Podróże morskie

Podróże morskie

Schiffsreisen

W porcie

Im Hafen
Jak możemy się dostać do portu promowego?
Wie kommen wir zum Fährhafen?
viː ˈkɔmən viːɐ tsʊm ˈfεːɐhaːfn?
Jak często odpływają promy (do...)?
Wie oft fährt die Fähre (nach...)?
viː ɔft fεːɐt diː ˈfεːrə (naːx)paradɔnˈtoːzə
O której odpływa następny prom?
Wann fährt die nächste Fähre?
van fεːɐt diː ˈnεːçstə ˈfεːrə?
Na ile przed początkiem rejsu powinniśmy się zgłosić do odprawy?
Wie lange vor der Abfahrt soll man einchecken?
viː ˈlaŋə foːɐ deːɐ ˈapfaːɐt zɔl man ˈaintʃεkn?
Ile trwa podróż?
Wie lange dauert die Schifffahrt?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː ˈʃiffaːɐt?
Podróż trwa około godziny.
Die Schifffahrt dauert etwa eine Stunde.
diː ˈʃiffaːɐt ˈdauɐt ˈεtva ˈainə ˈʃtʊndə
Już zarezerwowaliśmy i zapłaciliśmy za prom.
Wir haben die Fähre im Voraus gebucht und bezahlt.
viːɐ ˈhaːbn diː ˈfεːrə ɪm foˈraus gəˈbuːxt ʊnt bəˈtsaːlt
Ile kosztuje przewóz samochodu i dwóch osób?
Wie viel kostet ein PKW plus zwei Personen?
viː fiːl ˈkɔstət ain ˈpeːkaːveː plʊs tsvai pεrˈzoːnən?
Czy muszę zapłacić także za przyczepę?
Muss man auch für einen Anhänger bezahlen?
mʊs man aux fyːɐ ˈainən ˈanhεŋɐ bəˈtsaːlən?
stanowisko odprawy
r Abfertigungsschalter
ˈapfεrtɪgʊŋsʃaltɐ
pochylnia przystani promowej
e Auffahrtsrampe
ˈauffaːɐtsrampə
trap
e Landungsbrücke
ˈlandʊŋsbrʏkə

Na pokładzie statku

An Bord
Czy może nam pan(i) pokazać, gdzie jest nasza kajuta?
Können Sie uns unsere Kajüte zeigen?
ˈkœnən ziː ʊns ˈʊnzərə kaˈjyːtə ˈtsaign?
Czy na pokładzie jest bar/restauracja?
Gibt es auf dem Schiff eine Bar/ein Restaurant?
gipt εs auf deːm ʃɪf ˈainə baːɐ/ain rεstoˈrɑ̃ː?
Gdzie są toalety?
Wo gibt es hier Toiletten?
voː gipt εs hiːɐ toaˈlεtn?
Mam chorobę morską.
Ich bin seekrank.
ɪç bɪn ˈzeːkraŋk
Czy ma pan(i) coś na chorobę morską?
Haben Sie etwas gegen Seekrankheit?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈgeːgn ˈzeːkraŋkhait?
Gdzie jest (na statku) kantor wymiany walut?
Wo gibt es auf dem Schiff eine Wechselstube?
voː gipt εs auf deːm ʃɪf ˈainə ˈvεkslʃtuːbə?
Kantor znajduje się dokładnie naprzeciwko punktu informacyjnego.
Die Wechselstube ist direkt gegenüber der Auskunft.
diː ˈvεkslʃtuːbə ɪst diˈrεkt geːgnˈ|yːbɐ deːɐ ˈauskʊnft
Czy możemy wejść na górny pokład?
Können wir aufs Oberdeck gehen?
ˈkœnən viːɐ aufs ˈoːbɐdεk ˈgeːən?
Górny pokład jest zamknięty z powodu złej pogody.
Das Oberdeck ist wegen Schlechtwetter geschlossen.
das ˈoːbɐdεk ɪst ˈveːgn ˈʃlεçtvεtɐ gəˈʃlɔsn
Jakie są środki bezpieczeństwa?
Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es?
ˈvεlçə ˈzɪçɐhaitsmaːsnaːmən gipt εs?
Kiedy dobijemy do brzegu?
Wann kommen wir an?
van ˈkɔmən viːɐ an?
pokład
s Deck
ˈdεk
dolny/środkowy/górny pokład
s Unterdeck/Mitteldeck/Oberdeck
ˈʊntɐdεk/ˈmɪtldεk/ˈoːbɐdεk
kryty pokład
geschlossenes Deck
gəˈʃlɔsənəs ˈdεk
otwarty pokład
offenes Deck
ˈɔfənəs ˈdεk

