Godziny i minuty

Godziny i minuty

Stunden und Minuten
Która godzina?
Wie spät ist es?
viː ʃpεːt ɪst εs?
Jest piąta (godzina).
Es ist fünf Uhr.
εs ɪst fʏnf uːɐ
Minęła trzecia.
Es ist kurz nach drei.
εs ɪst kʊrts naːx drai
Jest prawie druga.
Es ist fast zwei.
εs ɪst fast tsvai
Jest wpół do siódmej.
Es ist halb sieben.
εs ɪst halp ˈziːbn
Jest za kwadrans szósta.
Es ist Viertel vor sechs.
εs ɪst ˈfɪrtl foːɐ zεks
Jest kwadrans po dziewiątej.
Es ist Viertel nach neun.
εs ɪst ˈfɪrtl naːx nɔyn
Jest za pięć siódma.
Es ist fünf vor sieben.
εs ɪst fʏnf foːɐ ˈziːbn
Jest dziesięć po szóstej.
Es ist zehn nach sechs.
εs ɪst tseːn naːx zεks
O której (godzinie)?
Um wie viel Uhr?
ʊm viː fiːl uːɐ?
O trzeciej po południu.
Um drei Uhr nachmittags.
ʊm drai uːɐ ˈnaːxmɪtaːks
O wpół do siódmej.
Um halb sieben.
ʊm halp ˈziːbn
Jak długo trwa lot/podróż?
Wie lange fliegen/fahren wir?
viː ˈlaŋə ˈfliːgn/ˈfaːrən viːɐ?
Zegarek mi stanął.
Meine Uhr ist stehen geblieben.
ˈmainə uːɐ ɪst ˈʃteːən gəˈbliːbn
Czy ma pan(i) zegarek?
Haben Sie eine Uhr?
ˈhaːbn ziː ˈainə uːɐ?
Czy ten zegar dobrze chodzi?
Geht die Uhr genau?
geːt diː uːɐ gəˈnau?
Mamy jeszcze pięć minut według mojego zegarka.
Nach meiner Uhr haben wir noch fünf Minuten.
naːx ˈmainɐ uːɐ ˈhaːbn viːɐ nɔx fʏnf miˈnuːtn
sekunda
e Sekunde
zeˈkʊndə
minuta
e Minute
miˈnuːtə
godzina
e Stunde
ˈʃtʊndə
kwadrans
e Viertelstunde
fɪrtlˈʃtʊndə
pół godziny
e halbe Stunde
ˈhalbə ˈʃtʊndə
trzy kwadranse
e Dreiviertelstunde
ˈdraifɪrtlʃtʊndə