Podróżowanie samochodem

Podróżowanie samochodem

Reisen mit dem Auto
Czy może mnie pan(i) podwieźć?
Nehmen Sie mich mit?
ˈneːmən ziː mɪç mɪt?
Zawieziesz mnie tam?
Fährst du mich hin?
fεːɐst duː mɪç hɪn?
Weźmie mnie pan(i) ze sobą?
Bringen Sie mich hin?
ˈbrɪŋən ziː mɪç hɪn?
Zabierze mnie pan(i) tam?
Können Sie mich hinbringen?
ˈkœnən ziː mɪç ˈhɪnbrɪŋən?
Podwieźć pana/panią?
Wollen Sie mitfahren?
ˈvɔlən ziː ˈmɪtfaːrən?
Pojedźmy (moim) samochodem.
Fahren wir mit meinem Auto.
ˈfaːrən viːɐ mɪt ˈmainəm ˈauto
Proszę wsiadać!
Steigen Sie ein!
ˈʃtaign ziː ain!
Czy mogę usiąść z tyłu/przodu?
Kann ich mich nach hinten/vorne setzen?
kan ɪç mɪç naːx ˈhɪntn/ˈfɔrnə ˈzεtsn?
Proszę zapiąć pasy!
Schnallen Sie sich an.
ˈʃnalən ziː zɪç an
Nie mogę zapiąć pasów.
Der Sicherheitsgurt lässt sich nicht schließen.
deːɐ ˈzɪçɐhaitsgʊrt lεst zɪç nɪçt ˈʃliːsn
Mam prowadzić?
Soll ich fahren?
zɔl ɪç ˈfaːrən?
Będziemy prowadzić na zmianę.
Wir werden uns beim Fahren abwechseln.
viːɐ ˈveːɐdn ʊns baim ˈfaːrən ˈapvεksln
Jak się wrzuca wsteczny?
Wie legt man hier den Rückwärtsgang ein?
viː leːkt man hiːɐ deːn ˈrʏkvεrtsgaŋ ain?
Jak się włącza tempomat?
Wie schaltet man den Tempomat ein?
viː ˈʃaltət man deːn ˈtεmpomaːt ain?
Czy mogę otworzyć okno?
Kann ich das Fenster öffnen?
kan ɪç das ˈfεnstɐ ˈœfnən?
Czy może pan(i) włączyć/zmniejszyć/wyłączyć klimatyzację?
Können Sie die Klimaanlage anschalten/niedriger stellen/ausschalten?
ˈkœnən ziː diː ˈkliːma|anlaːgə ˈanʃaltn/ˈniːdrɪgɐ ˈʃtεlən/ˈausʃaltn?
Czy możemy się na chwilę zatrzymać?
Können wir kurz anhalten?
ˈkœnən viːɐ kʊrts ˈanhaltn?
Zjedź na pobocze., Zatrzymaj się.
Halt (am Straßenrand) an.
halt (am ˈʃtraːsnrant) an
Muszę skorzystać z toalety.
Ich muss zur Toilette.
ɪç mʊs tsuːɐ toaˈlεtə
W samochodzie robi mi/mu się niedobrze.
Mir/Ihm wird beim Autofahren übel.
miːɐ/iːm vɪrt baim ˈautofaːrən ˈyːbl
Czy ma pan(i) coś na chorobę lokomocyjną?
Haben Sie etwas gegen Übelkeit beim Autofahren/Reisekrankheit?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈgeːgn ˈyːblkait baim ˈautofaːrən/ˈraizəkraŋkhait?
Muszę rozprostować nogi.
Ich brauche ein bisschen Bewegung.
ɪç ˈbrauxə ain ˈbɪsçən bəˈveːgʊŋ
Zróbmy sobie krótką przerwę.
Machen wir eine kurze Pause.
ˈmaxn viːɐ ˈainə ˈkʊrtsə ˈpauzə
Zatrzymam się na stacji benzynowej/parkingu.
Ich halte an einer Tankstelle/einem Rastplatz an.
ɪç ˈhaltə an ˈainɐ ˈtaŋkʃtεlə/ˈainəm ˈrastplats an
Czy może mnie/nas pan(i) tu wysadzić?
Können Sie mich/uns hier absetzen?
ˈkœnən ziː mɪç/ʊns hiːɐ ˈapzεtsn?
Chcielibyśmy zrobić postój w...
