14Spójniki

Łączą zdania i części zdania. Obok spójników jednowyrazowych istnieją liczne połączenia kilkuwyrazowe zawierające que, którym odpowiadają wyrażenia przyimkowe z de lub à:Połączenia wyrazowe pełniące funkcje spójnika rozpoczynają zdanie podrzędne, natomiast wyrażenie przyimkowe łączy się z bezokolicznikiem (jeśli jego podmiot jest uzgodniony z podmiotem określonego czasownika):Je vous le dis afin de vous informer.Mówię to dla waszej informacji.