5.7Zaimki nieokreślone

quelque
quelque l. poj. jakiś, któryś, określony
quelques l. mn. kilka, jacyś, jakieś, którzykolwiek, jakiekolwiek
quelque partgdzieś, dokądśdepuis quelque tempsjuż jakiś czas, od określonego czasuà quelque distancew określonej odległościJe veux rester ici quelques jours.Chcę tu zostać kilka dni.autre
un(e) autre inny, inna
d'autres inni, inne, następni
l'autre (ten) drugi, (ta) druga
les autres (ci) drudzy, (te) drugie, pozostali
Uwaga na różnicę znaczeniową:une autre foiskiedy indziejl'autre foiswtedy, kiedyśmême
le même tenże, ten, ten sam
la même ta, ta sama
les mêmes ci, ci sami
C'est la même chose.To jest to samo.en même tempsjednocześniechaqueUżycie: tylko w liczbie pojedynczej:
chaque każdy, każda, każde
chaque jourkażdy dzieńchaque annéekażdy rokChaque solution a ses avantages.Każde rozwiązanie ma swoje zalety.tout*zaimki akcentowane
tout wszystko
tous wszyscy
toutes wszystkie
Il vous a tout donné.Dał wam wszystko.Elles sont toutes venues.Przyszły wszystkie.*zaimki nieakcentowanetout/toute + rodzajnik określony/ zaimek wskazujący/ zaimek dzierżawczy + rzeczownik w l. poj. = cały:Jean nous a raconté tout le film.Jean opowiedział nam cały film.tout/toute + rzeczownik bez rodzajnika = którykolwiek, każdy:Toute femme veut plaire.Każda kobieta chce się podobać.tous/toutes + rodzajnik określony/ zaimek wskazujący/ zaimek dzierżawczy + rzeczownik w l. mn. = wszyscy, wszystkie:Il n'a pas présenté tous les documents.Nie przedłożył wszystkich dokumentów.toutes les filles de notre classewszystkie dziewczyny z naszej klasytous les jourskażdego dnia, codziennieUwaga na różnicę:tout le mondewszyscyle monde entiercały światcertain
un certain jakiś, pewien certains niektórzy, pewni, jacyś
une certaine jakaś, pewna certaines niektóre, pewne, jakieś
plusieursZaimek ten jest używany w l. mn., gdzie zastępuje rodzajnik. Ma znaczenie kilka, niektórzy, niektóre, wielu, wiele:Plusieurs arbres ont été abattus.Kilka drzew zostało ściętych. zaimek nieakcentowanyJe te l'ai dit plusieurs fois.Mówiłem ci to kilkakrotnie.aucun, nul
aucun żadny nul żadny
aucune żadna nulle żadna
aucuns żadni nuls żadni
aucunes żadne nulles żadne
Używa się ich zwykle w l. poj. w zdaniu bez partykuły przeczącej pas:Je n'en ai aucune idée.Nie mam o tym pojęcia.Aucun élève n'a échoué.Żaden uczeń nie odpadł.