Podróżowanie samolotem

Podróżowanie samolotem

Reisen mit dem Flugzeug

Na lotnisku

Auf dem Flughafen
Jak mogę dostać się na lotnisko?
Wie komme ich zum Flughafen?
viː ˈkɔmə ɪç tsʊm ˈfluːkhaːfn?
Ile czasu zajmuje dojazd (taksówką) na lotnisko?
Wie lange dauert die Fahrt zum Flughafen (mit einem Taxi)?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː faːɐt tsʊm ˈfluːkhaːfn (mɪt ˈainəm ˈtaksi)paradɔnˈtoːzə
Na ile przed odlotem powinienem być na lotnisku?
Wie lange vor dem Abflug soll ich am Flughafen sein?
viː ˈlaŋə foːɐ deːm ˈapfluːk zɔl ɪç am ˈfluːkhaːfn zain?
Proszę przyjechać na lotnisko dwie godziny przed odlotem.
Seien Sie zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen.
zaiən ziː tsvai ˈʃtʊndn foːɐ deːm ˈapfluːk am ˈfluːkhaːfn
Gdzie jest punkt zabezpieczania bagażu (folią)?
Wo kann ich mein Gepäck (in die Folie) einwickeln lassen?
voː kan ɪç main gəˈpεk (ɪn diː ˈfoːliə) ˈainvɪkln ˈlasn?
Gdzie mam się zgłosić do odprawy?
Wo ist der Check-in-Schalter?
voː ɪst deːɐ ˈtʃεk|ɪnʃaltɐ?
Czy mogę zabrać to na pokład?
Darf ich es mit an Bord nehmen?
darf ɪç εs mɪt an bɔrt ˈneːmən?
Jaka jest maksymalna/dopuszczalna waga bagażu na osobę?
Ist das zulässige Gepäckgewicht pro Person begrenzt?
ɪst das ˈtsuːlεsɪgə gəˈpεkgəvɪçt proː pεrˈzoːn bəˈgrεntst?
Jaka jest opłata za nadbagaż?
Wie viel kostet das Übergepäck?
viː fiːl ˈkɔstət das ˈyːbɐgəpεk?
Czy mogę teraz wejść na pokład?
Kann ich schon an Bord gehen?
kan ɪç ʃoːn an bɔrt ˈgeːən?
Zgubiłem kartę pokładową.
Ich habe meine Bordkarte verloren.
ɪç ˈhaːbə ˈmainə ˈbɔrtkartə fεɐˈloːrən
Gdzie mogę odebrać bagaż?
Wo kann ich mein Gepäck abholen?
voː kan ɪç main gəˈpεk ˈaphoːlən?
rozkład lotów
r Flugplan
ˈfluːkplaːn
lot
r Flug
fluːk
przyloty
e Ankünfte
ˈankʏnftə
odloty
e Abflüge
ˈapflyːgə
zgodnie z rozkładem
geplant
gəˈplaːnt
odwołany
storniert
ʃtɔrˈniːɐt
z powodu złej pogody
wegen Schlechtwetter
ˈveːgn ˈʃlεçtvεtɐ
opóźnienie
e Verspätung
fεɐˈʃpεːtʊŋ
spodziewane opóźnienie
voraussichtliche Verspätung
foˈrauszɪçtlɪçə fεɐˈʃpεːtʊŋ
odprawa bagażu
e Gepäckabfertigung
gəˈpεkapfεrtɪgʊŋ
hala odlotów
e Abfertigungshalle
ˈapfεrtɪgʊŋshalə
wydawanie bagażu
e Gepäckausgabe
gəˈpεkausgaːbə
przestrzeń tranzytowa
r Transitraum
ˈtranziːtraum
stanowisko odprawy
r Abfertigungsschalter
ˈapfεrtɪgʊŋsʃaltɐ
pas startowy
e Landebahn
ˈlandəbaːn
bagaż podręczny
s Handgepäck
ˈhantgəpεk
bilet lotniczy
s Flugticket
ˈfluːktɪkət
karta pokładowa
e Bordkarte
ˈbɔrtkartə
stewardesa
e Stewardess
ˈstjuːɐdεs
lądowanie awaryjne
e Notlandung
ˈnoːtlandʊŋ
pas bezpieczeństwa
r Sicherheitsgurt
ˈzɪçɐhaitsgʊrt