Wir möchten eine Zwischenstation in... machen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainə ˈtsvɪʃnʃtatsioːn ɪn... ˈmaxn
Dojedziemy tam samochodem?
Kommt man per Auto hin?
kɔmt man pεr ˈauto hɪn?
Proszę mi powiedzieć, gdzie skręcić.
Sagen Sie mir, wo ich abbiegen soll.
ˈzaːgn ziː miːɐˌ voː ɪç ˈapbiːgn zɔl
Proszę skręcić tu w lewo/prawo.
Hier biegen Sie links/rechts ab.
hiːɐ ˈbiːgn ziː lɪŋks/rεçts ap
Czy to jest droga do...?
Kommt man hier nach...?
kɔmt man hiːɐ naːx?
Czy mogę gdzieś tu zaparkować?
Wo kann man hier parken?
voː kan man hiːɐ ˈparkn?
Czy mogę tu zostawić samochód?
Kann ich hier mein Auto stehen lassen?
kan ɪç hiːɐ main ˈauto ˈʃteːən ˈlasn?
Gdzie jest najbliższy parking?
Wo ist hier der nächste Parkplatz?
voː ɪst hiːɐ deːɐ ˈnεːçstə ˈparkplats?
Czy ten parking jest płatny?
Muss man hier fürs Parken zahlen?
mʊs man hiːɐ fyːɐs ˈparkn ˈtsaːlən?
Kończy nam się benzyna.
Wir haben wenig Benzin.
viːɐ ˈhaːbn ˈveːnɪç bεnˈtsiːn
Skończyła nam się benzyna.
Das Benzin ist alle.
das bεnˈtsiːn ɪst ˈalə
Muszę zatankować.
Ich muss tanken.
ɪç mʊs ˈtaŋkn
Czy w pobliżu jest stacja benzynowa?
Gibt es hier in der Nähe eine Tankstelle?
gipt εs hiːɐ ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainə ˈtaŋkʃtεlə?
Czy może mnie pan(i) podwieźć do najbliższej stacji benzynowej?
Können Sie mich zur nächsten Tankstelle bringen?
ˈkœnən ziː mɪç tsuːɐ ˈnεːçstn ˈtaŋkʃtεlə ˈbrɪŋən?
Do pełna, proszę.
Bitte volltanken.
ˈbɪtə ˈfɔltaŋkn
20 litrów benzyny bezołowiowej, proszę.
20 Liter Super 95, bitte.
ˈtsvantsɪç ˈliːtɐ ˈzuːpɐ fʏnf|ʊntˈnɔyntsɪçˌ ˈbɪtə
Muszę uzupełnić olej.
Ich muss Öl nachfüllen.
ɪç mʊs øːl ˈnaːx|fylən
Chciałbym dopompować opony.
Ich möchte die Reifen aufpumpen.
ɪç ˈmœçtə diː ˈraifn ˈaufpʊmpn
Potrzebuję mapy samochodowej.
Ich brauche einen Autoatlas.
ɪç ˈbrauxə ˈainən ˈauto|atlas
Jakie tu jest ograniczenie prędkości?
Wie schnell darf man hier fahren?
viː ʃnεl darf man hiːɐ ˈfaːrən?
Przekroczył(a) pan(i) dozwoloną prędkość.
Sie haben die Höchstgeschwindigkeit überschritten.
ziː ˈhaːbn diː ˈhøːçstgəˈʃvɪndɪçkait ˈyːbɐʃrɪtn
Nie zauważyłem znaku drogowego.
Ich habe das Verkehrsschild nicht gesehen.
ɪç ˈhaːbə das fεɐˈkeːɐsʃɪlt nɪçt gəˈzeːən
Nie wiedziałem, że tu jest ograniczenie prędkości.
Ich wusste nicht, dass es hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt.
ɪç ˈvʊstə nɪçtˌ das εs hiːɐ ˈainə gəˈʃvɪndɪçkaitsbəgrεntsʊŋ gipt
Czy mogę zobaczyć pana/pani prawo jazdy?
Kann ich bitte Ihren Führerschein sehen?
kan ɪç ˈbɪtə ˈiːrən ˈfyːrɐʃain ˈzeːən?
Dokumenty mam w bagażniku.
Meine Papiere sind im Kofferraum.
ˈmainə paˈpiːrə zɪnt ɪm ˈkɔfɐraum
To jest wypożyczony samochód.
