W hotelu

W hotelu

Im Hotel
Czy jest tu w pobliżu jakiś dobry/tani hotel?
Gibt es in der Nähe ein gutes/billiges Hotel?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ain ˈguːtəs/ˈbɪlɪgəs hoˈtεl?
Czy mają państwo wolne pokoje?
Haben Sie Zimmer frei?
ˈhaːbn ziː ˈtsɪmɐ frai?
Czy mogę zatrzymać się u państwa na dwie noce?
Kann ich Unterkunft für zwei Nächte bekommen?
kan ɪç ˈʊntɐkʊnft fyːɐ tsvai ˈnεçtə bəˈkɔmən?
Mam tu zarezerwowany pokój na nazwisko...
Ich habe hier ein Zimmer auf den Namen... reserviert.
ɪç ˈhaːbə hiːɐ ain ˈtsɪmɐ auf deːn ˈnaːmən... rezεrˈviːɐt
Chciałbym nocleg ze śniadaniem.
Ich möchte Übernachtung mit Frühstück.
ɪç ˈmœçtə yːbɐˈnaxtʊŋ mɪt ˈfryːʃtʏk
Interesuje nas zakwaterowanie z pełnym/niepełnym wyżywieniem.
Wir möchten Vollpension/Halbpension.
viːɐ ˈmœçtn ˈfɔlpɑ̃ˈzioːn/ˈhalppɑ̃zioːn
Ile kosztuje jedna noc?
Wie viel kostet eine Nacht?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə naxt?
Czy nie mają państwo czegoś tańszego?
Hätten Sie etwas Billigeres?
ˈhεtn ziː ˈεtvas ˈbɪlɪgərəs?
Płacę teraz czy przy wymeldowaniu?
Zahle ich jetzt oder bei der Abreise?
ˈtsaːlə ɪç jεtst ˈoːdɐ bai deːɐ ˈapraizə?
Czy jest tu klimatyzacja?
Gibt es hier eine Klimaanlage?
gipt εs hiːɐ ˈainə ˈkliːma|anlaːgə?
Weźmiemy ten pokój.
Wir nehmen es.
viːɐ ˈneːmən εs
Zatrzymamy się na trzy dni.
Wir bleiben drei Tage.
viːɐ ˈblaibn drai ˈtaːgə
Czy mogę płacić gotówką?
Kann ich bar zahlen?
kan ɪç baːɐ ˈtsaːlən?
Gdzie jest nasz pokój?
Wo ist unser Zimmer?
voː ɪst ˈʊnzɐ ˈtsɪmɐ?
Czy mogę zostawić tu mój bagaż?
Könnte ich mein Gepäck hier lassen?
ˈkœntə ɪç main gəˈpεk hiːɐ ˈlasn?
Czy mogę u pana/pani wymienić pieniądze?
Könnte ich bei Ihnen Geld wechseln?
ˈkœntə ɪç bai ˈiːnən gεlt ˈvεksln?
Czy mogę zamówić budzenie na siódmą?
Können Sie mich um sieben Uhr wecken, bitte?
ˈkœnən ziː mɪç ʊm ˈziːbn uːɐ ˈvεknˌ ˈbɪtə?
Gdzie jest restauracja hotelowa?
Wo ist das Hotelrestaurant?
voː ɪst das hoˈtεlrεstorɑ̃ː?
Od której jest otwarty bar hotelowy?
Wann öffnet die Hotelbar?
van ˈœfnət diː hoˈtεlbaːɐ?
Czy mogę skorzystać z siłowni?
Kann ich Ihren Fitnessraum benutzen?
kan ɪç ˈiːrən ˈfɪtnεsraum bəˈnʊtsn?
Czy możemy zamówić kolację do pokoju?
Können Sie uns das Abendessen aufs Zimmer bringen?
ˈkœnən ziː ʊns das ˈaːbnt|εsn aufs ˈtsɪmɐ ˈbrɪŋən?
O której godzinie jest podawane śniadanie?
Um wie viel Uhr gibt es Frühstück?
ʊm viː fiːl uːɐ gipt εs ˈfryːʃtʏk?
Czy śniadanie jest wliczone w cenę?
Ist das Frühstück im Preis inbegriffen?
ɪst das ˈfryːʃtʏk ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Śniadanie nie jest/jest wliczone w cenę.
Frühstück ist nicht/ist im Preis inbegriffen.
ˈfryːʃtʏk ɪst nɪçt/ɪst ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn
Zgubiłem klucz do pokoju.
Ich habe den Zimmerschlüssel verloren.
ɪç ˈhaːbə deːn ˈtsɪmɐʃlʏsl fεɐˈloːrən
Nie mogę otworzyć drzwi do mojego pokoju.
Ich kann meine Zimmertür nicht öffnen.
ɪç kan ˈmainə ˈtsɪmɐtyːɐ nɪçt ˈœfnən
Ogrzewanie nie działa.
Die Heizung funktioniert nicht.
diː ˈhaitsʊŋ fʊŋktsioˈniːɐt nɪçt
Nie mogę włączyć/wyłączyć klimatyzacji.
Ich kann die Klimaanlage nicht anschalten/ausschalten.
ɪç kan diː ˈkliːma|anlaːgə nɪçt ˈanʃaltn/ˈausʃaltn
Nie ma ciepłej wody.
Es gibt kein warmes Wasser.
εs gipt kain ˈvarməs ˈvasɐ
Brakuje tu mydła i papieru toaletowego.
Es fehlt hier Seife und Toilettenpapier.
εs feːlt hiːɐ ˈzaifə ʊnt toaˈlεtnpapiːɐ
Czy moglibyśmy dostać czyste ręczniki?
Könnten wir frische Handtücher bekommen, bitte?
ˈkœntn viːɐ ˈfrɪʃə ˈhanttyːçɐ bəˈkɔmənˌ ˈbɪtə?
Nie mogę zamknąć okna w pokoju.
Ich kann das Zimmerfenster nicht zumachen.
ɪç kan das ˈtsɪmɐfεnstɐ nɪçt ˈtsuːmaxn
Ktoś hałasuje. Nie mogę spać.
Jemand macht hier Lärm. Ich kann nicht schlafen.
ˈjeːmant maxt hiːɐ lεrm ɪç kan nɪçt ˈʃlaːfn
Chciałbym inny pokój.
Ich möchte ein anderes Zimmer.
ɪç ˈmœçtə ain ˈandərəs ˈtsɪmɐ
Muszę zatelefonować.
Ich muss telefonieren.
ɪç mʊs teləfoˈniːrən
Czy połączyłem się z obsługą hotelową?
Ist dort der Zimmerservice?
ɪst dɔrt deːɐ ˈtsɪmɐsœːɐvɪs?
Do której godziny musimy opuścić pokój?
Bis wie viel Uhr müssen wir das Zimmer verlassen?
bɪs viː fiːl uːɐ ˈmʏsn viːɐ das ˈtsɪmɐ fεɐˈlasn?
Chciałbym się wymeldować.
Ich möchte mich abmelden.
ɪç ˈmœçtə mɪç ˈapmεldn
Wyjeżdżam., Wychodzę.
Ich fahre., Ich gehe weg.
ɪç ˈfaːrəˌ ɪç ˈgeːə vεk