Podróżowanie samolotem

Podróżowanie samolotem

Voyage en avion

Na lotnisku

À l'aéroport
Jak mogę dostać się na lotnisko?
Comment je fais pour aller à l'aéroport ?
kɔmɑ̃ ʒə fε puʀ ale a laeʀɔpɔʀ ?
Ile czasu zajmuje dojazd (taksówką) na lotnisko?
Ça prend combien de temps pour aller à l'aéroport (en taxi) ?
sa pʀɑ̃ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ puʀ ale a laeʀɔpɔʀ (ɑ̃ taksi) ?
Na ile przed odlotem powinienem być na lotnisku?
Il faut être à l'aéroport combien de temps avant le départ ?
il fo εtʀ a laeʀɔpɔʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ avɑ̃ lə depaʀ ?
Proszę przyjechać na lotnisko dwie godziny przed odlotem.
Arrivez à l'aéroport deux heures avant le départ.
aʀive a laeʀɔpɔʀ døzœʀ avɑ̃ lə depaʀ
Gdzie jest punkt zabezpieczania bagażu (folią)?
Où est le service d'emballage des bagages ?
u ε lə sεʀvis dɑ̃balaʒ de bagaʒ ?
Gdzie mam się zgłosić do odprawy?
Où est le guichet d'enregistrement ?
u ε lə giʃε dɑ̃ʀ(ə)ʒistʀəmɑ̃ ?
Czy mogę zabrać to na pokład?
Je peux le prendre à bord ?
ʒə pø lə pʀɑ̃dʀ a bɔʀ ?
Jaka jest maksymalna/dopuszczalna waga bagażu na osobę?
Quel est le poids maximum autorisé pour les bagages par personne ?
kεl ε lə pwɑ maksimɔm ɔtɔʀize puʀ le bagaʒ paʀ pεʀsɔn ?
Jaka jest opłata za nadbagaż?
Combien est-ce qu'on paie pour les bagages supplémentaires ?
kɔ̃bjε̃ εs kɔ̃ pε puʀ le bagaʒ syplemɑ̃tεʀ ?
Czy mogę teraz wejść na pokład?
Je peux monter à bord ?
ʒə pø mɔ̃te a bɔʀ ?
Zgubiłem kartę pokładową.
J'ai perdu ma carte d'embarquement.
ʒe pεʀdy ma kaʀt dɑ̃baʀkəmɑ̃
Gdzie mogę odebrać bagaż?
Où est-ce que je peux récupérer mes bagages ?
u εs kə ʒə pø ʀekypeʀe me bagaʒ ?
rozkład lotów
horaire de vols/d'avions
ɔʀεʀ də vɔl/davjɔ̃
lot
vol
vɔl
przyloty
arrivées
aʀive
odloty
départs
depaʀ
zgodnie z rozkładem
sur l'horaire
syʀ lɔʀεʀ
odwołany
annulé
anyle
z powodu złej pogody
pour cause de mauvais temps
puʀ koz də mɔvε tɑ̃
opóźnienie
retard
ʀ(ə)taʀ
spodziewane opóźnienie
retard prévu
ʀ(ə)taʀ pʀevy
odprawa bagażu
enregistrement des bagages
ɑ̃ʀ(ə)ʒistʀəmɑ̃ de bagaʒ
hala odlotów
salle d'embarquement
sal dɑ̃baʀkəmɑ̃
wydawanie bagażu
(zone de) livraison des bagages
(zon də) livʀεzɔ̃ de bagaʒ
przestrzeń tranzytowa
salles de transit, (zone) transit
sal də tʀɑ̃zitˌ (zon) tʀɑ̃zit
stanowisko odprawy
guichet d'enregistrement
giʃε dɑ̃ʀ(ə)ʒistʀəmɑ̃
pas startowy
piste d'atterrissage
pist dateʀisaʒ
bagaż podręczny
bagage à main
bagaʒ a mε̃
bilet lotniczy
billet d'avion
bijε davjɔ̃
karta pokładowa
carte d'embarquement
kaʀt dɑ̃baʀkəmɑ̃
stewardesa
hôtesse de l'air
otεs də lεʀ
lądowanie awaryjne
atterrissage forcé
ateʀisaʒ fɔʀse
pas bezpieczeństwa
ceinture de sécurité
sε̃tyʀ də sekyʀite