Das ist ein Mietauto.
das ɪst ain ˈmiːt|auto
Czy można tu łapać stopa?
Darf man hier trampen?
darf man hiːɐ ˈtrεmpn?
benzyna
s Benzin
bεnˈtsiːn
olej napędowy
r Diesel
ˈdiːzl
olej silnikowy
s Motoröl
ˈmoːtoːɐ|øːl
olej przekładniowy
s Getriebeöl
gəˈtriːbə|øːl
płyn chłodzący
e Kühlflüssigkeit
ˈkyːlflʏsɪçkait
płyn hamulcowy
e Bremsflüssigkeit
ˈbrεmsflʏsɪçkait
płyn do spryskiwaczy
s Scheibenwischwasser
ˈʃaibnvɪʃvasɐ
wymiana koła/opony
r Radwechsel/Reifenwechsel
ˈraːtvεksl/ˈraifnvεksl
wymiana oleju
r Ölwechsel
ˈøːlvεksl
przebita opona
e Reifenpanne
ˈraifnpanə

Części samochodowe

Autoteile
amortyzatory
e Stoßdämpfer
ˈʃtoːsdεmpfɐ
antena
e Antenne
anˈtεnə
bagażnik
r Kofferraum
ˈkɔfɐraum
bagażnik dachowy
r Dachgepäckträger
ˈdaxgəpεktrεːgɐ
bagażnik samochodowy na rowery
r Fahrradträger
ˈfaːɐraːttrεːgɐ
bagnet do sprawdzania poziomu oleju
r Ölmessstab
ˈøːlmεsʃtaːp
bak, zbiornik (paliwa)
r Tank
taŋk
błotnik
r Kotflügel
ˈkoːtflyːgl
przedni błotnik
r Vorderkotflügel
ˈfɔrdɐkoːtflyːgl
tylny błotnik
r Heckkotflügel
ˈhεkkoːtflyːgl
centralny zamek
e Zentralverriegelung
tsεnˈtraːlfεɐriːgəlʊŋ
cewka zapłonowa
e Zündspule
ˈtsʏntʃpuːlə
chłodnica
r Kühler
ˈkyːlɐ
dach
s Dach
dax
deska rozdzielcza
s Schaltbrett
ˈʃaltbrεt
dętka (koła)
r Schlauch
ʃlaux
drzwi
e Tür
tyːɐ
przednie/tylne drzwi
e Vordertür/Hintertür
ˈfɔrdɐtyːɐ/ˈhɪntɐtyːɐ
klapa, tylne drzwi
e Hecktür
ˈhεktyːɐ
dyszel holowniczy
e Anhängerkupplung
ˈanhεŋɐkʊplʊŋ
(dziecięcy) fotelik samochodowy
r Kindersitz
ˈkɪndɐzɪts
dźwignia zmiany biegów
r Schalthebel
ˈʃaltheːbl
felga (koła)
e Scheibe
ˈʃaibə
hamulec
e Bremse
ˈbrεmzə
hamulec ręczny
e Handbremse
ˈhantbrεmzə
hamulec postojowy
e Parkbremse
ˈparkbrεmzə
instalacja elektryczna
e Autoelektrik
ˈauto|elεktrɪk
kable rozruchowe
e Starthilfekabel
ˈʃtarthɪlfəkaːbl
karoseria
e Karosserie
karɔsəˈriː
katalizator
r Katalysator
katalyˈzaːtoːɐ
kierownica
s Lenkrad
ˈlεŋkraːt
kierunkowskaz
r Blinker
ˈblɪŋkɐ
kieszeń drzwiowa
e Türablage
ˈtyːɐaplaːgə
klakson
e Hupe
ˈhuːpə
klamka drzwi
e Türklinke
ˈtyːɐklɪŋke
klocki hamulcowe
e Bremsbeläge
ˈbrεmzbəlεːgə
klucz krzyżowy (do kół)
r Kreuzschlüssel
ˈkrɔytsʃlʏsl
kluczyki do samochodu
e Autoschlüssel
ˈautoʃlʏsl
koło zapasowe
s Reserverad
reˈzεrvəraːt
dojazdowe koło zapasowe
s Notrad
ˈnoːtraːt
koło zapasowe standardowych rozmiarów
richtiges Reserverad
ˈrɪçtɪgəs reˈzεrvəraːt
kołpak
e Radkappe
ˈraːtkapə
lewarek
r Wagenheber
