Porozumiewanie się

Porozumiewanie się

Verständigung
Proszę? (nie rozumiem)
Wie bitte?
viː ˈbɪtə?
Przepraszam. Nie rozumiem.
Verzeihung. Ich verstehe nicht.
fεɐˈtsaiʊŋ ɪç fεɐˈʃteːə nɪçt
Źle pana/panią zrozumiałem.
Ich habe Sie nicht richtig verstanden.
ɪç ˈhaːbə ziː nɪçt ˈrɪçtɪç fεɐˈʃtandn
Czy może pan(i) powtórzyć?
Können Sie es wiederholen?
ˈkœnən ziː εs viːdɐˈhoːlən?
Co pan(i) powiedział(a)?
Was haben Sie gesagt?
vas ˈhaːbn ziː gəˈzaːkt?
Źle mnie pan(i) zrozumiał(a).
Da haben Sie mich falsch verstanden.
daː ˈhaːbn ziː mɪç falʃ fεɐˈʃtandn
To na pewno jakieś nieporozumienie.
Das muss ein Missverständnis sein.
das mʊs ain ˈmɪsfεɐʃtεntnɪs zain
Na pewno da się to jakoś wyjaśnić.
Das wird sich sicher klären.
das vɪrt zɪç ˈzɪçɐ ˈklεːrən
Może mi pan(i) to wyjaśnić?
Können Sie es mir erklären?
ˈkœnən ziː εs miːɐ εɐˈklεːrən?
Mówi pan(i) po angielsku/niemiecku/francusku/hiszpańsku/włosku/rosyjsku?
Sprechen Sie Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch/Russisch?
ˈʃprεçn ziː ˈεŋlɪʃ/dɔytʃ/franˈtsøːzɪʃ/ˈʃpaːnɪʃ/itaˈlieːnɪʃ/ˈrʊsɪʃ?
Nie znam niemieckiego.
Ich spreche kein Deutsch.
ɪç ˈʃprεçə kain dɔytʃ
Nie mówię zbyt dobrze po niemiecku.
Mein Deutsch ist nicht besonders gut.
main dɔytʃ ɪst nɪçt bəˈzɔndɐs guːt
Mówię tylko trochę po niemiecku.
Ich kann nur ein bisschen Deutsch.
ɪç kan nuːɐ ain ˈbɪsçən dɔytʃ
Proszę mówić trochę wolniej.
Sprechen Sie bitte langsamer.
ˈʃprεçn ziː ˈbɪtə ˈlaŋzaːmɐ
Nie wiem, jak to powiedzieć po niemiecku.
Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt.
ɪç vais nɪçtˌ viː man εs auf dɔytʃ ˈzaːkt
Co to znaczy?
Was bedeutet es?
vas beˈdɔytət εs?
Może mi to pan(i) opisać bardziej szczegółowo?
Können Sie es irgendwie näher beschreiben?
ˈkœnən ziː εs ˈɪrgntviː ˈnεːɐ bəˈʃraibn?
Może mi to pan(i) napisać?
Können Sie es mir bitte aufschreiben?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈbɪtə ˈaufʃraibn?
Może mi to pan(i) narysować?
Können Sie es mir bitte aufzeichnen?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈbɪtə ˈauftsaiçnən?
Jak to powiedzieć po niemiecku?
Wie sagt man es auf Deutsch?
viː ˈzaːkt man εs auf dɔytʃ?
Jak się wymawia to słowo?
Wie spricht man dieses Wort aus?
viː ʃprɪçt man ˈdiːzəs vɔrt aus?
Rozumie mnie pan(i)?
Verstehen Sie mich?
fεɐˈʃteːən ziː mɪç?
Rozumiem.
Ich verstehe.
ɪç fεɐˈʃteːə
Zrozumiał(a) pan(i)?
Haben Sie es verstanden?
ˈhaːbn ziː εs fεɐˈʃtandn?
Już wszystko jasne?
Ist das jetzt klar?
ɪst das jεtst klaːɐ?
Aha!, Już rozumiem.
Ich verstehe schon.
ɪç fεɐˈʃteːə ʃoːn
Przepraszam, ale wciąż nie rozumiem.
Entschuldigen Sie, ich verstehe Sie immer noch nicht.
εntˈʃʊldɪgn ziːˌ ɪç fεɐˈʃteːə ziː ˈɪmɐ nɔx nɪçt
Proszę mnie poprawić, jeśli popełnię błąd.
Können Sie meine Fehler korrigieren?
ˈkœnən ziː ˈmainə ˈfeːlɐ kɔriˈgiːrən?