Przy komputerze

Przy komputerze

Am Computer
Potrzebuję na chwilę komputera.
Ich brauche einen Computer für eine Weile.
ɪç ˈbrauxə ˈainən kɔmˈpjuːtɐ fyːɐ ˈainə ˈvailə
Jak mam to włączyć?
Wie schalte ich es an?
viː ˈʃaltə ɪç εs an?
Nie mogę tego włączyć.
Ich kann es nicht starten.
ɪç kan εs nɪçt ˈʃtartn
Ten komputer nie jest podłączony do sieci.
Dieser Computer ist nicht vernetzt.
ˈdiːzɐ kɔmˈpjuːtɐ ɪst nɪçt fεɐˈnεtst
Najpierw musi się pan(i) zalogować jako...
Zuerst müssen Sie sich als... einloggen.
tsuˈ|eːɐst ˈmʏsn ziː zɪç als... ˈainlɔgn
Jakie jest hasło dostępu?
Wie lautet das Passwort?
viː ˈlautət das ˈpasvɔrt?
Jak otworzyć skrzynkę mailową?
Wie kann ich auf meine Mailbox zugreifen?
viː kan ɪç auf ˈmainə ˈmεilbɔks ˈtsuːgraifn?
Czy ktoś może założyć mi konto użytkownika?
Kann jemand für mich ein Benutzerkonto eröffnen?
kan ˈjeːmant fyːɐ mɪç ain bəˈnʊtsɐkɔnto εɐˈ|œfnən?
Gdzie znajdę ten plik/folder?
Wo finde ich die Datei/das Verzeichnis?
voː ˈfɪndə ɪç diː daˈtai/das fεɐˈtsaiçnɪs?
W jakim programie mam otworzyć ten plik?
In welcher Applikation kann ich die Datei öffnen?
ɪn ˈvεlçɐ aplikaˈtsioːn kan ɪç diː daˈtai ˈœfnən?
Nie mogę uruchomić tego programu.
Ich kann die Applikation nicht starten.
ɪç kan diː aplikaˈtsioːn nɪçt ˈʃtartn
Jakiej przeglądarki internetowej mam użyć?
Welchen Browser sollte ich benutzen?
ˈvεlçn ˈbraʊzɐ ˈzɔltə ɪç bəˈnʊtsn?
Nie mogę połączyć się z internetem.
Ich habe keinen Zugang zum Internet.
ɪç ˈhaːbə ˈkainən ˈtsuːgaŋ tsʊm ˈɪntɐnεt
Gdzie mam zapisać ten plik?
Wo soll ich die Datei abspeichern?
voː zɔl ɪç diː daˈtai ˈapʃpaiçɐn?
Nie mogę edytować tego pliku.
Ich kann die Datei nicht editieren.
ɪç kan diː daˈtai nɪçt ediˈtiːrən
Jak mam wyjustować tekst?
Wie kann ich den Text markieren?
viː kan ɪç deːn tεkst marˈkiːrən?
Musisz użyć funkcji kopiuj i wklej.
Du musst Ausschneiden und Einfügen benutzen.
duː mʊst ˈausʃnaidn ʊnt ˈainfyːgn bəˈnʊtsn
Czy mogę utworzyć skrót na pulpicie?
Kann ich einen Shortcut bilden?
kan ɪç ˈainən ʃɔːtˈkʌt ˈbɪldn?
Jak mam zrobić apostrof?
Wie macht man hier einen Apostroph?
viː maxt man hiːɐ ˈainən apoˈstroːf?
Coś jest nie tak z moim komputerem.
Mit meinem Computer stimmt was nicht.
mɪt ˈmainəm kɔmˈpjuːtɐ ʃtɪmt vas nɪçt
Klawiatura/Mysz/Monitor nie działa.
Meine Tastatur/Meine Maus/Mein Monitor funktioniert nicht.
ˈmainə tastaˈtuːɐ/ˈmainə maus/main ˈmoːnitoːɐ fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Potrzebuję nowej podkładki pod mysz.
Ich brauche ein neues Mauspad.
ɪç ˈbrauxə ain ˈnɔyəs ˈmauspεt
Nie mogę otworzyć napędu CD.
Ich kann das CD-Laufwerk nicht öffnen.
ɪç kan das tseːˈdeːˈlaufvεrk nɪçt ˈœfnən
Mój komputer wciąż się zawiesza.
Mein Computer bleibt ständig hängen.
main kɔmˈpjuːtɐ blaipt ˈʃtεndɪç ˈhεŋən
Nie mogę zamknąć tego programu.
Ich kann die Applikation nicht beenden.
ɪç kan diː aplikaˈtsioːn nɪçt bəˈ|εndn
Muszę zapisać ten plik z danymi na CD.
Ich muss die Datei auf eine CD brennen.
ɪç mʊs diː daˈtai auf ˈainə tseːˈdeː ˈbrεnən
Czy możesz mi to wydrukować?
Kannst du es für mich ausdrucken?
kanst duː εs fyːɐ mɪç ˈausdrʊkn?
Drukarka nie jest włączona/podłączona.
Der Drucker ist nicht an.
deːɐ ˈdrʊkɐ ɪst nɪçt an
Skończył się papier w drukarce.
Dem Drucker ist das Papier ausgegangen.
deːm ˈdrʊkɐ ɪst das paˈpiːɐ ˈausgəgaŋən
Czy mam wyłączyć komputer?
Soll ich den Computer ausmachen?
zɔl ɪç deːn kɔmˈpjuːtɐ ˈausmaxn?
Zostaw włączony komputer.
Lass den Computer an.
las deːn kɔmˈpjuːtɐ an

