Praca

Praca

Arbeit
Gdzie pan(i) pracuje?
Wo arbeiten Sie?
voː ˈarbaitn ziː?
Kim jest pan(i) z zawodu?
Was sind Sie von Beruf?
vas zɪnt ziː fɔn bəˈruːf?
Jestem robotnikiem.
Ich bin Arbeiter.
ɪç bɪn ˈarbaitɐ
Pracuję jako kierowca.
Ich arbeite als Fahrer.
ɪç ˈarbaitə als ˈfaːrɐ
Pracowałam jako sekretarka.
Ich habe als Sekretärin gearbeitet.
ɪç ˈhaːbə als zekreˈtεːrɪn gəˈ|arbaitət
Jak długo tam pan(i) pracuje?
Wie lange arbeiten Sie dort?
viː ˈlaŋə ˈarbaitn ziː dɔrt?
Pracuję tu ponad pięć lat.
Ich arbeite hier über fünf Jahre.
ɪç ˈarbaitə hiːɐ ˈyːbɐ fʏnf ˈjaːrə
Pracuję w niepełnym wymiarze godzin/na pół etatu/na cały etat.
Ich arbeite in Teilzeit/halbtags/in Vollzeit.
ɪç ˈarbaitə ɪn ˈtailtsait/ˈhalptaːks/ɪn ˈfɔltsait
Każdego dnia dojeżdżam do pracy 30 kilometrów.
Ich fahre jeden Tag 30 Kilometer zur Arbeit.
ɪç ˈfaːrə ˈjeːdn taːk ˈdraisɪç kiloˈmeːtɐ tsuːɐ ˈarbait
Często pracuję w nadgodzinach.
Ich mache oft Überstunden.
ɪç ˈmaxə ɔft ˈyːbɐʃtʊndn
Obecnie mam dwie prace.
Zurzeit habe ich zwei Jobs.
tsʊrˈtsait ˈhaːbə ɪç tsvai dʒɔps
Obecnie jestem bezrobotny.
Ich bin momentan arbeitslos.
ɪç bɪn momεnˈtaːn ˈarbaitsloːs
Jestem (już) na emeryturze.
Ich bin (schon) in Rente.
ɪç bɪn (ʃoːn) ɪn ˈrεntə

