4.4Opuszczanie rodzajnika

Rodzajnika nie wstawia się:*przed rzeczownik, który występuje już w połączeniu z innym określnikiem, a więc z zaimkiem wskazującym ce, cette itp., dzierżawczym mon, ton itp., pytającym quel itp. albo z zaimkiem nieokreślonym aucun itp.:Ce pull n'est pas à moi.To nie jest mój sweter.Mon père est malade.Mój ojciec jest chory.Quelle heure est-il ?Która jest godzina?*w tytułach książek, napisach informacyjnych itp.:Résumé, Histoire moderne, Boulangerie, Gare du Nord*w zwrotach grzecznościowych, okrzykach i rozkazach:Mesdames et messieurs, attention !Szanowni Państwo, proszę o uwagę!*w stałych związkach wyrazowych:avoir faimbyć głodnym, mieć prawdęfaire peurnapędzić strachu, wystraszyćaller à piediść pieszo*po przyimkach à, en, sans, par, avec itp., zwł. w ustalonych związkach wyrazowych w znaczeniu przymiotnikowym i przysłówkowym:moulin à cafémłynek do kawyen voituresamochodemsans argentbez pieniędzypar hasardprzypadkiem*po de rodzajnik się pomija, jeśli rzeczownik występuje w funkcji przydawki:chambre d'enfantspokój dziecięcy*w przypadku połączeń wyrazowych, przymiotników i imiesłowów łączących się z przyimkiem de (włącznie z wyrazami określającymi ilość, np. beaucoup de, un litre de itp.):pleurer de joiepłakać z radościOn avait besoin d'argent.Potrzebowaliśmy pieniędzy.