ˈvaːgnheːbɐ
lina holownicza
s Abschleppseil
ˈapʃlεpzail
lusterko boczne
r Außenspiegel
ˈausnʃpiːgl
lusterko wsteczne
r Rückspiegel
ˈrʏkʃpiːgl
łańcuchy śniegowe
e Schneeketten
ˈʃneːkεtn
maska (silnika)
e Haube
ˈhaubə
miska olejowa
e Ölwanne
ˈøːlvanə
numer rejestracyjny
e Autonummer
ˈautonʊmɐ
obrotomierz
r Drehzahlmesser
ˈdreːtsaːlmεsɐ
ogrzewanie
e Heizung
ˈhaitsʊŋ
opona
r Reifen
ˈraifn
oprawka żarówki
e Fassung
ˈfasʊŋ
osłona chłodnicy
r Kühlergrill
ˈkyːlɐgrɪl
e Achswelle
ˈaksvεlə
e Achse
ˈaksə
pas (bezpieczeństwa)
r Sicherheitsgurt
ˈzɪçɐhaitsgʊrt
pasek klinowy
r Keilriemen
ˈkailriːmən
pedał gazu
s Gaspedal
ˈgaːspedaːl
pedał hamulca
s Bremspedal
ˈbrεmspedaːl
podnośnik (samochodowy)
e Hebewinde
ˈheːbəvɪndə
podwozie
s Fahrgestell
ˈfaːɐgəʃtεl
pokrywa wlewu oleju
r Öldeckel
ˈøːldεkl
pokrywa wlewu paliwa
r Tankdeckel
ˈtaŋkdεkl
pompa
e Pumpe
ˈpʊmpə
pompa olejowa
e Ölpumpe
ˈøːlpʊmpə
pompa paliwowa
e Kraftstoffpumpe
ˈkraftʃtɔfpʊmpə
pompka (do kół)
e Luftpumpe
ˈlʊftpʊmpə
popielniczka
r Aschenbecher
ˈaʃnbεçɐ
prędkościomierz
r Tachometer
taxoˈmeːtɐ
przednia szyba
e Frontscheibe
ˈfrɔntʃaibə
(przednie) światła
e Frontscheinwerfer
ˈfrɔntʃainvεrfɐ
światła drogowe/długie
s Fernlicht
ˈfεrnlɪçt
światła mijania
s Abblendlicht
ˈapblεntlɪçt
tylne światła
e Schlusslichter
ˈʃlʊslɪçtɐ
przełącznik wycieraczek
r Wischerschalter
ˈvɪʃɐʃaltɐ
przód (samochodu)
s Vorderteil
ˈfɔrdɐtail
reflektor
r Scheinwerfer
ˈʃainvεrfɐ
reflektory
e Scheinwerfer
ˈʃainvεrfɐ
rozdzielacz zapłonu
r Verteiler
fεɐˈtailɐ
rozrusznik
r Starter
ˈʃtartɐ
rura wydechowa
r Auspuff
ˈauspʊf
schowek podręczny (w desce rozdzielczej)
s Handschuhfach
ˈhantʃuːfax
siedzenie, fotel
r Sitz
zɪts
tylne siedzenia/fotele
e Hintersitze
ˈhɪntɐzɪtsə
fotel kierowcy
r Fahrersitz
ˈfaːrɐzɪts
przedni fotel pasażera
r Beifahrersitz
ˈbaifaːrɐzits
skrobaczka do szyb/lodu
r Eiskratzer
ˈaiskratsɐ
skrzynia biegów
s Getriebe
gəˈtriːbə
ręczna skrzynia biegów
manuelles Getriebe
maˈnuεləs gəˈtriːbə
automatyczna skrzynia biegów
automatisches Getriebe
autoˈmaːtɪʃəs gəˈtriːbə
spryskiwacz (przedniej szyby)
e Scheibenwaschanlage
ˈʃaibnvaʃanlaːgə
sprzęgło
e Kupplung
ˈkʊplʊŋ
system antywłamaniowy
e Diebstahlsicherung
ˈdiːpʃtaːlzɪçərʊŋ
światła hamowania/stopu
e Bremslichter
ˈbrεmzlɪçtɐ
światła przeciwmgielne
e Nebelscheinwerfer
ˈneːblʃainvεrfɐ
tablica rejestracyjna
s Nummernschild
ˈnʊmɐnʃɪlt
tarcze hamulcowe
e Bremsscheiben