Zatrudnienie

Arbeitsverhältnis
Znalazłem nową pracę.
Ich habe eine neue Arbeit.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈnɔyə ˈarbait
Podpisałem umowę o pracę z...
Ich habe den Arbeitsvertrag mit... abgeschlossen.
ɪç ˈhaːbə deːn ˈarbaitsfεɐtraːk mɪt... ˈapgəʃlɔsn
Pracuję na pełny/niepełny etat.
Ich arbeite in Vollzeit/in Teilzeit.
ɪç ˈarbaitə ɪn ˈfɔltsait/ɪn ˈtailtsait
Jestem zatrudniony na okres próbny.
Ich bin in der Probezeit.
ɪç bɪn ɪn deːɐ ˈproːbətsait
Awansowałem na stanowisko...
Ich bin zur... aufgestiegen.
ɪç bɪn tsuːɐ... ˈaufgəʃtiːgn
Dostałem podwyżkę.
Ich habe eine Lohnerhöhung bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈloːn|εɐhøːʊŋ bəˈkɔmən
Zdecydowałem się odejść z pracy.
Ich habe mich entschieden, meine Stelle aufzugeben.
ɪç ˈhaːbə mɪç εntˈʃiːdnˌ ˈmainə ˈʃtεlə ˈauftsugeːbn
Złożyłem wymówienie., Zrezygnowałem z pracy.
Ich habe gekündigt.
ɪç ˈhaːbə gəˈkʏndɪçt
Rozwiązałem umowę o pracę z powodu...
Ich habe das Arbeitsverhältnis wegen... aufgelöst.
ɪç ˈhaːbə das ˈarbaitsfεɐhεltnɪs ˈveːgn... ˈaufgəløːst
Zwolniono mnie.
Ich wurde entlassen.
ɪç ˈvʊrdə εntˈlasn
Straciłem pracę.
Ich habe meine Arbeit verloren.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə ˈarbait fεɐˈloːrən
Rozwiązano z nim umowę o pracę.
Man hat das Arbeitsverhältnis mit ihm gelöst.
man hat das ˈarbaitsfεɐhεltnɪs mɪt iːm gəˈløːst
praca, zatrudnienie
e Arbeit
ˈarbait
zatrudniać kogoś
j-n anstellen
ˈanʃtεlən
umowa o pracę
r Arbeitsvertrag
ˈarbaitsfεɐtraːk
umowa o pracę na czas określony/nieokreślony
befristeter/unbefristeter Arbeitsvertrag
bəˈfrɪstətɐ/ˈʊnbəfrɪstətɐ ˈarbaitsfεɐtraːk
wypowiedzenie
e Kündigung
ˈkʏndɪgʊŋ
termin wypowiedzenia
e Kündigungsfrist
ˈkʏndɪgʊŋsfrɪst
rozwiązanie umowy
r Aufhebungsvertrag
ˈaufheːbʊŋsfεɐtraːk
wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber
ˈkʏndɪgʊŋ dεs ˈarbaitsfεɐhεltnɪsəs dʊrç deːn ˈarbaitgeːbɐ
wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika
Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer
ˈkʏndɪgʊŋ dεs ˈarbaitsfεɐhεltnɪsəs dʊrç deːn ˈarbaitneːmɐ
wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym
fristlose Kündigung
ˈfrɪstloːzə ˈkʏndɪgʊŋ
wynagrodzenie, płaca
r Lohn
loːn
stawka godzinowa
r Stundenlohn
ˈʃtʊndnloːn
miesięczna pensja
s Monatsgehalt
ˈmoːnatsgəhalt
warunki płacowe
s Gehaltspaket
gəˈhaltspakeːt
dochód całkowity/brutto
s Bruttoeinkommen
ˈbrʊto|ainkɔmən
dochód netto, czysty dochód
s Nettoeinkommen
ˈnεto|ainkɔmən
świadczenia pracownicze
e Vergünstigungen
fεɐˈgʏnstɪgʊŋən
świadczenia dodatkowe
zusätzliche Leistungen
ˈtsuːzεtslɪçə ˈlaistʊŋən
wypłata
s Gehalt
gəˈhalt
odcinek wypłaty
r Lohnzettel
ˈloːntsεtl
czek z wypłatą
r Gehaltsscheck
gəˈhaltsʃεk
podwyżka pensji/wynagrodzenia
e Gehaltserhöhung
gəˈhaltsεɐhøːʊŋ
premia (za wydajność)
e Leistungsprämie
ˈlaistʊŋsprεːmiə
potrącenie z wypłaty
r Gehaltsabzug
gəˈhaltsaptsuːk

