Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Erste Hilfe
Potrzebny jest lekarz.
Wir brauchen einen Arzt.
viːɐ ˈbrauxn ˈainən aːɐtst
Proszę przysłać karetkę do...
Schicken Sie einen Krankenwagen in...
ˈʃɪkn ziː ˈainən ˈkraŋknvaːgn ɪn
Gdzie jest najbliższy szpital/najbliższa apteka?
Wo ist das nächste Krankenhaus/die nächste Apotheke?
voː ɪst das ˈnεːçstə ˈkraŋknhaus/diː ˈnεːçstə apoˈteːkə?
Użądliła mnie osa.
Ich wurde von einer Wespe gestochen.
ɪç ˈvʊrdə fɔn ˈainɐ ˈvεspə gəˈʃtɔxn
Mam alergię na...
Ich habe eine Allergie gegen...
ɪç ˈhaːbə ˈainə alεrˈgiː ˈgeːgn
Ukąsił mnie jakiś owad.
Ich wurde von einem Insekt gestochen.
ɪç ˈvʊrdə fɔn ˈainəm ɪnˈzεkt gəˈʃtɔxn
Ukąsił go wąż.
Er wurde von einer Schlange gebissen.
eːɐ ˈvʊrdə fɔn ˈainɐ ˈʃlaŋə gəˈbɪsn
Pogryzł mnie pies.
Ich wurde von einem Hund gebissen.
ɪç ˈvʊrdə fɔn ˈainəm hʊnt gəˈbɪsn
Potrącił go samochód.
Er wurde von einem Auto erfasst.
eːɐ ˈvʊrdə fɔn ˈainəm ˈauto εɐˈfast
Jest nieprzytomny.
Er ist bewusstlos.
eːɐ ɪst bəˈvʊstloːs
Nie oddycha.
Er atmet nicht.
eːɐ ˈaːtmət nɪçt
Mocno krwawi.
Er blutet stark.
eːɐ ˈbluːtət ʃtark
Potrzebuję mojego lekarstwa.
Ich brauche mein Medikament.
ɪç ˈbrauxə main medikaˈmεnt
Nie zażywam żadnych leków.
Ich nehme keine Medikamente.
ɪç ˈneːmə ˈkainə medikaˈmεntə
Ma cukrzycę.
Er ist zuckerkrank.
eːɐ ɪst ˈtsʊkɐkraŋk
Jest mi zimno/gorąco.
Mir ist kalt/heiß.
miːɐ ɪst kalt/hais
Muszę iść do szpitala?
Muss ich ins Krankenhaus?
mʊs ɪç ɪns ˈkraŋknhaus?
To poważne?
Ist es ernst?
ɪst εs εrnst?
Nie ma żadnej poprawy.
Es wird überhaupt nicht besser.
εs vɪrt yːbɐˈhaupt nɪçt ˈbεsɐ
Już mi lepiej.
Ich fühle mich schon besser.
ɪç ˈfyːlə mɪç ʃoːn ˈbεsɐ
Mogę już iść?
Kann ich schon gehen?
kan ɪç ʃoːn ˈgeːən?

U lekarza

Beim Arzt
Nie czuję się dobrze.
Ich fühle mich nicht wohl.
ɪç ˈfyːlə mɪç nɪçt voːl
Niedobrze mi.
Mir ist übel.
miːɐ ɪst ˈyːbl
Kręci mi się w głowie.
Mir ist schwindelig.
miːɐ ɪst ˈʃvɪndəlɪç
Boli mnie głowa/brzuch.
Ich habe Kopfschmerzen/Bauchschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈkɔpfʃmεrtsn/ˈbauxʃmεrtsn
Mam biegunkę/zaparcie.
Ich habe Durchfall/Verstopfung.
ɪç ˈhaːbə ˈdʊrçfal/fεɐˈʃtɔpfʊŋ
Mam problem z nogą.
Ich habe etwas mit dem Fuß/Bein.
ɪç ˈhaːbə ˈεtvas mɪt deːm fuːs/bain
Skręciłem kostkę.
Ich habe mir den Knöchel verstaucht.
ɪç ˈhaːbə miːɐ deːn ˈknœçl fεɐˈʃtauxt
Nie mogę chodzić.
Ich kann nicht laufen.
ɪç kan nɪçt ˈlaufn
Nie mogę ruszać ręką.
Ich kann meinen Arm/Hand nicht bewegen.
ɪç kan ˈmainən arm/hant nɪçt bəˈveːgn
Skaleczyłem się w palec.
