5.8.1Przysłówek zaimkowy Y

Użycie*zastępuje rzeczownik, który poprzedzają przyimki à, en, dans, chez, sur, sous itp.:Êtes-vous au bureau ? – Oui, j'y suis.Czy jest Pan w biurze? – Tak, jestem.*zastępuje celownik à lui, à elle, à eux, à elles, à cela, ale tylko w przypadku rzeczowników oznaczających rzeczy:Pensez-vous à votre examen ? – Oui, j'y pense.Myślisz o swoim egzaminie? – Tak, myślę. penser à qqchCe meuble est précieux, n'y touchez pas !Ten mebel jest unikatowy, nie dotykajcie go! toucher à qqch