7.19Czasowniki posiłkowe

Czasownikiem posiłkowym jest zwykle avoir. Łączy się z on czasownikami posiłkowymi, czasownikami przechodnimi oraz nieprzechodnimi w stronie czynnej oraz z formami nieosobowymi czasowników:Czasownik être występuje zwykle z czasownikami nie wymagającymi dopełnienia, wyrażającymi ruch lub zmianę stanu, np. aller, arriver, décéder, descendre, entrer, monter, mourir, naître, partir, passer, rester, retourner, sortir, tomber, venir oraz z większością czasowników od nich utworzonych:Je suis né en 1992.Urodziłem się w 1992 roku.Il est tombé.Spadł., Upadł.Niektórych spośród powyższych czasowników używa się jako czasowników przechodnich. Wówczas występują z czasownikiem posiłkowym avoir:J'ai descendu l'escalier.Zszedłem po schodach. descendre qqchIl a passé son examen.Zdał egzamin.ale:Je suis descendu au premier étage.Zszedłem na pierwsze piętro.Nous sommes déjà passés par ici.Już tędy szliśmy.Czasownika posiłkowego être używa się również w stronie biernej i z czasownikami zwrotnymi.