Rezerwacja biletu lotniczego

Buchung eines Flugtickets
Chciałbym zarezerwować bilet lotniczy do...
Ich möchte ein Flugticket nach... buchen.
ɪç ˈmœçtə ain ˈfluːktɪkət naːx... ˈbuːxn
Ile kosztuje bilet w klasie ekonomicznej/pierwszej klasie?
Wie viel kostet ein Flugticket der Touristenklasse/ersten Klasse?
viː fiːl ˈkɔstət ain ˈfluːktɪkət deːɐ tuˈrɪstnklasə/ˈeːɐstn ˈklasə?
Czy mają państwo jakieś wolne miejsca na dzisiaj?
Gibt es noch freie Plätze für heute?
gipt εs nɔx ˈfraiə ˈplεtsə fyːɐ ˈhɔytə?
Czy to jest lot bezpośredni?
Ist das ein Direktflug?
ɪst das ain diˈrεktfluːk?
Czy to jest lot z międzylądowaniem?
Ist dieser Flug mit Zwischenlandung?
ɪst ˈdiːzɐ fluːk mɪt ˈtsvɪʃnlandʊŋ?
O której odlatuje mój samolot?
Um wie viel Uhr fliegt mein Flugzeug ab?
ʊm viː fiːl uːɐ fliːkt main ˈfluːktsɔyk ap?
Lot jest opóźniony (o godzinę).
Die Maschine hat (eine Stunde) Verspätung.
diː maˈʃiːnə hat (ˈainə ˈʃtʊndə) fεɐˈʃpεːtʊŋ
Pana/Pani lot został odwołany.
Ihr Flug wurde storniert.
iːɐ fluːk ˈvʊrdə ʃtɔrˈniːɐt
Kiedy odlatuje następny samolot do...?
Wann fliegt das nächste Flugzeug nach...?
van fliːkt das ˈnεːçstə ˈfluːktsɔyk naːx?
Czy mogę anulować bilet lotniczy/rezerwację?
Kann ich das Flugticket/die Buchung stornieren?
kan ɪç das ˈfluːktɪkət/diː ˈbuːxʊŋ ʃtɔrˈniːrən?
Jaka jest opłata za anulowanie rezerwacji?
Wie viel beträgt die Stornogebühr?
viː fiːl bəˈtrεːkt diː ˈʃtɔrnogəbyːɐ?

W samolocie

Im Flugzeug
O której godzinie lądujemy?
Wann werden wir landen?
van ˈveːɐdn viːɐ ˈlandn?
Kiedy jest pierwsze międzylądowanie?
Wann ist die erste Zwischenlandung?
van ɪst diː ˈeːɐstə ˈtsvɪʃnlandʊŋ?
Nie mogę otworzyć/zamknąć schowka na bagaż.
Ich kann das Gepäckfach nicht öffnen/schließen.
ɪç kan das gəˈpεkfax nɪçt ˈœfnən/ˈʃliːsn
Nie mogę zapiąć pasa bezpieczeństwa.
Ich kann den Sicherheitsgurt nicht zumachen.
ɪç kan deːn ˈzɪçɐhaitsgʊrt nɪçt ˈtsuːmaxn
Czy może mi pan(i) pomóc odchylić oparcie?
Können Sie mir helfen, den Sitz herunterzuklappen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfnˌ deːn zɪts hεrˈʊntɐtsuklapn?
Czy może pan(i) z powrotem wyprostować siedzenie?
Können Sie bitte Ihren Sitz zurückklappen?
ˈkœnən ziː ˈbɪtə ˈiːrən zɪts tsuˈrʏkklapn?
Chciałbym opuścić (sobie) stolik.
Ich möchte meinen Klapptisch herunterklappen.
ɪç ˈmœçtə ˈmainən ˈklaptɪʃ hεrˈʊntɐklapn
Nie działa mi lampka do czytania.
Mein Leselicht funktioniert nicht.
main ˈleːzəlɪçt fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Niedobrze mi.
Mir ist übel.
miːɐ ɪst ˈyːbl
Czy mogę dostać coś na chorobę powietrzną?
Kann ich etwas gegen Luftkrankheit bekommen?
kan ɪç ˈεtvas ˈgeːgn ˈlʊftkraŋkhait bəˈkɔmən?
Muszę skorzystać z toalety.
Ich muss zur Toilette.
ɪç mʊs tsuːɐ toaˈlεtə
Gdzie jest torebka chorobowa?
Wo ist die Spucktüte?
voː ɪst diː ˈʃpʊktyːtə?
Czy można tu palić?
Darf man hier rauchen?
darf man hiːɐ ˈrauxn?
Czy mógłbym dostać koc?
Kann ich eine Decke bekommen?
kan ɪç ˈainə ˈdεkə bəˈkɔmən?
Czego się pan(i) napije?
Was wollen Sie trinken?
vas ˈvɔlən ziː ˈtrɪŋkn?
Czy napoje są wliczone w cenę?
Sind Getränke im Flugpreis inbegriffen?
zɪnt gəˈtrεŋkə ɪm ˈfluːkprais ˈɪnbəgrɪfn?
Czy mogę prosić o jeszcze jeden?
Kann ich noch eine bekommen?
kan ɪç nɔx ˈainə bəˈkɔmən?
Czy można prosić bez lodu?
Kann ich es ohne Eis bekommen?
kan ɪç εs ˈoːnə ais bəˈkɔmən?

