Nurkowanie

Nurkowanie

Tauchen
Chciałbym spróbować nurkowania w morzu.
Ich möchte probieren, im Meer zu tauchen.
ɪç ˈmœçtə proˈbiːrənˌ ɪm meːɐ tsuː ˈtauxn
Jest tu jakaś szkoła nurkowania?
Gibt es hier eine Tauchschule?
gipt εs hiːɐ ˈainə ˈtauxʃuːlə?
Chciałbym wziąć kilka lekcji nurkowania z butlą tlenową.
Ich möchte einen Kurs im Gerätetauchen besuchen.
ɪç ˈmœçtə ˈainən kʊrs ɪm gəˈrεːtətauxn bəˈzuːxn
Ile mnie to będzie kosztować?
Wie viel wird es kosten?
viː fiːl vɪrt εs ˈkɔstn?
Jak długo trwa kurs?
Wie lange dauert der Kurs?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt deːɐ kʊrs?
Czy będę musiał trenować w basenie?
Muss man ein Training im Schwimmbad absolvieren?
mʊs man ain ˈtrεːnɪŋ ɪm ˈʃvɪmbaːt apzɔlˈviːrən?
Kiedy zaczniemy nurkować na otwartym morzu?
Wann wird man im offenen Wasser tauchen?
van vɪrt man ɪm ˈɔfənən ˈvasɐ ˈtauxn?
Nie jestem całkiem początkujący.
Ich bin kein völliger Anfänger.
ɪç bɪn kain ˈfœlɪgɐ ˈanfεŋɐ
Trochę nurkowałem z fajką.
Ich habe ab und zu geschnorchelt.
ɪç ˈhaːbə ap ʊnt tsuː gəˈʃnɔrçlt
Jak długo jest pan(i) w stanie wstrzymać oddech?
Wie lange können Sie Luft anhalten?
viː ˈlaŋə ˈkœnən ziː lʊft ˈanhaltn?
Czy wypożyczają państwo sprzęt do nurkowania?
Verleihen Sie Tauchgeräte?
fεɐˈlaiən ziː ˈtauxgərεːtə?
Czy może mi pan(i) pomóc założyć skafander?
Können Sie mir helfen, den Neoprenanzug anzuziehen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfnˌ deːn neoˈpreːnantsuːk ˈantsutsiːən?
Jak to się zapina?
Wie macht man das zu?
viː maxt man das tsuː?
Te płetwy są na mnie za małe/duże.
Die Flossen sind mir zu klein/groß.
diː ˈflɔsn zɪnt miːɐ tsuː klain/groːs
Nie pasuje na mnie ta maska (do nurkowania).
Die (Taucher)Brille passt nicht gut.
diː (ˈtauxɐ)ˈbrɪlə past nɪçt guːt
Będziemy nurkować z łodzi?
Wird man Ausflüge mit einem Tauchschiff unternehmen?
vɪrt man ˈausflyːgə mɪt ˈainəm ˈtauxʃɪf ʊntɐˈneːmən?
Czy można tutaj łowić za pomocą harpuna?
Darf man hier mit Harpune fischen?
darf man hiːɐ mɪt harˈpuːnə ˈfɪʃn?
Są tutaj jakieś ciekawe rafy?
Gibt es hier interessante Klippen unter Wasser?
gipt εs hiːɐ ɪntərεˈsantə ˈklɪpn ˈʊntɐ ˈvasɐ?
Czy można tutaj bezpiecznie nurkować?
Kann man hier gefahrlos tauchen?
kan man hiːɐ gəˈfaːɐloːs ˈtauxn?
Do jakiej głębokości można nurkować?
Wie tief darf man tauchen?
viː tiːf darf man ˈtauxn?
Jaka jest maksymalna głębokość, na którą może zejść taki nurek amator jak ja?
Wie ist die maximale Tauchtiefe für einen Freizeittaucher wie mich?
viː ɪst diː maksiˈmaːlə ˈtauxtiːfə fyːɐ ˈainən ˈfraitsaittauxɐ viː mɪç?
Jak długo będziemy pod wodą?
Wie lange bleiben wir unter Wasser?
viː ˈlaŋə ˈblaibn viːɐ ˈʊntɐ ˈvasɐ?
Na jak długo wystarczy mi tlenu?
Wie lange hält die Sauerstoffflasche?
viː ˈlaŋə hεːlt diː ˈzauɐʃtɔfflaʃə?
Co mam robić w razie problemów?
Was soll ich tun, wenn ich Probleme habe?
vas zɔl ɪç tuːnˌ vεn ɪç proˈbleːmə ˈhaːbə?
Niech się pan() wynurza powoli.
Tauchen Sie langsam auf.
ˈtauxn ziː ˈlaŋzaːm auf
Czy są tutaj rekiny/niebezpieczne ryby?
Gibt es hier Haie/gefährliche Fische?
gipt εs hiːɐ haiə/gəˈfεːɐlɪçə ˈfɪʃə?
Uwaga na rekiny.
Passen Sie auf Haie auf.
ˈpasn ziː auf haiə auf
Poparzyła mnie meduza.
Eine Qualle hat mich verbrannt.
ˈainə ˈkvalə hat mɪç fεɐˈbrant
Otarłem sobie rękę o skałę.
Ich habe mir den Arm an einem Felsen aufgekratzt.
ɪç ˈhaːbə miːɐ deːn arm an ˈainəm ˈfεlzn ˈaufgəkratst
Czy może mi pan(i) pomóc wyjść z wody?
Können Sie mir aus dem Wasser helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ aus deːm ˈvasɐ ˈhεlfn?
Mój kolega jest jeszcze pod wodą.
Mein Freund ist noch unter Wasser.
main frɔynt ɪst nɔx ˈʊntɐ ˈvasɐ
Coś jest nie tak z moim aparatem tlenowym.
Mein Tauchgerät ist nicht ganz in Ordnung.
main ˈtauxgərεːt ɪst nɪçt gants ɪn ˈɔrdnʊŋ
Omal się nie utopiłem.
Ich bin fast ertrunken.
ɪç bɪn fast εɐˈtrʊŋkn
nurkowanie z aparatem powietrznym
s Gerätetauchen
gəˈrεːtətauxn
nurkowanie na bezdechu
s Apnoe-Tauchen
aˈpnoːətauxn
nurkowanie z fajką
s Schnorcheltauchen
ˈʃnɔrçltauxn
nurkowanie swobodne, freediving
s Freitauchen
ˈfraitauxn
fajka
r Schnorchel
ˈʃnɔrçl
aparat powietrzny, akwalung
s Tauchgerät
ˈtauxgərεːt
butla tlenowa
e Sauerstoffflasche
ˈzauɐʃtɔfflaʃə
oddycharka
s Kreislauftauchgerät
ˈkraislauftauxgərεːt
skafander neoprenowy
r Neoprenanzug
neoˈpreːnantsuːk
płetwy
e (Schwimm)Flossen
(ˈʃvɪm)ˈflɔsn
maska do nurkowania
e Taucherbrille
ˈtauxɐbrɪlə