Publiczny internet

Öffentlicher Internetzugang
Muszę sprawdzić coś w Internecie.
Ich muss etwas im Internet suchen.
ɪç mʊs ˈεtvas ɪm ˈɪntɐnεt ˈzuːxn
Czy jest tu dostęp do Internetu?
Gibt es hier einen Internetanschluss?
gipt εs hiːɐ ˈainən ˈɪntɐnεt|anʃlʊs?
Czy jest tu gdzieś w pobliżu kafejka internetowa?
Gibt es in der Nähe ein Internetcafé?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ain ˈɪntɐnεtkafeː?
Czy w bibliotece jest dostęp do Internetu?
Gibt es in der Bibliothek einen Internetzugang?
gipt εs ɪn deːɐ biblioˈteːk ˈainən ˈɪntɐnεttsuːgaŋ?
W jakich godzinach jest otwarte?
Wann haben Sie geöffnet?
van ˈhaːbn ziː gəˈ|œfnət?
Ile kosztuje 10 minut/godzina?
Wie viel kosten 10 Minuten/kostet eine Stunde?
viː fiːl ˈkɔstn tseːn miˈnuːtn/ˈkɔstət ˈainə ˈʃtʊndə?
Z którego komputera mogę skorzystać?
Welchen Computer kann ich benutzen?
ˈvεlçn kɔmˈpjuːtɐ kan ɪç bəˈnʊtsn?
Czy ktoś korzysta z tego komputera?
Benutzt jemand diesen Computer?
bəˈnʊtst ˈjeːmant ˈdiːzn kɔmˈpjuːtɐ?
Czy może mi pan(i) pomóc?
Können Sie mir bitte helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈhεlfn?
Mam problemy z klawiaturą/myszką.
Ich habe Probleme mit der Tastatur/Maus.
ɪç ˈhaːbə proˈbleːmə mɪt deːɐ tastaˈtuːɐ/maus
Nie mogę wysłać e-maila.
Ich kann die E-Mail nicht versenden.
ɪç kan diː ˈiːmεil nɪçt fεɐˈzεndn
Połączenie internetowe jest bardzo wolne.
Der Internetanschluss ist schrecklich langsam.
deːɐ ˈɪntɐnεt|anʃlʊs ɪst ˈʃrεklɪç ˈlaŋzaːm
Czy mogę ściągnąć sobie coś na pendrive'a?
Kann ich hier etwas auf meinen Flash-Stick speichern?
kan ɪç hiːɐ ˈεtvas auf ˈmainən ˈflεʃstɪk ˈʃpaiçɐn?
Czy jest tu drukarka?
Gibt es hier einen Drucker?
gipt εs hiːɐ ˈainən ˈdrʊkɐ?
Ile kosztuje strona?
Wie viel berechnen Sie pro Seite?
viː fiːl bəˈrεçnən ziː proː ˈzaitə?
Czy dostanę u pana/pani nośniki danych?
Verkaufen Sie Datenträger?
fεɐˈkaufn ziː ˈdaːtntrεːgɐ?
Chciałbym zapłacić.
Ich möchte zahlen.
ɪç ˈmœçtə ˈtsaːlən

