Wędkowanie

Wędkowanie

Angeln
Gdzie w okolicy mogę wędkować?
Wo kann ich hier angeln?
voː kan ɪç hiːɐ ˈaŋln?
Czy tutaj można łowić ryby (bez zezwolenia)?
Kann man hier (ohne Erlaubnis) angeln?
kan man hiːɐ (ˈoːnə εɐˈlaupnɪs) ˈaŋln?
Czy potrzebne jest zezwolenie na łowienie ryb?
Brauche ich eine Angelerlaubnis?
ˈbrauxə ɪç ˈainə ˈaŋl|εɐlaupnɪs?
Czy mogę tu wykupić pozwolenie na wędkowanie?
Kann ich hier einen Angelschein kaufen?
kan ɪç hiːɐ ˈainən ˈaŋlʃain ˈkaufn?
Ile kosztuje tygodniowe pozwolenie na połów?
Wie viel kostet die Erlaubnis für eine Woche?
viː fiːl ˈkɔstət diː εɐˈlaupnɪs fyːɐ ˈainə ˈvɔxə?
Czy można tutaj wypożyczyć/kupić sprzęt wędkarski?
Kann man hier Angelbedarf leihen/kaufen?
kan man hiːɐ ˈaŋlbədarf ˈlaiən/ˈkaufn?
Chciałbym wybrać się na łowienie z łodzi.
Ich möchte vom Boot angeln.
ɪç ˈmœçtə fɔm boːt ˈaŋln
Czy mógłbym wypożyczyć łódkę na jeden dzień?
Kann ich hier ein Boot für einen Tag mieten?
kan ɪç hiːɐ ain boːt fyːɐ ˈainən taːk ˈmiːtn?
Na ile wędek mogę łowić jednocześnie?
Wie viele Angeln sind gleichzeitig erlaubt?
viː ˈfiːlə ˈaŋln zɪnt ˈglaiçtsaitɪç εɐˈlaupt?
Czy sezon na pstrąga już się rozpoczął?
Ist die Forellensaison schon eröffnet?
ɪst diː foˈrεlnzεzɔ̃ː ʃoːn εɐˈ|œfnət?
Dzisiaj łowię lipienia.
Heute werde ich nach Umbern angeln.
ˈhɔytə ˈveːɐdə ɪç naːx ˈʊmbɐn ˈaŋln
Gdzie jest najlepsze miejsce do łowienia?
Wo ist der beste Angelplatz?
voː ɪst deːɐ ˈbεstə ˈaŋlplats?
Jaka jest najlepsza przynęta na suma?
Was ist der beste Köder für Wels?
vas ɪst deːɐ ˈbεstə ˈkøːdɐ fyːɐ vεls?
Jakiej żyłki należy użyć do połowu łososia?
Welche Angelschnur soll ich für Lachse benutzen?
ˈvεlçə ˈaŋlʃnuːɐ zɔl ɪç fyːɐ ˈlaksə bəˈnʊtsn?
Biorą?
Wie beißen sie denn?
viː ˈbaisn ziː dεn?
Do tej pory żadna ryba nie chwyciła.
Es hat noch nichts angebissen.
εs hat nɔx nɪçts ˈangəbɪsn
Złapałeś coś?
Hast du etwas gefangen?
hast duː ˈεtvas gəˈfaŋən?
Złapałem wielką rybę.
Ich habe einen riesigen Fisch gefangen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈriːzɪgn fɪʃ gəˈfaŋən
Nie mogę wyjąć haczyka.
Ich kriege den Angelhaken nicht raus.
ɪç ˈkriːgə deːn ˈaŋlhaːkn nɪçt raus
Ryba zerwała żyłkę.
Der Fisch hat die Angelschnur zerrissen.
deːɐ fɪʃ hat diː ˈaŋlʃnuːɐ tsεɐˈrɪsn
Wypuszczasz ryby z powrotem do wody?
Lässt du die Fische zurück?
lεst duː diː ˈfɪʃə tsuˈrʏk?
Wypuszczam tylko zbyt małe ryby.
Ich lasse nur kleine Fische zurück.
ɪç ˈlasə nuːɐ ˈklainə ˈfɪʃə tsuˈrʏk
Czy mogę zatrzymać złowione ryby?
Darf ich meinen Fang behalten?
darf ɪç ˈmainən faŋ bəˈhaltn?
Czy może mi pan(i) zrobić zdjęcie z rybą?
Können Sie mir mit dem Fisch ein Foto machen?
ˈkœnən ziː miːɐ mɪt deːm fɪʃ ain ˈfoːto ˈmaxn?
Chciałbym sobie spreparować tę rybę.
Ich möchte den Fisch präparieren lassen.
ɪç ˈmœçtə deːn fɪʃ prεpaˈriːrən ˈlasn
połów na wędkę
s Rutenangeln
ˈruːtnaŋln
wędkowanie na morzu
e Seefischerei
ˈzeːfɪʃərai
łowienie na muchę
s Fliegenfischen
ˈfliːgnfɪʃn
wędka
e Angel
ˈaŋl
kołowrotek
e Rolle
ˈrɔlə
żyłka (wędkarska)
e Angelschnur
ˈaŋlʃnuːɐ
haczyk (wędkarski)
r Angelhaken
ˈaŋlhaːkn
spławik
s Floß
floːs
ciężarek
s Bleigewicht
ˈblaigəvɪçt
przynęta
r Köder
ˈkøːdɐ
muszka
e Fliege
ˈfliːgə
podrywka
e Köderfischsenke
ˈkøːdɐfɪʃzεŋkə
podbierak
r Kescher
ˈkεʃɐ
wodery
e Watstiefel
ˈvaːtʃtiːfl