Ich habe mich in den Finger geschnitten.
ɪç ˈhaːbə mɪç ɪn deːn ˈfɪŋɐ gəˈʃnɪtn
Oparzyłem sobie rękę.
Ich habe mir die Hand verbrüht.
ɪç ˈhaːbə miːɐ diː hant fεɐˈbryːt
To strasznie boli.
Es tut schrecklich weh.
εs tuːt ˈʃrεklɪç veː
Boli mnie.
Ich habe Schmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈʃmεrtsn
Czy mogę dostać coś przeciwbólowego?
Kann ich etwas gegen Schmerzen bekommen?
kan ɪç ˈεtvas ˈgeːgn ˈʃmεrtsn bəˈkɔmən?
Źle widzę.
Ich sehe schlecht.
ɪç ˈzeːə ʃlεçt
Mam niestrawność.
Ich habe eine schlechte Verdauung.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈʃlεçtə fεɐˈdauʊŋ
Mam zgagę.
Ich habe Sodbrennen.
ɪç ˈhaːbə ˈzoːtbrεnən
Nie mam apetytu.
Ich habe keinen Appetit.
ɪç ˈhaːbə ˈkainən apeˈtiːt
Zwymiotowałem.
Ich habe mich übergeben.
ɪç ˈhaːbə mɪç yːbɐˈgeːbn
Coś mi zaszkodziło.
Ich habe was Schlechtes gegessen.
ɪç ˈhaːbə vas ˈʃlεçtəs gəˈgəsn
Boli mnie gardło.
Ich habe Halsschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈhalsʃmεrtsn
Mam bóle w klatce piersiowej.
Ich habe Brustschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈbrʊstʃmεrtsn
Boli mnie ząb.
Ich habe Zahnschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈtsaːnʃmεrtsn
Strasznie bolą mnie plecy.
Ich habe schreckliche Rückenschmerzen.
ɪç ˈhaːbə ˈʃrεklɪçə ˈrʏknʃmεrtsn
Pieką mnie oczy.
Meine Augen brennen.
ˈmainə ˈaugn ˈbrεnən
Boli mnie ucho.
Es sticht mich im Ohr.
εs ʃtɪçt mɪç ɪm oːɐ
Mam silny kaszel.
Ich habe starken Husten.
ɪç ˈhaːbə ˈʃtarkn ˈhuːstn
Ciężko mi się oddycha.
Ich kann nicht richtig atmen.
ɪç kan nɪçt ˈrɪçtɪç ˈaːtmən
Czuję się słabo.
Ich fühle mich schwach.
ɪç ˈfyːlə mɪç ʃvax
Nie mogę spać.
Ich kann nicht schlafen.
ɪç kan nɪçt ˈʃlaːfn
Dostałem wysypki.
Ich bekam einen Ausschlag.
ɪç bəˈkaːm ˈainən ˈausʃlaːk
To strasznie swędzi.
Es juckt schrecklich.
εs ˈjʊkt ˈʃrεklɪç
To trwa już trzy dni.
Es dauert schon drei Tage.
εs ˈdauɐt ʃoːn drai ˈtaːgə
Jak to się stało?
Wie ist es Ihnen passiert?
viː ɪst εs ˈiːnən paˈsiːɐt?
Zaczęło się nagle (wczoraj wieczorem).
Es begann ganz plötzlich (gestern Abend).
εs bəˈgan gants ˈplœtslɪç (ˈgεstɐn ˈaːbnt)
Nigdy nie miałem podobnych problemów.
Ich hatte noch nie solche Beschwerden.
ɪç ˈhatə nɔx niː ˈzɔlçə bəˈʃveːɐdn
Co mi/jej/mu jest?
Was ist mit mir/ihr/ihm los?
vas ɪst mɪt miːɐ/iːɐ/iːm loːs?
Czy to coś poważnego?
Ist es etwas Ernstes?
ɪst εs ˈεtvas ˈεrnstəs?
Czy to jest zaraźliwe?
Ist es ansteckend?
ɪst εs ˈanʃtεknt?
Jak długo potrwa leczenie?
Wie lange wird die Kur dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt diː kuːɐ ˈdauɐn?
Potrzebuję na to recepty.
Ich brauche ein Rezept dafür.
ɪç ˈbrauxə ain reˈtsεpt daˈfyːɐ
Potrzebuję nowych okularów.
Ich brauche eine neue Brille.
ɪç ˈbrauxə ˈainə ˈnɔyə ˈbrɪlə
Komu można udzielać informacji?