Rezerwacja biletu lotniczego

Réservation d'un billet d'avion
Chciałbym zarezerwować bilet lotniczy do...
Je voudrais réserver un billet (d'avion) pour...
ʒə vudʀε ʀezεʀve œ̃ bijε (davjɔ̃) puʀ
Ile kosztuje bilet w klasie ekonomicznej/pierwszej klasie?
Combien coûte un billet (d'avion) en première classe/classe touriste ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ bijε (davjɔ̃) ɑ̃ pʀəmjεʀ klɑs/klɑs tuʀist ?
Czy mają państwo jakieś wolne miejsca na dzisiaj?
Est-ce qu'il y a encore des places (libres) pour aujourd'hui ?
εs kil i a ɑ̃kɔʀ de plas (libʀ) puʀ oʒuʀdɥi ?
Czy to jest lot bezpośredni?
C'est un vol direct ?
setœ̃ vɔl diʀεkt ?
Czy to jest lot z międzylądowaniem?
C'est un vol avec escale ?
setœ̃ vɔl avεk εskal ?
O której odlatuje mój samolot?
À quelle heure part mon avion ?
a kεl œʀ paʀ mɔnavjɔ̃ ?
Lot jest opóźniony (o godzinę).
Le vol est retardé (d'une heure).
lə vɔl ε ʀ(ə)taʀde (dyn œʀ)
Pana/Pani lot został odwołany.
Votre vol est annulé.
vɔtʀ vɔl ε anyle
Kiedy odlatuje następny samolot do...?
À quelle heure est le prochain vol pour... ?
a kεl œʀ ε lə pʀɔʃε̃ vɔl puʀ... ?
Czy mogę anulować bilet lotniczy/rezerwację?
Je peux annuler mon billet/ma réservation ?
ʒə pø anyle mɔ̃ bijε/ma ʀezεʀvasjɔ̃ ?
Jaka jest opłata za anulowanie rezerwacji?
Combien font les frais d'annulation ?
kɔ̃bjε̃ fɔ̃ le fʀε danylasjɔ̃ ?

W samolocie

À bord d'un avion
O której godzinie lądujemy?
On atterrit à quelle heure ?
ɔ̃nateʀi a kεl œʀ ?
Kiedy jest pierwsze międzylądowanie?
C'est quand la première escale ?
se kɑ̃ la pʀəmjεʀ εskal ?
Nie mogę otworzyć/zamknąć schowka na bagaż.
Je n'arrive pas à ouvrir/fermer le coffre à bagages.
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ/fεʀme lə kɔfʀ a bagaʒ
Nie mogę zapiąć pasa bezpieczeństwa.
Je n'arrive pas à attacher ma ceinture.
ʒə naʀiv pɑ a ataʃe ma sε̃tyʀ
Czy może mi pan(i) pomóc odchylić oparcie?
Vous pouvez m'aider à baisser le siège ?
vu puve mede a bese lə sjεʒ ?
Czy może pan(i) z powrotem wyprostować siedzenie?
Vous pouvez relever votre siège, s'il vous plaît ?
vu puve ʀ(ə)ləve vɔtʀ sjεʒˌ sil vu plε ?
Chciałbym opuścić (sobie) stolik.
Je voudrais utiliser ma tablette.
ʒə vudʀε ytilize ma tablεt
Nie działa mi lampka do czytania.
Ma liseuse ne marche pas.
ma lizøz nə maʀʃ pɑ
Niedobrze mi.
J'ai mal au cœur.
ʒe mal o kœʀ
Czy mogę dostać coś na chorobę powietrzną?
Je pourrais avoir quelque chose contre le mal de l'air ?
ʒə puʀε avwaʀ kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ lə mal də lεʀ ?
Muszę skorzystać z toalety.
Je dois aller aux toilettes.
ʒə dwa ale o twalεt
Gdzie jest torebka chorobowa?
Où est le sac ?
u ε lə sak ?
Czy można tu palić?
Je peux fumer ici ?
ʒə pø fyme isi ?
Czy mógłbym dostać koc?
Je peux avoir une couverture ?
ʒə pø avwaʀ yn kuvεʀtyʀ ?
Czego się pan(i) napije?
Qu'est-ce que vous voulez boire ?
kεs kə vu vule bwaʀ ?
Czy napoje są wliczone w cenę?
Les boissons sont comprises ?
le bwasɔ̃ sɔ̃ kɔ̃pʀiz ?
Czy mogę prosić o jeszcze jeden?
Je peux en avoir encore un ?
ʒə pø ɑ̃ avwaʀ ɑ̃kɔʀ œ̃ ?
Czy można prosić bez lodu?
Je peux l'avoir sans glace ?
ʒə pø lavwaʀ sɑ̃ glas ?