Rejs widokowy

Schiffsrundfahrt
Skąd odpływają statki wycieczkowe?
Wo beginnen die Schiffsrundfahrten?
voː bəˈgɪnən diː ˈʃɪfsrʊntfaːɐtn?
Czy mogę wysiąść w trakcie rejsu? (na przystani)
Kann ich das Schiff während der Fahrt/eines Halts verlassen?
kan ɪç das ʃɪf ˈvεːrənt deːɐ faːɐt/ˈainəs halts fεɐˈlasn?
Może pan(i) wysiąść i wsiąść na dowolnej przystani.
Sie können an einem beliebigen Anlegeplatz aus- und einsteigen.
ziː ˈkœnən an ˈainəm bəˈliːbɪgn ˈanleːgəplats aus ʊnt ˈainʃtaign
Jak długo trwają postoje?
Wie lange hält das Schiff an den Stops?
viː ˈlaŋə hεːlt das ʃɪf an deːn ʃtɔps?
Czy na pokładzie można kupić coś do jedzenia lub picia?
Kann man auf dem Schiff etwas zum Essen und Trinken bekommen?
kan man auf deːm ʃɪf ˈεtvas tsʊm ˈεsn ʊnt ˈtrɪŋkn bəˈkɔmən?
Bar serwuje napoje gorące i zimne, bezalkoholowe oraz alkohol.
In der Bar werden kalte und warme Getränke, sowie Softdrinks und Alkohol angeboten.
ɪn deːɐ baːɐ ˈveːɐdn ˈkaltə ʊnt ˈvarmə gəˈtrεŋkəˌ zoˈviː ˈsɔftdrɪŋks ʊnt ˈalkohoːl ˈangəboːtn
Gdzie na pokładzie są toalety?
Wo gibt es auf dem Schiff Toiletten?
voː gipt εs auf deːm ʃɪf toaˈlεtn?
Czy są przystosowane dla niepełnosprawnych?
Gibt es dort einen behindertengerechten Zugang?
gipt εs dɔrt ˈainən bəˈhɪndɐtəngərεçtn ˈtsuːgaŋ?
Czy w trakcie rejsu jest jakiś komentarz turystyczny?
Gibt es während der Rundfahrt einen Vortrag?
gipt εs ˈvεːrənt deːɐ ˈrʊntfaːɐt ˈainən ˈfoːɐtraːk?
Tak, komentarz jest dostępny w kilku językach.
Ja, es gibt einen mehrsprachigen Vortrag.
jaːˌ εs gipt ˈainən ˈmeːɐʃpraːxɪgn ˈfoːɐtraːk
Który język pan(i) sobie życzy?
Welche Sprache wünschen Sie sich?
ˈvεlçə ˈʃpraːxə ˈvʏnʃn ziː zɪç?
Prosimy o komentarz w języku niemieckim/francuskim/hiszpańskim.
Wir möchten einen Vortrag auf Deutsch/Französisch/Spanisch.
viːɐ ˈmœçtn ˈainən ˈfoːɐtraːk auf dɔytʃ/franˈtsøːzɪʃ/ˈʃpaːnɪʃ
Czy są także foldery w języku angielskim/niemieckim/francuskim/hiszpańskim?
Haben Sie auch Prospekte auf Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch?
ˈhaːbn ziː aux proˈspεktə auf ˈεŋlɪʃ/dɔytʃ/franˈtsøːzɪʃ/ˈʃpaːnɪʃ?