W pracy

Auf Arbeit
O której godzinie zaczynasz pracę?
Um wie viel Uhr fängst du an zu arbeiten?
ʊm viː fiːl uːɐ fεŋst duː an tsuː ˈarbaitn?
Pracuję od ósmej do piątej.
Ich arbeite von acht bis fünf.
ɪç ˈarbaitə fɔn axt bɪs fʏnf
Często pracuję ponad 50 godzin tygodniowo.
Ich arbeite oft über 50 Stunden pro Woche.
ɪç ˈarbaitə ɔft ˈyːbɐ ˈfʏnftsɪç ˈʃtʊndn proː ˈvɔxə
Mamy nienormowany czas pracy.
Wir haben eine flexible Arbeitszeit.
viːɐ ˈhaːbn ˈainə flεˈksiːblə ˈarbaitstsait
Czy pracuje pan(i) na zmiany?
Arbeiten Sie in Schichten?
ˈarbaitn ziː ɪn ˈʃɪçtn?
Mam nocną zmianę.
Ich habe Nachtschicht.
ɪç ˈhaːbə ˈnaxtʃɪçt
Czy płacą tu za nadgodziny?
Bekommt man (hier) die Überstunden bezahlt?
bəˈkɔmt man (hiːɐ) diː ˈyːbɐʃtʊndn bəˈtsaːlt?
Kiedy jest przerwa na obiad?
Wann gibt es Mittagspause?
van gipt εs ˈmɪtaːkspauzə?
Do ilu dni urlopu mam prawo?
Auf wie viel Tage Urlaub habe ich Anspruch?
auf viː fiːl ˈtaːgə ˈuːɐlaup ˈhaːbə ɪç ˈanʃprʊx?
Wezmę urlop.
Ich nehme Urlaub.
ɪç ˈneːmə ˈuːɐlaup
(On) jest obecnie na urlopie.
Er ist jetzt im Urlaub.
eːɐ ɪst jεtst ɪm ˈuːɐlaup
Wezmę jeden dzień wolnego.
Ich nehme einen Tag frei.
ɪç ˈneːmə ˈainən taːk frai
Dostałem dzień wolnego.
Ich habe einen Tag frei bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən taːk frai bəˈkɔmən
Czy mogę wziąć urlop bezpłatny?
Kann ich unbezahlten Urlaub nehmen?
kan ɪç ˈʊnbətsaːltn ˈuːɐlaup ˈneːmən?
Chciałbym wziąć wolne w zamian za nadgodziny.
Ich möchte Zeitausgleich nehmen.
ɪç ˈmœçtə ˈtsaitausglaiç ˈneːmən
Jadę w podróż służbową do Niemiec.
Ich fahre dienstlich nach Deutschland.
ɪç ˈfaːrə ˈdiːnstlɪç naːx ˈdɔytʃlant
Dostałem samochód służbowy.
Ich habe einen Dienstwagen bekommen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈdiːnstvaːgn bəˈkɔmən
Lekarz dał mi zwolnienie na tydzień.
Der Arzt hat mich eine Woche krankgeschrieben.
deːɐ aːɐtst hat mɪç ˈainə ˈvɔxə ˈkraŋkgəʃriːbn
Jestem na zwolnieniu lekarskim.
Ich bin krankgeschrieben.
ɪç bɪn ˈkraŋkgəʃriːbn
Wziąłem zwolnienie lekarskie.
Ich habe mich krankgemeldet.
ɪç ˈhaːbə mɪç ˈkraŋkgəmεldət
Jestem niezdolny do pracy.
Ich bin arbeitsunfähig.
ɪç bɪn ˈarbaitsunfεːɪç
Muszę wyjść dziś wcześniej.
Heute muss ich ein bisschen früher gehen.
ˈhɔytə mʊs ɪç ain ˈbɪsçən ˈfryːɐ ˈgeːən
Jutro to odpracuję.
Ich arbeite es morgen nach.
ɪç ˈarbaitə εs ˈmɔrgn naːx
Na dzisiaj koniec! Fajrant!
Feierabend!
ˈfaiɐ|aːbnt!
zmiana
e Schicht
ʃɪçt
poranna zmiana
e Frühschicht
ˈfryːʃɪçt
popołudniowa zmiana
e Spätschicht
ˈʃpεːtʃɪçt
nocna zmiana
e Nachtschicht
ˈnaxtʃɪçt
nadgodziny
e Überstunden
ˈyːbɐʃtʊndn
wynagrodzenie za nadgodziny
r Überstundenzuschlag
ˈyːbɐʃtʊndntsuːʃlaːk
nieobecność w pracy
e Abwesenheit vom Arbeitsplatz
ˈapveːznhait fɔm ˈarbaitsplats
zwolnienie lekarskie
e Krankmeldung
ˈkraŋkmεldʊŋ
wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy
s Krankengeld
ˈkraŋkngεlt
urlop
r Urlaub
ˈuːɐlaup
bon stołówkowy
e Essenmarken
ˈεsnmarkn
samochód służbowy
r Dienstwagen
ˈdiːnstvaːgn
służbowy telefon komórkowy
s Firmenhandy
ˈfɪrmənhεndi
praca na pełny etat
e Vollzeitbeschäftigung
ˈfɔltsaitbəˈʃεftɪgʊŋ
praca w niepełnym wymiarze godzin/na pół etatu
e Teilzeitbeschäftigung/Halbtagsarbeit
ˈtailtsaitbeʃεftɪgʊŋ/ˈhalptaːks|arbait
dzień roboczy
r Arbeitstag
ˈarbaitstaːk
czas pracy
e Arbeitszeit
ˈarbaitstsait
chodzić do pracy
zur Arbeit gehen
tsuːɐ ˈarbait ˈgeːən

