Zapoznawanie się

Zapoznawanie się

Vorstellen
Jak się pan(i) nazywa?
Wie ist Ihr Name, bitte?
viː ɪst iːɐ ˈnaːməˌ ˈbɪtə?
Jak się nazywasz?
Wie heißt du?
viː haist duː?
Nazywam się...
Ich heiße...
ɪç ˈhaisə
Jestem...
Ich bin...
ɪç bɪn
Pan...?
Sind Sie Herr...?
zɪnt ziː hεr?
Kim pan(i) jest?
Wer sind Sie?
veːɐ zɪnt ziː?
Kto to jest?
Wer ist das?
veːɐ ɪst das?
Kim jest ta pani?
Wer ist diese Frau?
veːɐ ɪst ˈdiːzə frau?
My się znamy?
Kennen wir uns?
ˈkεnən viːɐ ʊns?
Znacie się?
Kennt ihr euch?
kεnt iːɐ ɔyç?
Zna pan(i) moją żonę?
Kennen Sie meine Frau?
ˈkεnən ziː ˈmainə frau?
Pamięta mnie pan(i)?
Erinnern Sie sich an mich?
εɐˈ|ɪnɐn ziː zɪç an mɪç?
Czy myśmy się już gdzieś nie spotkali?
Haben wir uns schon mal gesehen?
ˈhaːbn viːɐ ʊns ʃoːn maːl gəˈzeːən?
Skąd się znamy?
Woher kennen wir uns?
voˈheːɐ ˈkεnən viːɐ ʊns?
Obawiam się, że pana/pani nie znam.
Es tut mir leid, ich kenne Sie nicht.
εs tuːt miːɐ laitˌ ɪç ˈkεnə ziː nɪçt
Niestety, nie pamiętam pana/pani.
Es tut mir leid, ich kann mich an Sie nicht erinnern.
εs tuːt miːɐ laitˌ ɪç kan mɪç an ziː nɪçt εɐˈ|ɪnɐn
Pan(i) pozwoli, że się przedstawię.
Darf ich mich vorstellen?
darf ɪç mɪç ˈfoːɐʃtεlən?
Pan(i) pozwoli, że przedstawię moją żonę.
Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen?
darf ɪç ˈiːnən ˈmainə frau ˈfoːɐʃtεlən?
Przedstawi mnie pan(i)...?
Stellen Sie mich... vor?
ˈʃtεlən ziː mɪç... foːɐ?
Może nas pan(i) przedstawić?
Können Sie uns vorstellen?
ˈkœnən ziː ʊns ˈfoːɐʃtεlən?
Proszę poznać...
Begrüßen Sie...
bəˈgryːsn ziː
To pan/pani X.
Das ist Herr/Frau X.
das ɪst hεr/frau ɪks
To mój mąż/szef.
Das ist mein Mann/Chef.
das ɪst main man/ʃεf
To moi koledzy (z pracy).
Das sind meine Kollegen.
das zɪnt ˈmainə kɔˈleːgn
Miło mi (pana/panią poznać).
Es freut mich (Sie kennen zu lernen).
εs frɔyt mɪç (ziː ˈkεnən tsuː ˈlεrnən)
Miło mi było pana/panią poznać.
Es hat mich gefreut.
εs hat mɪç gəˈfrɔyt
Cała przyjemność po mojej stronie.
Es war mir ein Vergnügen.
εs vaːɐ miːɐ ain fεɐˈgnyːgn