Członkowie rodziny

Członkowie rodziny

Familienangehörige
Czy ma pan(i) dzieci?
Haben Sie Kinder?
ˈhaːbn ziː ˈkɪndɐ?
Nie mamy dzieci.
Wir haben keine Kinder.
viːɐ ˈhaːbn ˈkainə ˈkɪndɐ
Mamy troje dzieci.
Wir haben drei Kinder.
viːɐ ˈhaːbn drai ˈkɪndɐ
Ile lat ma twoja córka/twój syn?
Wie alt ist deine Tochter/dein Sohn?
viː alt ɪst ˈdainə ˈtɔxtɐ/dain zoːn?
Najstarszy syn ma na imię Piotr.
Der älteste heißt Peter.
deːɐ ˈεltəstə haist ˈpeːtɐ
Najmłodsza córka ma trzy lata.
Die kleinste ist drei (Jahre alt).
diː ˈklainstə ɪst drai (ˈjaːrə alt)
Czy ma pan(i) dużą rodzinę?
Ist Ihre Familie groß?
ɪst ˈiːrə faˈmiːliə groːs?
Czy masz rodzeństwo?
Hast du Geschwister?
hast duː gəˈʃvɪstɐ?
Jestem jedynakiem/jedynaczką.
Ich bin Einzelkind.
ɪç bɪn ˈaintslkɪnt
Mam młodszą siostrę i starszego brata.
Ich habe eine jüngere Schwester und einen älteren Bruder.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈjʏŋəɐə ˈʃvεstɐ ʊnt ˈainən ˈεltərən ˈbruːdɐ
Są w tym samym wieku.
Die beiden sind gleichaltrig.
diː ˈbaidn zɪnt ˈglaiç|altrɪç
Jestem o pięć lat młodszy/starszy od mojej siostry.
Ich bin fünf Jahre jünger/älter als meine Schwester.
ɪç bɪn fʏnf ˈjaːrə ˈjʏŋɐ/ˈεltɐ als ˈmainə ˈʃvεstɐ
On/Ona wygląda starzej/młodziej.
Er/Sie sieht älter/jünger aus.
eːɐ/ziː ziːt ˈεltɐ/ˈjʏŋɐ aus
Jesteście spokrewnieni?
Sind Sie verwandt?
zɪnt ziː fεɐˈvant?
To mój bliski/daleki krewny.
Wir sind nah/entfernt verwandt.
viːɐ zɪnt naː/εntˈfεrnt fεɐˈvant
Czy ma pan(i) krewnych za granicą?
Haben Sie Verwandte im Ausland?
ˈhaːbn ziː fεɐˈvantə ɪm ˈauslant?
Nie mam (prawie) żadnych krewnych.
Ich habe (fast) keine Verwandten.
ɪç ˈhaːbə (fast) ˈkainə fεɐˈvantn
Czy wasi rodzice jeszcze żyją?
Leben Ihre Eltern noch?
ˈleːbn ˈiːrə ˈεltɐn nɔx?
Nie mam częstego kontaktu z rodzicami.
Ich habe keinen guten Kontakt zu meinen Eltern.
ɪç ˈhaːbə ˈkainən ˈguːtn kɔnˈtakt tsuː ˈmainən ˈεltɐn
krewni
e Verwandtschaft
fεɐˈvantʃaft
krewny/krewna
r Verwandte/e Verwandte
fεɐˈvantə/fεɐˈvantə
rodzice
e Eltern
ˈεltɐn
ojciec
r Vater
ˈfaːtɐ
matka
e Mutter
ˈmʊtɐ
dziecko
s Kind
kɪnt
jedynak/jedynaczka
s Einzelkind
ˈaintslkɪnt
bliźnięta
e Zwillinge
ˈtsvɪlɪŋə
syn
r Sohn
zoːn
córka
e Tochter
ˈtɔxtɐ
rodzeństwo
e Geschwister
gəˈʃvɪstɐ
brat
r Bruder
ˈbruːdɐ
siostra
e Schwester
ˈʃvεstɐ
dziadkowie
e Großeltern
ˈgroːsεltɐn
dziadek
r Großvater, r Opa
ˈgroːsfaːtɐˌ ˈoːpa
babcia
e Großmutter, e Oma
ˈgroːsmʊtɐˌ ˈoːma
pradziadek
r Urgroßvater
ˈuːɐgroːsfaːtɐ
prababcia
e Urgroßmutter
ˈuːɐgroːsmʊtɐ
wnuk
r Enkel, r Enkelsohn
ˈεŋklˌ ˈεŋklzoːn
wnuczka
e Enkelin, e Enkeltochter
ˈεŋkəlɪnˌ ˈεŋkltɔxtɐ
ciocia
e Tante
ˈtantə
kuzyn
r Cousin
kuˈzε̃ː
kuzynka
e Cousine
kuˈziːnə
teść
r Schwiegervater
ˈʃviːgɐfaːtɐ
teściowa
e Schwiegermutter
ˈʃviːgɐmʊtɐ
zięć
r Schwiegersohn
ˈʃviːgɐzoːn
synowa
e Schwiegertochter
ˈʃviːgɐtɔxtɐ
szwagier
r Schwager
ˈʃvaːgɐ
bratowa
e Schwägerin
ˈʃvεːgərɪn
ojciec chrzestny
r Patenonkel
ˈpaːtnɔŋkl
matka chrzestna
e Patentante
ˈpaːtntantə
chrześniak
s Patenkind
ˈpaːtnkɪnt
chrześniaczka
e Patentochter
ˈpaːtntɔxtɐ
chłopak (sympatia)
r Freund
frɔynt
dziewczyna (sympatia)
e Freundin
ˈfrɔyndɪn
partner życiowy
r Partner, r Gefährte
ˈpartnɐˌ gəˈfεːɐtə
partnerka życiowa
e Partnerin, e Gefährtin
ˈpartnərɪnˌ gəˈfεːɐtɪn
małżeństwo
e Ehe
ˈeːə
mąż
r Ehemann, r Gatte, r Gemahl
ˈeːəmanˌ ˈgatəˌ gəˈmaːl
żona
e Ehefrau, e Gattin, e Gemahlin
ˈeːəfrauˌ ˈgatɪnˌ gəˈmaːlɪn
były mąż
r Exmann, (pot.) r Ex
ˈεksmanˌ εks
była żona
e Exfrau, (pot.) e Ex
ˈεksfrauˌ εks
ojczym
r Stiefvater
ˈʃtiːffaːtɐ
macocha
e Stiefmutter
ˈʃtiːfmʊtɐ
pasierb
r Stiefsohn
ˈʃtiːfzoːn
pasierbica
e Stieftochter
ˈʃtiːftɔxtɐ
nieślubne dziecko
uneheliches Kind
ˈʊn|eːəlɪçəs kɪnt
kochanek
r Liebhaber, r Geliebte
ˈliːphaːbɐˌ gəˈliːptə
kochanka
e Liebhaberin, e Geliebte
ˈliːphaːbərɪnˌ gəˈliːptə
narzeczony
Verlobter
fεɐˈloːptɐ
narzeczona
Verlobte
fεɐˈloːptə