Poczta elektroniczna

E-Post
Czy ma pan(i) dostęp do Internetu?
Haben Sie einen Internetzugang?
ˈhaːbn ziː ˈainən ˈɪntɐnεttsuːgaŋ?
Czy może mi pan(i) przesłać to mailem/na maila?
Können Sie es mir per E-Mail schicken?
ˈkœnən ziː εs miːɐ pεr ˈiːmεil ˈʃɪkn?
Poinformuję pana/panią e-mailem.
Ich informiere Sie per E-Mail.
ɪç ɪnfɔrˈmiːrə ziː pεr ˈiːmεil
Jaki jest pana/pani adres mailowy?
Wie ist Ihre E-Mail-Adresse?
viː ɪst ˈiːrə ˈiːmεil|adrεsə?
Czy dostał pan/dostała pani mojego maila odnośnie do...?
Haben Sie meine E-Mail wegen... bekommen?
ˈhaːbn ziː ˈmainə ˈiːmεil ˈveːgn... bəˈkɔmən?
Nie otrzymałem od pani/pana żadnego maila.
Ich habe keine E-Mail von Ihnen bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈkainə ˈiːmεil fɔn ˈiːnən bəˈkɔmən
Kiedy wysłał pan/wysłała pani maila?
Wann haben Sie die E-Mail geschickt?
van ˈhaːbn ziː diː ˈiːmεil gəˈʃɪkt?
Proszę potwierdzić odebranie wiadomości.
Bitte, bestätigen Sie den Empfang der Nachricht.
ˈbɪtəˌ bəˈʃtεːtɪgn ziː deːn εmˈpfaŋ deːɐ ˈnaːxrɪçt
Jeszcze nie odpowiedział na mojego maila.
Er hat auf meine E-Mail noch nicht reagiert.
eːɐ hat auf ˈmainə ˈiːmεil nɔx nɪçt reaˈgiːɐt
Przesłałem to w załączniku.
Ich habe es im Anhang gesendet.
ɪç ˈhaːbə εs ɪm ˈanhaŋ gəˈzεndət
W załączniku jest...
... ist im Anhang zu finden.
... ɪst ɪm ˈanhaŋ tsuː ˈfɪndn
Nie było żadnego załącznika w pana/pani mailu.
In Ihrer E-Mail gab es keinen Anhang.
ɪn ˈiːrɐ ˈiːmεil gaːp εs ˈkainən ˈanhaŋ
Zapomniałem dodać plik.
Ich habe vergessen, die Datei anzuhängen.
ɪç ˈhaːbə fεɐˈgεsnˌ diː daˈtai ˈantsuhεŋən
Nie mogę otworzyć załącznika.
Ich kann den Anhang nicht öffnen.
ɪç kan deːn ˈanhaŋ nɪçt ˈœfnən
Nie mogę wysłać e-maila.
Ich kann die E-Mail nicht versenden.
ɪç kan diː ˈiːmεil nɪçt fεɐˈzεndn
E-mail wrócił (jako niedostarczony).
Die E-Mail ist (als unzustellbar) zurückgekommen.
diː ˈiːmεil ɪst (als ˈʊntsuːʃtεlbaːɐ) tsuˈrʏkgəkɔmən
Moja skrzynka mailowa była pełna.
Meine Mailbox war voll.
ˈmainə ˈmεilbɔks vaːɐ fɔl
Czy może mi pan(i) przesłać to jeszcze raz?
Können Sie es mir bitte noch einmal schicken?
ˈkœnən ziː εs miːɐ ˈbɪtə nɔx ˈainmaːl ˈʃɪkn?
Czy ma pan(i) inny adres mailowy?
Haben Sie noch eine andere E-Mail-Adresse?
ˈhaːbn ziː nɔx ˈainə ˈandərə ˈiːmεil|adrεsə?
Proszę dać mi znać, kiedy otrzyma pan(i) mojego maila.
Geben Sie mir bitte Bescheid, ob Sie meine E-Mail erhalten haben.
ˈgeːbn ziː miːɐ ˈbɪtə bəˈʃaitˌ ɔp ziː ˈmainə ˈiːmεil εɐˈhaltn ˈhaːbn
Czy może pan(i) przesłać mu mojego maila?
Können Sie ihm bitte meine E-Mail weiterschicken?
ˈkœnən ziː iːm ˈbɪtə ˈmainə ˈiːmεil ˈvaitɐʃɪkn?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Danke im Voraus für Ihre Antwort.
ˈdaŋkə ɪm foˈraus fyːɐ ˈiːrə ˈantvɔrt
Dziękuję za odpowiedź.
Danke für die Antwort.
ˈdaŋkə fyːɐ diː ˈantvɔrt