Zgubiony bagaż

Bagages perdus
Gdzie mogę zgłosić zgubienie bagażu?
Où signaler la perte de bagages ?
u siɲale la pεʀt də bagaʒ ?
Obawiam się, że zgubili państwo mój bagaż.
Il paraît que vous avez perdu mes bagages.
il paʀε kə vuzave pεʀdy me bagaʒ
Byłem pasażerem lotu nr... z...
J'étais dans le vol No. ... de ...
ʒetε dɑ̃ lə vɔl nymeʀo ... də
Nie znalazłem mojego bagażu na taśmie bagażowej.
Je n'ai pas trouvé mes bagages au tapis roulant.
ʒə ne pɑ tʀuve me bagaʒ o tapi ʀulɑ̃
Miałem dwie/trzy sztuki bagażu.
J'avais deux/trois bagages.
ʒavε dø/tʀwɑ bagaʒ
Dotarła tylko jedna sztuka mojego bagażu.
Un seul bagage est arrivé.
œ̃ sœl bagaʒ εtaʀive
Miałem dwie niebieskie/czarne walizki.
C'était deux valises bleues/noires.
setε dø valiz blø/nwaʀ
Są na nich plakietki z nazwiskiem.
J'ai un porte-adresse dessus.
ʒe œ̃ pɔʀtadʀεs d(ə)sy
Pilnie potrzebuję tego bagażu.
J'ai vraiment besoin de mes bagages.
ʒe vʀεmɑ̃ bəzwε̃ də me bagaʒ
Czy mogliby państwo dowiedzieć się, gdzie jest?
Vous pouvez trouver où ils sont, s'il vous plaît ?
vu puve tʀuve u il sɔ̃ˌ sil vu plε ?
Proszę zadzwonić do mnie na ten numer i dać mi znać.
Contactez-moi à ce numéro-là, s'il vous plaît.
kɔ̃taktemwa a sə nymeʀolaˌ sil vu plε
Mógłbym przyjechać po bagaż jeszcze dzisiaj.
Je pourrais venir les chercher aujourd'hui même.
ʒə puʀε v(ə)niʀ le ʃεʀʃe oʒuʀdɥi mεm
Jutro muszę być w innym miejscu.
Demain il faut que je sois ailleurs.
d(ə)mε̃ il fo kə ʒə swa ajœʀ
Czy byłoby zatem możliwe przesłanie mi go do...?
Vous pouvez me les faire parvenir à... ?
vu puve mə le fεʀ paʀvəniʀ a... ?
Ile czasu zajmie odnalezienie mojego bagażu?
Combien de temps ça va vous prendre de les trouver ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ sa va vu pʀɑ̃dʀ də le tʀuve ?
Kiedy mogę spodziewać się odzyskania bagażu?
Je peux m'attendre à les avoir quand ?
ʒə pø matɑ̃dʀ a lezavwaʀ kɑ̃ ?
Gdzie mogę złożyć wniosek o odszkodowanie za zgubiony bagaż?
Où demander l'indemnisation pour bagages perdus ?
u d(ə)mɑ̃de lε̃dεmnizasjɔ̃ puʀ bagaʒ pεʀdy ?