Liczebniki

Liczebniki

Zahlwörter

Liczebniki główne

Kardinalzahlen
zero
null
nʊl
jeden m, jedna f
ein, eine
ainˌ ˈainə
dwa m, dwie f
zwei
tsvai
trzy
drei
drai
cztery
vier
fiːɐ
pięć
fünf
fʏnf
sześć
sechs
zεks
siedem
sieben
ˈziːbn
osiem
acht
axt
dziewięć
neun
nɔyn
dziesięć
zehn
tseːn
jedenaście
elf
εlf
dwanaście
zwölf
tsvœlf
trzynaście
dreizehn
ˈdraitseːn
czternaście
vierzehn
ˈfɪrtseːn
piętnaście
fünfzehn
ˈfʏnftseːn
szesnaście
sechzehn
ˈzεçtseːn
siedemnaście
siebzehn
ˈziːptseːn
osiemnaście
achtzehn
ˈaxtseːn
dziewiętnaście
neunzehn
ˈnɔyntseːn
dwadzieścia
zwanzig
ˈtsvantsɪç
dwadzieścia jeden
einundzwanzig
ˈainʊnttsvantsɪç
dwadzieścia dwa
zweiundzwanzig
ˈtsvaiʊnttsvantsɪç
trzydzieści
dreißig
ˈdraisɪç
czterdzieści
vierzig
ˈfɪrtsɪç
pięćdziesiąt
fünfzig
ˈfʏnftsɪç
sześćdziesiąt
sechzig
ˈzεçtsɪç
siedemdziesiąt
siebzig
ˈziːptsɪç
osiemdziesiąt
achtzig
ˈaxtsɪç
dziewięćdziesiąt
neunzig
ˈnɔyntsɪç
sto
hundert
ˈhʊndɐt
sto dwadzieścia
hundertzwanzig
ˈhʊndɐttsvantsɪç
dwieście
zweihundert
ˈtsvaiˈhʊndɐt
tysiąc
tausend
ˈtauznt
dwa tysiące
zweitausend
ˈtsvaitauznt
tysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy
eintausendfünfhundertdreiundachtzig
ˈaintauzntfʏnfhʊndɐtdraiʊnt|axtsɪç
milion
eine Million
ˈainə mɪˈlioːn

Liczebniki porządkowe

Ordinalzahlen
pierwszy
der/die/das erste
deːɐ/diː/das ˈeːɐstə
drugi
der/die/das zweite
deːɐ/diː/das ˈtsvaitə
trzeci
der/die/das dritte
deːɐ/diː/das ˈdrɪtə
czwarty
der/die/das vierte
deːɐ/diː/das ˈfiːɐtə
piąty
der/die/das fünfte
deːɐ/diː/das ˈfʏnftə
szósty
der/die/das sechste
deːɐ/diː/das ˈzεkstə
siódmy
der/die/das siebte
deːɐ/diː/das ˈziːptə
ósmy
der/die/das achte
deːɐ/diː/das ˈaxtə
dziewiąty
der/die/das neunte
deːɐ/diː/das ˈnɔyntə
dziesiąty
der/die/das zehnte
deːɐ/diː/das ˈtseːntə
jedenasty
elfte
ˈεlftə
dwunasty
zwölfte
ˈtsvœlftə
dwudziesty
der/die/das zwanzigste
deːɐ/diː/das ˈtsvantsɪçstə
trzydziesty
der/die/das dreißigste
deːɐ/diː/das ˈdraisɪçstə
setny
der/die/das hundertste
deːɐ/diː/das ˈhʊndɐtstə

Ułamki

Bruchzahlen
pół
e Hälfte
ˈhεlftə
jeden i pół
anderthalb, eineinhalb
ˈandɐtˈhalpˌ ˈain|ainˈhalp
jedna trzecia
s Drittel
ˈdrɪtl
dwie trzecie
zwei Drittel
tsvai ˈdrɪtl
jedna czwarta
s Viertel
ˈfɪrtl
trzy czwarte
drei Viertel
drai ˈfɪrtl
jedna piąta
s Fünftel
ˈfʏnftl
jedna szósta
s Sechstel
ˈzεkstl
jedna siódma
s Siebtel
ˈziːptl
jedna ósma
s Achtel
ˈaxtl
jedna dziewiąta
s Neuntel
ˈnɔyntl
jedna dziesiąta
s Zehntel
ˈtseːntl
jedna setna
s Hundertstel
ˈhʊndɐtstl