Turystyka

Turystyka

Wandern
Chcielibyśmy wybrać się na wycieczkę po okolicy.
Wir möchten einen Ausflug in die Umgebung unternehmen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainən ˈausfluːk ɪn diː ʊmˈgeːbʊŋ ʊntɐˈneːmən
Chcielibyśmy zarezerwować przejażdżkę konną.
Wir möchten einen Reitausflug buchen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainən ˈraitausfluːk ˈbuːxn
Organizują państwo wycieczki?
Organisieren Sie Ausflüge?
ɔrganiˈziːrən ziː ˈausflyːgə?
Ile kosztuje taka wycieczka?
Wie viel kostet so ein Ausflug?
viː fiːl ˈkɔstət zoː ain ˈausfluːk?
Chciałbym zarezerwować całodzienną wycieczkę dla czterech osób.
Ich möchte einen ganztägigen Ausflug für vier Personen bestellen.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈgantstεːgɪgn ˈausfluːk fyːɐ fiːɐ pεrˈzoːnən bəˈʃtεlən
Jest z nami trójka dzieci.
Es kommen drei Kinder mit.
εs ˈkɔmən drai ˈkɪndɐ mɪt
Co jest zawarte w cenie?
Was ist im Preis inbegriffen?
vas ɪst ɪm prais ˈɪnbəgrɪfn?
Czy wynajęcie przewodnika jest wliczone w cenę?
Ist in dem Preis auch der Reiseleiter inbegriffen?
ɪst ɪn deːm prais aux deːɐ ˈraizəlaitɐ ˈɪnbəgrɪfn?
Ile to kilometrów stąd?
Wie viele Kilometer sind es?
viː ˈfiːlə kiloˈmeːtɐ zɪnt εs?
Jak długo potrwa ta wycieczka?
Wie lange dauert der Ausflug?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt deːɐ ˈausfluːk?
Kiedy wrócimy?
Wann kommen wir zurück?
van ˈkɔmən viːɐ tsuˈrʏk?
Co powinniśmy zabrać ze sobą?
Was sollen wir mitnehmen?
vas ˈzɔlən viːɐ ˈmɪtneːmən?
Czy jest tu w okolicy jakiś punkt widokowy?
Gibt es in der Nähe einen Aussichtspunkt?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainən ˈauszɪçtspʊŋkt?
Jak nazywa się tamta góra?
Wie heißt der Berg da?
viː haist deːɐ bεrk daː?
Jaka jest najkrótsza droga na tamto wzgórze?
Wie kommt man am schnellsten auf den Hügel da?
viː kɔmt man am ˈʃnεlstŋ auf deːn ˈhyːgl daː?
Moglibyśmy spróbować wspiąć się na tę górkę?
Könnten wir vielleicht versuchen, den Hügel zu besteigen?
ˈkœntn viːɐ fiˈlaiçt fεɐˈzuːxnˌ deːn ˈhyːgl tsuː bəˈʃtaign?
Czy można wejść na sam szczyt?
Kann man ganz nach oben kommen?
kan man gants naːx ˈoːbn ˈkɔmən?
Jak długo się tam idzie na piechotę?
Wie lange braucht man zu Fuß?
viː ˈlaŋə brauxt man tsuː fuːs?
Czy można tam też dojechać samochodem?
Kommt man auch mit dem Auto hin?
kɔmt man aux mɪt deːm ˈauto hɪn?
Chcielibyśmy pójść na całodniową wyprawę (w góry).
Wir möchten eine Ganztagswanderung (auf dem Kamm) unternehmen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainə ˈgantstaːksvandərʊŋ (auf deːm kam) ʊntɐˈneːmən
Jak bardzo forsowna jest ta trasa/wyprawa?
Wie anstrengend ist die Wanderung?
viː ˈanʃtrεŋənt ɪst diː ˈvandərʊŋ?
Czy są jakieś trudne podejścia?
Gibt es dort einige starke Steigungen?
gipt εs dɔrt ˈainɪgə ˈʃtarkə ˈʃtaigʊŋən?
Czy to trudny teren?
Ist das Terrain schwer?
ɪst das tεˈrε̃ː ʃveːɐ?
Czy ta trasa nadaje się dla osób starszych?
Ist die Strecke für ältere Menschen geeignet?
ɪst diː ˈʃtrεkə fyːɐ ˈεltərə ˈmεnʃn gəˈ|aignət?
Czy jest ryzyko, że napotkamy jakieś niebezpieczne zwierzęta?
