Szukanie pracy

Szukanie pracy

Arbeitssuche
Szukam pracy.
Ich suche eine Arbeit.
ɪç ˈzuːxə ˈainə ˈarbait
Od czterech miesięcy jestem bezrobotny.
Ich bin seit vier Monaten arbeitslos.
ɪç bɪn zait fiːɐ ˈmoːnatn ˈarbaitsloːs
Piszę/dzwonię w odpowiedzi na państwa ogłoszenie...
Ich melde mich auf Ihre Anzeige...
ɪç ˈmεldə mɪç auf ˈiːrə ˈantsaigə
Znalazłem ogłoszenie w internecie/w gazecie.
Ich habe eine Anzeige im Internet/in einer Zeitung gefunden.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈantsaigə ɪm ˈɪntɐnεt/ɪn ˈainɐ ˈtsaitʊŋ gəˈfʊndn
Kiedy może pan(i) przyjść na rozmowę kwalifikacyjną?
Wann können Sie zum Einstellungsgespräch kommen?
van ˈkœnən ziː tsʊm ˈainʃtεlʊŋsgəʃprεːç ˈkɔmən?
Jestem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
Ich bin zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
ɪç bɪn tsuː ˈainəm ˈfoːɐʃtεlʊŋsgəˈʃprεːç ˈaingəlaːdn
Szukamy wykwalifikowanych pracowników...
Wir suchen qualifizierte Arbeitskräfte...
viːɐ ˈzuːxn kvalifiˈtsiːɐtə ˈarbaitskrεftə
Będzie potrzebne szkolenie.
Eine Einschulung wird nötig sein.
ˈainə ˈainʃuːlʊŋ vɪrt ˈnøːtɪç zain
Jestem wykwalifikowanym kucharzem.
Ich bin gelernter Koch.
ɪç bɪn gəˈlεrntɐ kɔx
Pracowałem jako...
Ich habe als... gearbeitet.
ɪç ˈhaːbə als... gəˈ|arbaitət
Pracowałem jako kelner przez trzy lata.
Ich habe drei Jahre als Kellner gearbeitet.
ɪç ˈhaːbə drai ˈjaːrə als ˈkεlnɐ gəˈ|arbaitət
Mam długoletnią praktykę w dziedzinie...
Ich verfüge über eine langjährige Praxis im Bereich...
ɪç fεɐˈfyːgə ˈyːbɐ ˈainə ˈlaŋjεːrɪgə ˈpraksɪs ɪm bəˈraiç
Jakie są warunki pracy?
Wie sind die Arbeitsbedingungen?
viː zɪnt diː ˈarbaitsbədɪŋʊŋən?
Jakiej pensji mogę oczekiwać na początku?
Mit welchem Einstiegsgehalt kann ich rechnen?
mɪt ˈvεlçəm ˈainʃtiːksgəhalt kan ɪç ˈrεçnən?
Kiedy może pan(i) zacząć?
Wann können Sie anfangen?
van ˈkœnən ziː ˈanfaŋən?
Czy potrzebuję pozwolenia na pracę?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
ˈbrauxə ɪç ˈainə ˈarbaits|εɐlaupnɪs?
Czy ma pan(i) pozwolenie na pobyt?
Haben Sie eine Aufenthaltsgenehmigung?
ˈhaːbn ziː ˈainə ˈauf|εnthaltsgəneːmɪgʊŋ?
Czy ma pan(i) wizę pracowniczą?
Haben Sie ein Arbeitsvisum?
ˈhaːbn ziː ain ˈarbaitsviːzʊm?
Proszę wypełnić ten formularz (według wzoru).
Füllen Sie dieses Formular (nach dem Muster) aus.
ˈfʏlən ziː ˈdiːzəs fɔrmuˈlaːɐ (naːx deːm ˈmʊstɐ) aus
Zaproponowano mi pracę...
Man hat mir eine Arbeit... angeboten.
man hat miːɐ ˈainə ˈarbait... ˈangəboːtn
Jestem na trzymiesięcznym okresie próbnym.
Ich bin in einer dreimonatigen Probezeit.
ɪç bɪn ɪn ˈainɐ ˈdraimoːnatɪgn ˈproːbətsait
urząd pracy
s Arbeitsamt
ˈarbaitsamt
zarejestrować się w urzędzie pracy
sich beim Arbeitsamt melden
zɪç baim ˈarbaitsamt ˈmεldn
agencja pracy
e Arbeitsagentur
ˈarbaitsagεntuːɐ
agencja rekrutacyjna
e Personalagentur
pεrzoˈnaːlagεntuːɐ
oferta pracy
s Stellenangebot
ˈʃtεlənangəboːt
ogłoszenie
e Anzeige
ˈantsaigə
rozmowa kwalifikacyjna
s Einstellungsgespräch
ˈainʃtεlʊŋsgəʃprεːç
CV, życiorys
r Lebenslauf
ˈleːbnslauf
dane osobowe
persönliche Daten
pεrˈzøːnlɪçə ˈdaːtn
imię i nazwisko
Vorname und Nachname
ˈfoːɐnaːmə ʊnt ˈnaːxnaːmə
data urodzenia
s Geburtsdatum
gəˈbuːɐtsdaːtʊm
miejsce urodzenia
r Geburtsort
gəˈbuːɐts|ɔrt
stan zdrowia
r Gesundheitszustand
gəˈzʊnthaitstsuːʃtant
stan cywilny
r (Familien)Stand
(faˈmiːliən)ʃtant
kawaler
ledig
ˈleːdɪç
żonaty
verheiratet
fεɐˈhairaːtət
zamężna
verheiratet
fεɐˈhairaːtət
rozwiedziony
geschieden
gəˈʃiːdn
adres
e Anschrift
ˈanʃrɪft
adres stałego miejsca zamieszkania
r Hauptwohnsitz
ˈhauptvoːnzɪts
adres tymczasowy
r Nebenwohnsitz
ˈneːbnvoːnzɪts
numer telefonu
e Telefonnummer
teleˈfoːnnʊmɐ
adres e-mail
e E-Mail-Adresse
ˈiːmεil|adrεsə
wykształcenie
e Ausbildung
ˈausbɪldʊŋ
doświadczenie zawodowe
e Berufspraxis
bəˈruːfspraksɪs
doświadczenie zawodowe
e Arbeitserfahrung
ˈarbaits|εɐfaːrʊŋ
poprzedni pracodawca
früherer Arbeitgeber
ˈfryːərəɐ ˈarbaitgeːbɐ
znajomość obsługi komputera
e EDV-Kenntnisse
eːdeːˈfauˈkεntnɪsə
znajomość języków obcych
e Sprachkenntnisse
ˈʃpraːxkentnɪsə
zainteresowania
e Hobbys
ˈhɔbis
prawo jazdy
r Führerschein
ˈfyːrɐʃain
możliwy termin rozpoczęcia pracy
möglicher Eintrittstermin
ˈmøːklɪçɐ ˈaintrɪtstεrmiːn