7.25Aspekt czasownika

W języku francuskim nie rozróżnia się aspektu dokonanego i niedokonanego czasowników:direpowiedziećpoussertrącićAspekt rozróżniany jest w czasie przeszłym. Czynność niezakończona wyrażona jest zwykle za pomocą imparfait, a czynność zakończona za pomocą passé composé:Je me suis baignée dans la mer.Wykąpałem się w morzu.Je me baignais dans la mer.Kąpałem się w morzu.Czasami aspekt jest wyrażany za pomocą różnych czasowników:soignerleczyćguérirwyleczyćNiekiedy wykorzystuje się dla rozróżnienia w formach opisowych liczby pojedynczej i mnogiej:faire un sautskoczyćfaire des sautsskakać