7.18Imiesłów złożony w czasie przeszłym

Participe passé composé tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego w formie imiesłowu teraźniejszego oraz imiesłowu czasu przeszłego czasownika głównego:Zob. rozdz. Wykaz form złożonych czasowników regularnych.WyrażaCzynność poprzedzającą inną czynność (teraźniejszą, przeszłą, przyszłą) lub przyczynę:Étant rentré tard, je me couche tout de suite.Ponieważ przyszedłem późno, idę się zaraz położyć.