Wen können wir informieren?
veːn ˈkœnən viːɐ ɪnfɔrˈmiːrən?
Czy może pan(i) poinformować moich krewnych?
Können Sie meine Verwandten informieren, bitte?
ˈkœnən ziː ˈmainə fεɐˈvantn ɪnfɔrˈmiːrənˌ ˈbɪtə?
Czy może mi pan(i) podać dane kontaktowe pana/pani krewnych?
Können Sie mir Kontakt zu Ihren Verwandten geben?
ˈkœnən ziː miːɐ kɔnˈtakt tsuː ˈiːrən fεɐˈvantn ˈgeːbn?
Proszę podpisać formularz zgody pacjenta.
Unterschreiben Sie bitte die informierte Zustimmung.
ʊntɐˈʃraibn ziː ˈbɪtə diː ɪnfɔrˈmiːɐtə ˈtsuːʃtɪmʊŋ
Czy występują w pana/pani rodzinie jakieś choroby przewlekłe?
Gibt es in Ihrer Familie irgendwelche chronischen Erkrankungen?
gipt εs ɪn ˈiːrɐ faˈmiːliə ˈɪrgntˈvεlçə ˈkroːnɪʃn εɐˈkraŋkʊŋən?
Moja matka umarła na raka/zawał/udar mózgu.
Meine Mutter ist an Krebs/Herzinfarkt/Schlaganfall gestorben.
ˈmainə ˈmʊtɐ ɪst an kreːps/ˈhεrtsɪnfarkt/ˈʃlaːk|anfal gəˈʃtɔrbn
Jakie badania będę musiał zrobić?
Welche Untersuchungen werde ich brauchen?
ˈvεlçə ʊntɐˈzuːxʊŋən ˈveːɐdə ɪç ˈbrauxn?
Czy w moim przypadku to badanie jest konieczne?
Ist diese Untersuchung in meinem Fall notwendig?
ɪst ˈdiːzə ʊntɐˈzuːxʊŋ ɪn ˈmainəm fal ˈnoːtvεndɪç?
Gdzie mam się zgłosić na to badanie?
Wo unterziehe ich mich dieser Untersuchung?
voː ʊntɐˈtsiːə ɪç mɪç ˈdiːzɐ ʊntɐˈzuːxʊŋ?
Kiedy poznam wyniki badań?
Wann erfahre ich die Testergebnisse?
van εɐˈfaːrə ɪç diː ˈtεstεɐgeːpnɪsə?
Ile to będzie kosztować?
Wie viel wird es kosten?
viː fiːl vɪrt εs ˈkɔstn?
Jestem ubezpieczony.
Ich bin versichert.
ɪç bɪn fεɐˈzɪçɐt
Co to dla mnie oznacza?
Was bedeutet das für mich?
vas beˈdɔytət das fyːɐ mɪç?
Jakie jest rokowanie?
Wie ist seine Prognose?
viː ɪst ˈzainə proˈgnoːzə?
Jakie są możliwości leczenia?
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
ˈvεlçə bəˈhandlʊŋsmøːklɪçkaitn gipt εs?
Jak długo mam zażywać to lekarstwo?
Wie lange soll ich das Medikament einnehmen?
viː ˈlaŋə zɔl ɪç das medikaˈmεnt ˈainneːmən?
(Jak długo) muszę zostać w szpitalu?
(Wie lange) muss ich im Krankenhaus bleiben?
(viː ˈlaŋə) mʊs ɪç ɪm ˈkraŋknhaus ˈblaibn?
Kiedy zostanę wypisany?
Wann werde ich entlassen?
van ˈveːɐdə ɪç εntˈlasn?
Chciałbym wyjść ze szpitala na własne żądanie.
Ich möchte einen Revers unterschreiben.
ɪç ˈmœçtə ˈainən reˈvεrs ʊntɐˈʃraibn
Czy dozwolone są odwiedziny?
Sind hier Krankenbesuche erlaubt?
zɪnt hiːɐ ˈkraŋknbεzuːxə εɐˈlaupt?
Chciałbym porozmawiać z lekarzem/ze specjalistą.
Ich möchte mit dem Arzt/einem Spezialisten sprechen.
ɪç ˈmœçtə mɪt deːm aːɐtst/ˈainəm ʃpetsiaˈlɪstn ˈʃprεçn
Jakie są dalsze kroki?
Was sind die nächsten Schritte?
vas zɪnt diː ˈnεːçstn ˈʃrɪtə?