Praca dorywcza

Nebenjob
Szukam pracy na wakacje.
Ich suche einen Ferienjob.
ɪç ˈzuːxə ˈainən ˈfeːriəndʒɔp
Studiuję i pracuję dorywczo.
Ich habe einen Studentenjob.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ʃtuˈdεntndʒɔp
Pracuję tu dorywczo.
Ich bin als Jobber hier.
ɪç bɪn als ˈdʒɔbɐ hiːɐ
Znalazłem sobie pracę dorywczą za granicą.
Ich habe einen Ferienjob im Ausland gefunden.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈfeːriəndʒɔp ɪm ˈauslant gəˈfʊndn
Mógłbym pracować na pół etatu/cały etat.
Ich könnte halbtags/ganztags arbeiten.
ɪç ˈkœntə ˈhalptaːks/ˈgantstaːks ˈarbaitn
Mam wolne popołudnia i weekendy.
Ich habe nachmittags und an Wochenenden frei.
ɪç ˈhaːbə ˈnaːxmɪtaːks ʊnt an ˈvɔxənεndn frai
Ile można tu zarobić?
Wie viel kann man dadurch verdienen?
viː fiːl kan man ˈdaːdʊrç fεɐˈdiːnən?
Na czym dokładnie polegałaby ta praca?
Worum genau geht es bei dieser Arbeit?
voˈrʊm gəˈnau geːt εs bai ˈdiːzɐ ˈarbait?
Czy wymagane są jakieś szczególne kwalifikacje?
Welche Qualifikation ist erforderlich?
ˈvεlçə kvalifikaˈtsioːn ɪst εɐˈfɔrdɐlɪç?
Myślę, że mógłbym sobie poradzić.
Ich glaube, dass ich zurechtkommen würde.
ɪç ˈglaubəˌ das ɪç tsuˈrεçtkɔmən ˈvʏrdə
Kiedy mógłbym zacząć?
Wann könnte ich die Stelle antreten?
van ˈkœntə ɪç diː ˈʃtεlə ˈantreːtn?
Czy ktoś mógłby mi pokazać, co mam właściwie robić?
Kann mir jemand zeigen, was genau meine Arbeit ist?
kan miːɐ ˈjeːmant ˈtsaignˌ vas gəˈnau ˈmainə ˈarbait ɪst?
Zarobiłem trochę pieniędzy, pracując dorywczo.
Ich habe etwas Geld durch Jobben verdient.
ɪç ˈhaːbə ˈεtvas gεlt dʊrç ˈdʒɔbn fεɐˈdiːnt
praca studencka
r Studentenjob
ʃtuˈdεntndʒɔp
praca wakacyjna
r Ferienjob
ˈfeːriəndʒɔp
pracownik tymczasowy
r Jobber
ˈdʒɔbɐ
pracownik sezonowy
r Ferienjobber
ˈfeːriəndʒɔbɐ
pomocnik
e Hilfskraft
ˈhɪlfskraft
znaleźć pracę dorywczą
einen Job finden
ˈainən dʒɔp ˈfɪndn
pracować dorywczo
jobben
ˈdʒɔbn