Dni i tygodnie

Dni i tygodnie

Tage und Wochen
dziś
heute
ˈhɔytə
jutro
morgen
ˈmɔrgn
pojutrze
übermorgen
ˈyːbɐmɔrgn
popojutrze
überübermorgen
ˈyːbɐ|yːbɐmɔrgn
wczoraj
gestern
ˈgεstɐn
przedwczoraj
vorgestern
ˈfoːɐgεstɐn
codziennie, każdego dnia
jeden Tag, täglich
ˈjeːdn taːkˌ ˈtεːklɪç
raz na dzień/tydzień
einmal täglich/wöchentlich
ˈainmaːl ˈtεːklɪç/ˈvœçntlɪç
za trzy dni/tygodnie
in drei Tagen/Wochen
ɪn drai ˈtaːgn/ˈvɔxn
zeszły/przyszły tydzień
letzte/nächste Woche
ˈlεtstə/ˈnεːçstə ˈvɔxə
w tygodniu
unter der Woche
ˈʊntɐ deːɐ ˈvɔxə
w weekendy
an Wochenenden
an ˈvɔxənεndn
dzień roboczy
r Werktag
ˈvεrktaːk
dzień powszedni
r Alltag
ˈaltaːk
święto
r Feiertag
ˈfaiɐtaːk

Dni tygodnia

Wochentage
poniedziałek
r Montag
ˈmoːntaːk
wtorek
r Dienstag
ˈdiːnstaːk
środa
r Mittwoch
ˈmɪtvɔx
czwartek
r Donnerstag
ˈdɔnɐstaːk
piątek
r Freitag
ˈfraitaːk
sobota
r Samstag
ˈzamstaːk
niedziela
r Sonntag
ˈzɔntaːk
w środę/czwartek
am Mittwoch/Donnerstag
am ˈmɪtvɔx/ˈdɔnɐstaːk

Pory dnia

Tageszeiten
rano, poranek
r Morgen
ˈmɔrgn
przedpołudnie
r Vormittag
ˈfoːɐmɪtaːk
południe
r Mittag
ˈmɪtaːk
popołudnie
r Nachmittag
ˈnaːxmɪtaːk
wieczór
r Abend
ˈaːbnt
noc
e Nacht
naxt
północ
e Mitternacht
ˈmɪtɐnaxt
rano (w godzinach rannych)
am Morgen
am ˈmɔrgn
w południe
am Mittag, mittags
am ˈmɪtaːkˌ ˈmɪtaːks
po południu
am Nachmittag
am ˈnaːxmɪtaːk
wieczorem
am Abend
am ˈaːbnt
dziś wieczorem
heute Abend
ˈhɔytə ˈaːbnt
wczoraj wieczorem
gestern Abend
ˈgεstɐn ˈaːbnt
w nocy
in der Nacht
ɪn deːɐ naxt
wcześnie rano
am frühen Morgen
am ˈfryːən ˈmɔrgn
o/po północy
um/nach Mitternacht
ʊm/naːx ˈmɪtɐnaxt
w ciągu dnia
tagsüber
ˈtaːks|yːbɐ