7.17Tryb warunkowy w cz. przesz. - Conditionnel passé

TworzenieZa pomocą czasownika posiłkowego w trybie warunkowym i imiesłowu czasu przeszłego czasownika głównego:Zob. rozdz. Wykaz form złożonych czasowników regularnych.WyrażaCzynność niezrealizowana w przeszłości:Dans ce cas, je serais allée avec toi.W tym przypadku poszedłbym z tobą.