dwóch osób?
Quel est le prix pour une voiture et deux personnes ?
kεl ε lə pʀi puʀ yn vwatyʀ e dø pεʀsɔn ?
Czy muszę zapłacić także za przyczepę?
On paie aussi pour une remorque ?
ɔ̃ pε osi puʀ yn ʀ(ə)mɔʀk ?
stanowisko odprawy
guichet d'embarquement
giʃε dɑ̃baʀkəmɑ̃
pochylnia przystani promowej
rampe d'accès
ʀɑ̃p daksε
trap
passerelle (d'embarquement)
pɑsʀεl (dɑ̃baʀkəmɑ̃)

Na pokładzie statku

À bord d'un navire
Czy może nam pan(i) pokazać, gdzie jest nasza kajuta?
Pouvez-vous nous montrer où se trouve notre cabine ?
puvevu nu mɔ̃tʀe u sə tʀuv nɔtʀ kabin ?
Czy na pokładzie jest bar/restauracja?
Est-ce qu'il y a un bar/restaurant à bord ?
εs kil i a œ̃ baʀ/ʀεstɔʀɑ̃ a bɔʀ ?
Gdzie są toalety?
Où sont les toilettes ?
u sɔ̃ le twalεt ?
Mam chorobę morską.
J'ai le mal de mer.
ʒe lə mal də mεʀ
Czy ma pan(i) coś na chorobę morską?
Vous avez quelque chose contre le mal de mer ?
vuzave kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ lə mal də mεʀ ?
Gdzie jest (na statku) kantor wymiany walut?
Où est le bureau de change à bord ?
u ε lə byʀo də ʃɑ̃ʒ a bɔʀ ?
Kantor znajduje się dokładnie naprzeciwko punktu informacyjnego.
Le bureau de change se trouve juste en face du bureau d'informations.
lə byʀo də ʃɑ̃ʒ sə tʀuv ʒyst ɑ̃ fas dy byʀo dε̃fɔʀmasjɔ̃
Czy możemy wejść na górny pokład?
On peut monter au pont supérieur ?
ɔ̃ pø mɔ̃te o pɔ̃ sypeʀjœʀ ?
Górny pokład jest zamknięty z powodu złej pogody.
Le pont supérieur est fermé à cause du mauvais temps.
lə pɔ̃ sypeʀjœʀ ε fεʀme a koz dy mɔvε tɑ̃
Jakie są środki bezpieczeństwa?
Quelles sont les mesures de sécurité ?
kεl sɔ̃ le m(ə)zyʀ də sekyʀite ?
Kiedy dobijemy do brzegu?
On arrive quand ?
ɔ̃naʀiv kɑ̃ ?
pokład
pont
pɔ̃
dolny/środkowy/górny pokład
pont inférieur/intermédiaire/supérieur
pɔ̃ ε̃feʀjœʀ/ε̃tεʀmedjεʀ/sypeʀjœʀ
kryty pokład
pont couvert
pɔ̃ kuvεʀ
otwarty pokład
pont ouvert
pɔ̃ uvεʀ

Rejs widokowy

Croisière
Skąd odpływają statki wycieczkowe?
Quel est le point de départ des croisières ?
kεl ε lə pwε̃ də depaʀ de kʀwazjεʀ ?
Czy mogę wysiąść w trakcie rejsu? (na przystani)
Est-ce que je peux quitter le navire lors de la croisière ?
εs kə ʒə pø kite lə naviʀ lɔʀ də la kʀwazjεʀ ?
Może pan(i) wysiąść i wsiąść na dowolnej przystani.
Vous pouvez débarquer et rembarquer dans n'importe quel port.
vu puve debaʀke e ʀɑ̃baʀke dɑ̃ nε̃pɔʀt kεl pɔʀ
Jak długo trwają postoje?
Quelle est la durée des arrêts ?
kεl ε la dyʀe dezaʀεt ?
Czy na pokładzie można kupić coś do jedzenia lub picia?
On peut acheter quelque chose à manger et à boire à bord ?
ɔ̃ pø aʃ(ə)te kεlk(ə) ʃoz a mɑ̃ʒe e a bwaʀ a bɔʀ ?
Bar serwuje napoje gorące i zimne, bezalkoholowe oraz alkohol.
Dans le bar, on vend des boissons chaudes et froides, des limonades et des boissons alcooliques.
dɑ̃ lə baʀˌ ɔ̃ vɑ̃ de bwasɔ̃ ʃod e fʀwadˌ de limɔnad e de bwasɔ̃ alkɔlik
Gdzie na pokładzie są toalety?
Où se trouvent les toilettes à bord ?
u sə tʀuv le twalεt a bɔʀ ?
Czy są przystosowane dla niepełnosprawnych?
Il y a un accès aux handicapés ?
ilja œ̃naksε ozˈɑ̃dikape ?
Czy w trakcie rejsu jest jakiś komentarz turystyczny?
La visite est commentée ?
la vizit ε kɔmɑ̃te ?
Tak, komentarz jest dostępny w kilku językach.
Oui, le commentaire est disponible en plusieurs langues.
ˈwiˌ lə kɔmɑ̃tεʀ ε dispɔnibl ɑ̃ plyzjœʀ lɑ̃g
Który język pan(i) sobie życzy?
Quelle langue désirez-vous ?
kεl lɑ̃g deziʀevu ?
Prosimy o komentarz w języku niemieckim/francuskim/hiszpańskim.
Nous aimerions un commentaire en allemand/en français/en espagnol.
nuzεmʀjɔ̃ œ̃ kɔmɑ̃tεʀ ɑ̃nalmɑ̃/ɑ̃ fʀɑ̃sε/ɑ̃nεspaɲɔl
Czy są także foldery w języku angielskim/niemieckim/francuskim/hiszpańskim?
Vous avez des prospectus en anglais/en allemand/en français/en espagnol ?
vuzave de pʀɔspεktys ɑ̃nɑ̃glε/ɑ̃nalmɑ̃/ɑ̃ fʀɑ̃sε/ɑ̃nεspaɲɔl ?