ˈbrεmsʃaibn
tempomat
r Tempomat
ˈtεmpomaːt
tłumik wydechowy
r Auspufftopf
ˈauspʊftɔpf
trójkąt ostrzegawczy
s Warndreieck
ˈvaɐndraiεk
tylna szyba
e Heckscheibe
ˈhεkʃaibə
tył (samochodu)
s Heck
hεk
układ kierowniczy
e Steuerung
ˈʃtɔyərʊŋ
wentylator (chłodnicy)
r Ventilator
vεntiˈlaːtoːɐ
wężyk hamulcowy
r Bremsschlauch
ˈbrεmsʃlaux
włącznik kierunkowskazów
r Blinkerschalter
ˈblɪŋkɐʃaltɐ
wskaźnik poziomu paliwa
e Benzinuhr
bεnˈtsiːnuːɐ
wspomaganie kierownicy
e Servolenkung
ˈzεrvolεŋkʊŋ
wtrysk
e Einspritzung
ˈainʃprɪtsʊŋ
wtryskiwacz
e Einspritzdüse
ˈainʃprɪtsdyːzə
wycieraczki (przedniej szyby)
e Frontscheibenwischer
ˈfrɔntʃaibənvɪʃɐ
zamek
s Schloss
ʃlɔs
zapłon
e Zündung
ˈtsʏndʊŋ
zawieszenie kół
e Radaufhängung
ˈraːtaufhεŋʊŋ
zbiornik oleju
r Öltank
ˈøːltaŋk
zbiornik płynu chłodzącego
r Kühlmittelbehälter
ˈkyːlmɪtlbəhεltɐ
zderzak
e Stoßstange
ˈʃtoːsʃtaŋə
żarówka
e Glühbirne
ˈglyːbɪrnə
żarówka do reflektorów
e Scheinwerferbirne
ˈʃainvεrfɐbɪrnə

Wypożyczalnia samochodów

Autoverleih
Gdzie mogę wypożyczyć samochód?
Wo kann ich ein Auto mieten?
voː kan ɪç ain ˈauto ˈmiːtn?
Chciałbym wypożyczyć mały, ekonomiczny samochód.
Ich möchte ein kleineres Auto mit niedrigem Verbrauch mieten.
ɪç ˈmœçtə ain ˈklainərəs ˈauto mɪt ˈniːdrɪgəm fεɐˈbraux ˈmiːtn
Mają państwo coś mniejszego/większego?
Haben Sie etwas Kleineres/Größeres?
ˈhaːbn ziː ˈεtvas ˈklainərəs/ˈgrøːsəɐəs?
Ile pali ten samochód?
Welchen Benzinverbrauch hat der Wagen?
ˈvεlçn bεnˈtsiːnfεɐbraux hat deːɐ ˈvaːgn?
Ile ma koni (mechanicznych)?
Wie viele PS hat das Auto?
viː ˈfiːlə peːˈ|εs hat das ˈauto?
Jaka jest pojemność baku?
Wie groß ist der Tank?
viː groːs ɪst deːɐ taŋk?
Jak otwiera się bak/bagażnik?
Wie kann man den Tank/den Koffer öffnen?
viː kan man deːn taŋk/deːn ˈkɔfɐ ˈœfnən?
Jak się wrzuca pierwszy/wsteczny bieg?
Wie schaltet man in den ersten Gang/Rückwärtsgang?
viː ˈʃaltət man ɪn deːn ˈeːɐstn gaŋ/ˈrʏkvεrtsgaŋ?
Czy ten samochód ma klimatyzację?
Hat der Wagen eine Klimaanlage?
hat deːɐ ˈvaːgn ˈainə ˈkliːma|anlaːgə?
Czy mogę wypożyczyć również przyczepę?
Kann ich auch einen Anhänger mieten?
kan ɪç aux ˈainən ˈanhεŋɐ ˈmiːtn?
Potrzebuję również bagażnika dachowego/na rowery.
Ich brauche auch einen Dachgepäckträger/Fahrradträger.
ɪç ˈbrauxə aux ˈainən ˈdaxgəpεktrεːgɐ/ˈfaːɐraːttrεːgɐ
Brakuje koła zapasowego.
Es gibt hier kein Reserverad.
εs gipt hiːɐ kain reˈzεrvəraːt
Gdzie znajdę podnośnik?