Besteht die Gefahr, dass wir gefährlichen Tieren begegnen?
bəˈʃteːt diː gəˈfaːɐˌ das viːɐ gəˈfεːɐlɪçn ˈtiːrən bəˈgeːgnən?
Co mamy robić, jeśli spotkamy niedźwiedzia/rysia?
Was sollen wir tun, wenn wir auf einen Bären/Luchs stoßen?
vas ˈzɔlən viːɐ tuːnˌ vεn viːɐ auf ˈainən ˈbεːrən/lʊks ˈʃtoːsn?
Pójdziemy czerwonym szlakiem.
Wir werden dem roten Wanderweg folgen.
viːɐ ˈveːɐdn deːm ˈroːtn ˈvandɐveːk ˈfɔlgn
Czy możemy zboczyć ze szlaku?
Können wir uns vom Weg entfernen?
ˈkœnən viːɐ ʊns fɔm veːk εntˈfεrnən?
Chcielibyśmy zobaczyć wodospady.
Wir möchten die Wasserfälle sehen.
viːɐ ˈmœçtn diː ˈvasɐfεlə ˈzeːən
Szlak kończy się nad jeziorem.
Die Strecke endet am See.
diː ˈʃtrεkə ˈεndət am zeː
Czy można (wy)kąpać się w tym jeziorze?
Kann man in dem See baden?
kan man ɪn deːm zeː ˈbaːdn?
Czy woda jest zdatna do picia?
Kann man das Wasser trinken?
kan man das ˈvasɐ ˈtrɪŋkn?
Czy wracamy tą samą drogą?
Nehmen wir denselben Weg zurück?
ˈneːmən viːɐ deːnˈzεlbn veːk tsuˈrʏk?
Jestem dość zmęczony.
Ich bin ziemlich müde.
ɪç bɪn ˈtsiːmlɪç ˈmyːdə
Już nie mam siły.
Ich kann nicht mehr.
ɪç kan nɪçt meːɐ
Coś jest nie tak z moją nogą/stopą.
Ich habe etwas mit dem Bein/Fuß.
ɪç ˈhaːbə ˈεtvas mɪt deːm bain/fuːs
Boli mnie kostka/kolano.
Mein Knöchel/Knie tut mir weh.
main ˈknœçl/kniː tuːt miːɐ veː
Mam pęcherze na stopach.
Ich habe Blasen an den Füßen.
ɪç ˈhaːbə ˈblaːzn an deːn ˈfyːsn
Czy możemy chwilę odpocząć?
Können wir eine kurze Pause machen?
ˈkœnən viːɐ ˈainə ˈkʊrtsə ˈpauzə ˈmaxn?
Wracam.
Ich gehe zurück.
ɪç ˈgeːə tsuˈrʏk
Czy mogę iść przodem i poczekać na was na szczycie?
Kann ich vorausgehen und oben warten?
kan ɪç foˈrausgeːən ʊnt ˈoːbn ˈvartn?
Musimy poczekać na innych.
Wir müssen auf die anderen warten.
viːɐ ˈmʏsn auf diː ˈandərən ˈvartn
droga
r Weg
veːk
ścieżka
r Pfad
pfaːt
szosa
e Landstraße
ˈlantstraːsə
most
e Brücke
ˈbrʏkə
rzeka
r Fluss
flʊs
potok
r Bach
bax
staw
r Teich
taiç
jezioro
r See
zeː
źródło
e Quelle
ˈkvεlə
gorące źródło
e Thermalquelle
tεrˈmaːlkvεlə
wodospad
r Wasserfall
ˈvasɐfal
dolina
s Tal
taːl
łąka
e Wiese
ˈviːzə
las
r Wald
valt
rezerwat przyrody
s Naturschutzgebiet
naˈtuːɐʃʊtsgəbiːt
wzgórze
r Hügel
ˈhyːgl
góra
r Berg
bεrk
przełęcz
r Bergsattel
ˈbεrkzatl
przesmyk górski
r Pass
pas
wąwóz
e Schlucht
ʃlʊxt
przepaść
e Kluft
klʊft
kanion
r Canon
ˈkanjɔn
jaskinia
e Höhle
ˈhøːlə
wybrzeże
e Küste
ˈkʏstə
klif
e Klippe
ˈklɪpə
wyspa
e Insel
ˈɪnzl
punkt widokowy
r Aussichtspunkt
ˈauszɪçtspʊŋkt
wieża widokowa
r Aussichtsturm
ˈauszɪçtstʊrm
monument
r Grabhügel
ˈgraːphyːgl