Pieniądze

Pieniądze

Geld
Ile to kosztuje?
Wie viel kostet das?
viː fiːl ˈkɔstət das?
To jest za drogie.
Das ist zu teuer.
das ɪst tsuː ˈtɔyɐ
Czy mają państwo coś tańszego?
Haben Sie etwas Billigeres?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈbɪlɪgərəs?
Potrzebuję czegoś tańszego.
Ich brauche etwas Billigeres.
ɪç ˈbrauxə ˈεtvas ˈbɪlɪgərəs
Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy.
Ich habe nicht genug Geld.
ɪç ˈhaːbə nɪçt gəˈnuːk gεlt
Nie stać mnie na to.
Ich kann es mir nicht leisten.
ɪç kan εs miːɐ nɪçt ˈlaistn
Nie mogę tak dużo wydać.
So viel kann ich nicht ausgeben.
zoː fiːl kan ɪç nɪçt ˈausgeːbn
Gdzie mam za to zapłacić?
Wo soll ich es bezahlen?
voː zɔl ɪç εs bəˈtsaːlən?
Gdzie jest kasa?
Wo ist hier die Kasse?
voː ɪst hiːɐ diː ˈkasə?
Czy mogę zapłacić gotówką?
Kann ich bar zahlen?
kan ɪç baːɐ ˈtsaːlən?
Czy przyjmują państwo euro/dolary/funty?
Akzeptieren Sie Euro/Dollar/Pfund?
aktsεpˈtiːrən ziː ˈɔyro/ˈdɔlar/pfʊnt?
Czy może mi pan(i) rozmienić pięćdziesiąt euro?
Können Sie mir bitte fünfzig Euro wechseln?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ˈfʏnftsɪç ˈɔyro ˈvεksln?
Nie mam drobnych.
Ich habe kein Kleingeld.
ɪç ˈhaːbə kain ˈklaingεlt
Potrzebuję drobnych (na telefon).
Ich brauche Kleingeld (zum Telefonieren).
ɪç ˈbrauxə ˈklaingεlt (tsʊm teləfoˈniːrən)
Przyjmują państwo te czeki?
Akzeptieren Sie diese Schecks?
aktsεpˈtiːrən ziː ˈdiːzə ʃεks?
Zapłacę kartą kredytową.
Ich zahle mit der Karte.
ɪç ˈtsaːlə mɪt deːɐ ˈkartə
Ma pan(i) przekroczony limit na karcie.
Ihre Karte ist überzogen.
ˈiːrə ˈkartə ɪst yːbɐˈtsoːgn
To niemożliwe. Proszę spróbować jeszcze raz.
Das ist nicht möglich. Versuchen Sie es noch einmal.
das ɪst nɪçt ˈmøːklɪç fεɐˈzuːxn ziː εs nɔx ˈainmaːl
Ktoś ukradł mi portfel.
Jemand hat meine Geldtasche gestohlen.
ˈjeːmant hat ˈmainə ˈgεlttaʃə gəˈʃtoːlən
Czy może mi pan(i) pożyczyć parę euro?
Können Sie mir bitte ein paar Euro leihen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈbɪtə ain paːɐ ˈɔyro ˈlaiən?
Czy może pan(i) sprawdzić rachunek?
Können Sie (bitte) die Rechnung überprüfen?
ˈkœnən ziː (ˈbɪtə) diː ˈrεçnʊŋ yːbɐˈpryːfn?
Obawiam się, że policzyli mi państwo za dużo.
Sie haben mir wohl zu viel berechnet.
ziː ˈhaːbn miːɐ voːl tsuː fiːl bəˈrεçnət
Gdzie mogę żądać zwrotu podatku VAT?
Wo bekomme ich die Mehrwertsteuer rückerstattet?
voː bəˈkɔmə ɪç diː ˈmeːɐveːɐtʃtɔyɐ ˈrʏk|εɐʃtatət?