Wo finde ich den Wagenheber?
voː ˈfɪndə ɪç deːn ˈvaːgnheːbɐ?
Prawa przednia/tylna opona jest zużyta.
Der rechte Vorderreifen/Hinterreifen ist abgefahren.
deːɐ ˈrεçtə ˈfɔrdɐraifn/ˈhɪntɐraifn ɪst ˈapgəfaːrən
Ile kosztuje wypożyczenie na jeden dzień?
Wie viel bezahlt man pro Tag?
viː fiːl bəˈtsaːlt man proː taːk?
Czy cena obejmuje OC/ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?
Ist die Haftpflichtversicherung im Preis inbegriffen?
ɪst diː ˈhaftpflɪçtfεɐzɪçərʊŋ ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Czy cena obejmuje jakieś inne ubezpieczenie?
Ist eine andere Versicherung im Preis inbegriffen?
ɪst ˈainə ˈandərə fεɐˈzɪçərʊŋ ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Co pokrywa ubezpieczenie?
Welche Leistungen umfasst die Versicherung?
ˈvεlçə ˈlaistʊŋən ʊmˈfast diː fεɐˈzɪçərʊŋ?
Ile (dziennie) kosztowałoby dodatkowe/rozszerzone ubezpieczenie?
Wie viel würde eine Zusatzversicherung/erweiterte Versicherung (pro Tag) kosten?
viː fiːl ˈvʏrdə ˈainə ˈtsuːzatsfεɐzɪçərʊŋ/εɐˈvaiteɐtə fεɐˈzɪçərʊŋ (proː taːk) ˈkɔstn?
Jaka jest maksymalna wysokość świadczenia ubezpieczeniowego?
Wie hoch ist die maximale Versicherungsleistung?
viː hoːx ɪst diː maksiˈmaːlə fεɐˈzɪçərʊŋslaistʊŋ?
Ile kilometrów jest wliczone w cenę?
Wie viele Kilometer sind im Preis mit inbegriffen?
viː ˈfiːlə kiloˈmeːtɐ zɪnt ɪm prais mɪt ˈɪnbəgrɪfn?
Czy benzyna jest wliczona w cenę?
Ist Benzin inbegriffen?
ɪst bεnˈtsiːn ˈɪnbəgrɪfn?
Czy należy zwrócić samochód tutaj/z pełnym bakiem?
Muss ich das Auto hier/vollgetankt abgeben?
mʊs ɪç das ˈauto hiːɐ/ˈfɔlgətaŋkt ˈapgeːbn?
Czy mogę zostawić samochód w innej filii?
Kann ich das Auto in einer anderen Filiale lassen?
kan ɪç das ˈauto ɪn ˈainɐ ˈandərən fiˈliaːlə ˈlasn?
Do kiedy trzeba zwrócić samochód?
Bis wann muss ich das Auto zurückgeben?
bɪs van mʊs ɪç das ˈauto tsuˈrʏkgeːbn?
Na jaki numer trzeba zadzwonić w razie wypadku/awarii/kradzieży?
Welche Nummer soll ich im Fall eines Unfalls/einer Panne/eines Diebstahls anrufen?
ˈvεlçə ˈnʊmɐ zɔl ɪç ɪm fal ˈainəs ˈʊnfals/ˈainɐ ˈpanə/ˈainəs ˈdiːpʃtaːls ˈanruːfn?

Taxi

Taxi
Weźmiemy taksówkę?
Nehmen wir ein Taxi?
ˈneːmən viːɐ ain ˈtaksi?
Czy taksówki są tu drogie?
Sind die Taxis teuer hier?
zɪnt diː ˈtaksis ˈtɔyɐ hiːɐ?
Czy może mi pan(i) zamówić taksówkę?
Können Sie mir ein Taxi bestellen?
ˈkœnən ziː miːɐ ain ˈtaksi bəˈʃtεlən?
Jaki jest numer telefonu na taksówkę?
Welche Telefonnummer hat die Taxizentrale?
ˈvεlçə teleˈfoːnnʊmɐ hat diː ˈtaksitsεntraːlə?
Czy jest pan wolny?
Sind Sie frei?
zɪnt ziː frai?
Czy może pan(i) otworzyć bagażnik?
Können Sie den Kofferraum öffnen?
ˈkœnən ziː deːn ˈkɔfɐraum ˈœfnən?
Czy może mi pan(i) pomóc włożyć bagaże?