Jak często muszę chodzić do kontroli?
Wie oft muss ich zur Kontrolle kommen?
viː ɔft mʊs ɪç tsuːɐ kɔnˈtrɔlə ˈkɔmən?
Przyszliśmy odwiedzić pana...
Wir sind zu Herrn... zu Besuch gekommen.
viːɐ zɪnt tsuː ˈhεrn... tsuː bəˈzuːx gəˈkɔmən
Przyszłam po jego rzeczy osobiste.
Ich bin seine persönlichen Sachen holen gekommen.
ɪç bɪn ˈzainə pεrˈzøːnlɪçn ˈzaxn ˈhoːlən gəˈkɔmən
Kto może mi pomóc w załatwieniu formalności dotyczących ubezpieczenia/zgonu?
Wer kann mir bei der Erledigung der Formalitäten bezüglich der Versicherung/des Todes helfen?
veːɐ kan miːɐ bai deːɐ εɐˈleːdɪgʊŋ deːɐ fɔrmaliˈtεːtn bəˈtsyːklɪç deːɐ fεɐˈzɪçərʊŋ/dεs ˈtoːdəs ˈhεlfn?

W aptece

In der Apotheke
Potrzebuję tego lekarstwa.
Ich brauche dieses Medikament.
ɪç ˈbrauxə ˈdiːzəs medikaˈmεnt
Czy potrzebna jest recepta?
Brauche ich ein Rezept?
ˈbrauxə ɪç ain reˈtsεpt?
Czy ma pan(i) coś podobnego?
Haben Sie etwas Ähnliches?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈεːnlɪçəs?
Czy to nie jest zbyt mocne?
Ist das nicht zu stark?
ɪst das nɪçt tsuː ʃtark?
Potrzebuję czegoś na chorobę morską.
Ich brauche etwas gegen Seekrankheit.
ɪç ˈbrauxə ˈεtvas ˈgeːgn ˈzeːkraŋkhait
środka nasennego
Schlaftabletten
ˈʃlaːftablεtn
czegoś na biegunkę
etwas gegen Durchfall
ˈεtvas ˈgeːgn ˈdʊrçfal
tabletek na chorobę lokomocyjną
Tabletten gegen Reisekrankheit
taˈblεtn ˈgeːgn ˈraizəkraŋkhait
czegoś przeciwbólowego
etwas gegen Schmerzen
ˈεtvas ˈgeːgn ˈʃmεrtsn
leku bez recepty
ein rezeptfreies Medikament
ain reˈtsεptfraiəs medikaˈmεnt
Jak stosuje się ten lek?
Wie wird es eingenommen?
viː vɪrt εs ˈaingənɔmən?
Kiedy mam to zażywać?
Wann soll ich es nehmen?
van zɔl ɪç εs ˈneːmən?
Czy mogę wziąć kilka naraz?
Kann ich mehr auf einmal einnehmen?
kan ɪç meːɐ auf ˈainmaːl ˈainneːmən?
Czy mogę to zażywać razem z...?
Kann ich es mit... kombinieren?
kan ɪç εs mɪt... kɔmbiˈniːrən?
Nie łączyć z innymi lekami.
Nicht mit anderen Arzneimitteln mischen.
nɪçt mɪt ˈandərən aːtsˈnaimitln ˈmɪʃn
Jaka jest substancja czynna tego leku?
Was ist der Wirkstoff dieses Medikaments?
vas ɪst deːɐ ˈvɪrkʃtɔf ˈdiːzəs medikaˈmεnts?
Czy są jakieś skutki uboczne?
Hat es irgendwelche Nebenwirkungen?
hat εs ˈɪrgntˈvεlçə ˈneːbnvɪrkʊŋən?
Czy może mi pan(i) sprzedać zamiennik?
Können Sie mir ein Generikum verkaufen?
ˈkœnən ziː miːɐ ain geˈneːrikʊm fεɐˈkaufn?
Na co powinienem zwrócić uwagę, biorąc ten lek?
Worauf soll ich bei der Einnahme achten?
voˈrauf zɔl ɪç bai deːɐ ˈainnaːmə ˈaxtn?
Czy ubezpieczenie to pokrywa?
Ist es durch die Versicherung gedeckt?
ɪst εs dʊrç diː fεɐˈzɪçərʊŋ gəˈdεkt?
Czy płaci się za receptę?
Zahlt man hier für ein Rezept?
tsaːlt man hiːɐ fyːɐ ain reˈtsεpt?