Kantor, bankomat

Wechselstube, Geldautomat
Szukam kantoru.
Ich suche eine Wechselstube.
ɪç ˈzuːxə ˈainə ˈvεkslʃtuːbə
Gdzie jest najbliższy bankomat?
Wo ist der nächste Geldautomat?
voː ɪst deːɐ ˈnεːçstə ˈgεlt|automaːt?
Muszę wypłacić trochę pieniędzy.
Ich muss Geld abheben.
ɪç mʊs gεlt ˈapheːbn
Bankomat nie akceptuje mojej karty.
Der Geldautomat akzeptiert meine Karte nicht.
deːɐ ˈgεlt|automaːt aktsεpˈtiːɐt ˈmainə ˈkartə nɪçt
Bankomat połknął mi kartę.
Der Geldautomat hat meine Karte einbehalten.
deːɐ ˈgεlt|automaːt hat ˈmainə ˈkartə ˈainbəhaltn
Chciałbym wymienić trochę pieniędzy.
Ich möchte Geld wechseln.
ɪç ˈmœçtə gεlt ˈvεksln
Jaki jest kurs?
Wie ist der Wechselkurs?
viː ɪst deːɐ ˈvεkslkʊrs?
Czy pobierają państwo prowizję?
Berechnen Sie eine Gebühr?
bəˈrεçnən ziː ˈainə gəˈbyːɐ?
Ile pieniędzy powinienem wymienić?
Wie viel (Geld) soll ich umtauschen?
viː fiːl (gεlt) zɔl ɪç ˈʊmtauʃn?
Czy mogę dostać banknoty o mniejszych nominałach?
Könnte ich bitte kleinere Scheine bekommen?
ˈkœntə ɪç ˈbɪtə ˈklainərə ˈʃainə bəˈkɔmən?
Czy mogą mi państwo wymienić 20 euro?
Können Sie mir zwanzig Euro wechseln?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈtsvantsɪç ˈɔyro ˈvεksln?
Czy mogę dostać pokwitowanie?
Kann ich eine Quittung bekommen?
kan ɪç ˈainə ˈkvɪtʊŋ bəˈkɔmən?

Bank

Bank
Chciałbym założyć konto w państwa banku.
Ich möchte bei Ihnen ein Konto eröffnen.
ɪç ˈmœçtə bai ˈiːnən ain ˈkɔnto εɐˈ|œfnən
Jakich dokumentów potrzebuję?
Welche Dokumente werde ich brauchen?
ˈvεlçə dokuˈmεntə ˈveːɐdə ɪç ˈbrauxn?
Jaki jest pana/pani numer konta?
Wie ist Ihre Kontonummer?
viː ɪst ˈiːrə ˈkɔntonʊmɐ?
Chciałbym wypłacić pieniądze z konta.
Ich möchte das Geld vom Konto abheben.
ɪç ˈmœçtə das gεlt fɔm ˈkɔnto ˈapheːbn
Jaka jest minimalna/maksymalna kwota, którą można podjąć?
Wie viel kann man minimal/maximal abheben?
viː fiːl kan man miniˈmaːl/maksiˈmaːl ˈapheːbn?
Mam konto dewizowe w państwa banku.
Ich habe ein Devisenkonto bei Ihrer Bank.
ɪç ˈhaːbə ain deˈviːznkɔnto bai ˈiːrɐ baŋk
Jakie mam saldo na rachunku?
Wie ist mein Kontosaldo?
viː ɪst main ˈkɔntozaldo?
Chciałbym zapłacić przelewem.
Ich möchte per Banküberweisung zahlen.
ɪç ˈmœçtə pεr ˈbaŋkyːbɐvaizʊŋ ˈtsaːlən
Ile czasu może iść przelew?
Wie lange wird die Überweisung dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt diː yːbɐˈvaizʊŋ ˈdauɐn?
Do którego okienka mam podejść?
Zu welchem Schalter soll ich gehen?
tsuː ˈvεlçəm ˈʃaltɐ zɔl ɪç ˈgeːən?
Mam debet., Jestem na minusie.
Ich habe mein Konto überzogen.
ɪç ˈhaːbə main ˈkɔnto yːbɐˈtsoːgn
Chciałbym zamknąć konto w państwa banku.
Ich möchte mein Konto bei Ihrer Bank auflösen.
ɪç ˈmœçtə main ˈkɔnto bai ˈiːrɐ baŋk ˈaufløːzn
Czy realizują państwo czeki podróżne?
Lösen Sie die Reiseschecks ein?
ˈløːzn ziː diː ˈraizəʃεks ain?
pokwitowanie
e Quittung
ˈkvɪtʊŋ
konto (bankowe)
s (Bank)Konto
(baŋk)ˈkɔnto
rachunek bieżący
laufendes Konto
ˈlaufndəs ˈkɔnto
rachunek terminowy
s Terminkonto
tεrˈmiːnkɔnto
rachunek dewizowy
s Devisenkonto
deˈviːznkɔnto
przekaz gotówkowy
e Kassenanweisung
ˈkasn|anvaizʊŋ
przekaz bankowy
r Überweisungsauftrag
yːbɐˈvaizʊŋs|auftraːk
moneta
e Münze
ˈmʏntsə
banknot
e (Bank)Note
(baŋk)ˈnoːtə
okienko
r Schalter
ˈʃaltɐ
saldo na rachunku
r Kontosaldo
ˈkɔntozaldo
wypłata (z konta)
e Abhebung
ˈapheːbʊŋ
wpłata
e Einlage
ˈainlaːgə
bankomat
r Bankautomat, r Bankomat
ˈbaŋkautomaːtˌ ˈbaŋkomaːt
polecenie zapłaty
r Bankeinzug
ˈbaŋkaintsuːk