Können Sie mir helfen, mein Gepäck einzuladen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfnˌ main gəˈpεk ˈaintsulaːdn?
Na dworzec (kolejowy) poproszę.
Zum Bahnhof bitte.
tsʊm ˈbaːnhoːf ˈbɪtə
Jak długo potrwa podróż?
Wie lange wird es dauern?
viː ˈlaŋə vɪrt εs ˈdauɐn?
Jaka jest stawka za kilometr?
Wie viel nehmen Sie pro Kilometer?
viː fiːl ˈneːmən ziː proː kiloˈmeːtɐ?
Ile będzie kosztował dojazd na lotnisko?
Was würde die Fahrt zum Flughafen kosten?
vas ˈvʏrdə diː faːɐt tsʊm ˈfluːkhaːfn ˈkɔstn?
Czy może nas pan(i) zawieźć do jakiegoś dobrego pubu?
Können Sie uns zu einer guten Kneipe bringen?
ˈkœnən ziː ʊns tsuː ˈainɐ ˈguːtn ˈknaipə ˈbrɪŋən?
Czy może nas pan(i) przewieźć po mieście?
Können Sie uns ein bisschen in der Stadt spazieren fahren?
ˈkœnən ziː ʊns ain ˈbɪsçən ɪn deːɐ ʃtat ʃpaˈtsiːrən ˈfaːrən?
Czy mógłby nas pan przewieźć i pokazać tutejsze zabytki?
Können wir an einigen örtlichen Sehenswürdigkeiten vorbeifahren?
ˈkœnən viːɐ an ˈainɪgn ˈœrtlɪçn ˈzeːənsvʏrdɪçkaitn foːɐˈbaifaːrən?
Proszę jechać dopóki nie powiem.
Fahren Sie weiter, bis ich Ihnen Bescheid sage.
ˈfaːrən ziː ˈvaitɐˌ bɪs ɪç ˈiːnən bəˈʃait ˈzaːgə
Proszę skręcić tu w prawo/w lewo.
Hier nach rechts/links abbiegen, bitte.
hiːɐ naːx rεçts/lɪŋks ˈapbiːgnˌ ˈbɪtə
Czy może pan(i) jechać szybciej? Śpieszę się.
Können Sie schneller fahren, bitte? Ich habe es eilig.
ˈkœnən ziː ˈʃnεlɐ ˈfaːrənˌ ˈbɪtə? ɪç ˈhaːbə εs ˈailɪç
Proszę mnie tu wysadzić.
Setzen Sie mich hier ab.
ˈzεtsn ziː mɪç hiːɐ ap
Ile wynosi minuta postoju?
Wie viel kostet eine Warteminute?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə ˈvartəminuːtə?
Czy może pan(i) tu chwilę poczekać?
Können Sie hier kurz warten?
ˈkœnən ziː hiːɐ kʊrts ˈvartn?
Czy może pan(i) tu po mnie przyjechać za godzinę?
Können Sie mich hier in einer Stunde abholen?
ˈkœnən ziː mɪç hiːɐ ɪn ˈainɐ ˈʃtʊndə ˈaphoːlən?
Czy może mi pan(i) pomóc wnieść bagaże (na górę)?
Können Sie mir mit dem Gepäck (nach oben) helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ mɪt deːm gəˈpεk (naːx ˈoːbn) ˈhεlfn?
Mam jeszcze bagaż w bagażniku.
Ich habe noch Gepäck im Kofferraum.
ɪç ˈhaːbə nɔx gəˈpεk ɪm ˈkɔfɐraum
Nie ma pan(i) włączonego taksometru.
Ihr Taxameter ist nicht eingeschaltet.
iːɐ taksaˈmeːtɐ ɪst nɪçt ˈaingəʃaltət
Ile płacę?
Wie viel macht das?
viː fiːl maxt das?
Czy to nie trochę za dużo?
Ist das nicht zu viel?
ɪst das nɪçt tsuː fiːl?
Nie mam mniejszych nominałów.
Ich habe keinen kleineren Schein.
ɪç ˈhaːbə ˈkainən ˈklainərən ʃain
Wydał(a) mi pan(i) za mało reszty.
Sie haben mir falsch herausgegeben.
ziː ˈhaːbn miːɐ falʃ hεˈrausgəgeːbn
Reszty nie trzeba.
Stimmt so.
ʃtɪmt zoː