Zgubiony bagaż

Verlorenes Gepäck
Gdzie mogę zgłosić zgubienie bagażu?
Wo kann ich den Verlust meines Gepäcks melden?
voː kan ɪç deːn fεɐˈlʊst ˈmainəs gəˈpεks ˈmεldn?
Obawiam się, że zgubili państwo mój bagaż.
Ich glaube, Sie haben mein Gepäck verloren.
ɪç ˈglaubəˌ ziː ˈhaːbn main gəˈpεk fεɐˈloːrən
Byłem pasażerem lotu nr... z...
Ich bin mit dem Flug Nr. ... aus... gekommen.
ɪç bɪn mɪt deːm fluːk ˈnʊmɐ ... aus... gəˈkɔmən
Nie znalazłem mojego bagażu na taśmie bagażowej.
An der Gepäckausgabe habe ich mein Gepäck nicht gefunden.
an deːɐ gəˈpεkausgaːbə ˈhaːbə ɪç main gəˈpεk nɪçt gəˈfʊndn
Miałem dwie/trzy sztuki bagażu.
Ich hatte zwei/drei Gepäckstücke.
ɪç ˈhatə tsvai/drai gəˈpεkʃtʏkə
Dotarła tylko jedna sztuka mojego bagażu.
Nur ein Gepäckstück ist angekommen.
nuːɐ ain gəˈpεkʃtʏk ɪst ˈangəkɔmən
Miałem dwie niebieskie/czarne walizki.
Ich hatte zwei blaue/schwarze Koffer.
ɪç ˈhatə tsvai ˈblauə/ˈʃvartsə ˈkɔfɐ
Są na nich plakietki z nazwiskiem.
Sie wurden mit Namensschildern versehen.
ziː ˈvʊrdn mɪt ˈnaːmənsʃɪldɐn fεɐˈzeːən
Pilnie potrzebuję tego bagażu.
Ich brauche das Gepäck dringend.
ɪç ˈbrauxə das gəˈpεk ˈdrɪŋənt
Czy mogliby państwo dowiedzieć się, gdzie jest?
Können Sie herausfinden, wo es ist?
ˈkœnən ziː hεˈrausfɪndnˌ voː εs ɪst?
Proszę zadzwonić do mnie na ten numer i dać mi znać.
Benachrichtigen Sie mich bitte unter dieser Nummer.
bəˈnaːxrɪçtɪgn ziː mɪç ˈbɪtə ˈʊntɐ ˈdiːzɐ ˈnʊmɐ
Mógłbym przyjechać po bagaż jeszcze dzisiaj.
Heute könnte ich es noch abholen.
ˈhɔytə ˈkœntə ɪç εs nɔx ˈaphoːlən
Jutro muszę być w innym miejscu.
Morgen muss ich schon woanders sein.
ˈmɔrgn mʊs ɪç ʃoːn voˈ|andɐs zain
Czy byłoby zatem możliwe przesłanie mi go do...?
Wäre es möglich, es mir später nach... nachzuschicken?
ˈvεːrə εs ˈmøːklɪçˌ εs miːɐ ˈʃpεːtɐ naːx... ˈnaːxtsuːʃɪkn?
Ile czasu zajmie odnalezienie mojego bagażu?
Wie lange kann das Suchen dauern?
viː ˈlaŋə kan das ˈzuːxn ˈdauɐn?
Kiedy mogę spodziewać się odzyskania bagażu?
Wann kann ich die Rückgabe erwarten?
van kan ɪç diː ˈrʏkgaːbə εɐˈvartn?
Gdzie mogę złożyć wniosek o odszkodowanie za zgubiony bagaż?
Wo kann ich Ersatz für verlorenes Gepäck beanspruchen?
voː kan ɪç εɐˈzats fyːɐ fεɐˈloːrənəs gəˈpεk bəˈ|anʃprʊxn?