Zwiedzanie miasta

Zwiedzanie miasta

Stadtbesichtigung

Informacja turystyczna

Touristeninfo
Gdzie można uzyskać informacje na temat miasta?
Wo können wir einige Informationen über die Stadt bekommen?
voː ˈkœnən viːɐ ˈainɪgə ɪnfɔrmaˈtsioːnən ˈyːbɐ diː ʃtat bəˈkɔmən?
Gdzie mogę kupić plan miasta?
Wo kann ich einen Stadtplan bekommen?
voː kan ɪç ˈainən ˈʃtatplaːn bəˈkɔmən?
Ile kosztuje plan miasta?
Wie viel kostet dieser Stadtplan?
viː fiːl ˈkɔstət ˈdiːzɐ ˈʃtatplaːn?
Czy mają państwo przewodnik w języku angielskim/niemieckim/francuskim/polskim?
Haben Sie auch einen englischen/deutschen/französischen/polnischen Reiseführer?
ˈhaːbn ziː aux ˈainən ˈεŋlɪʃn/ˈdɔytʃn/franˈtsøːzɪʃn/ˈpɔlnɪʃn ˈraizəfyːrɐ?
Chcielibyśmy zwiedzić miasto.
Wir möchten die Stadt besichtigen.
viːɐ ˈmœçtn diː ʃtat bəˈzɪçtɪgn
Czy mógłby pan/mogłaby pani oprowadzić nas po mieście?
Können Sie uns durch die Stadt führen?
ˈkœnən ziː ʊns dʊrç diː ʃtat ˈfyːrən?
Czy jest coś, co koniecznie powinniśmy zobaczyć?
Was sollten wir unbedingt sehen?
vas ˈzɔltn viːɐ ˈʊnbədɪŋt ˈzeːən?
Jakie miejscowe zabytki może pan(i) polecić?
Welche örtlichen Sehenswürdigkeiten können Sie uns (zur Besichtigung) empfehlen?
ˈvεlçə ˈœrtlɪçn ˈzeːənsvʏrdɪçkaitn ˈkœnən ziː ʊns (tsuːɐ bəˈzɪçtɪgʊŋ) εmˈpfeːlən?
Czy jest tu jakieś miejsce z widokiem na miasto?
Gibt es hier einen Aussichtspunkt auf die Stadt?
gipt εs hiːɐ ˈainən ˈauszɪçtspʊŋkt auf diː ʃtat?
Tam już byliśmy.
Wir waren schon da.
viːɐ ˈvaːrən ʃoːn daː
Chcielibyśmy zobaczyć kościoły/pomniki.
Wir möchten einige Kirchen/Denkmäler besichtigen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainɪgə ˈkɪrçn/ˈdεŋkmεːlɐ bəˈzɪçtɪgn
Chcielibyśmy zarezerwować zwiedzanie z przewodnikiem.
Wir möchten eine Führung buchen.
viːɐ ˈmœçtn ˈainə ˈfyːrʊŋ ˈbuːxn
Jak długo potrwa zwiedzanie?
Wie lange dauert die Besichtigung?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt diː bəˈzɪçtɪgʊŋ?
Mamy tylko pół dnia na zwiedzanie.
Wir haben nur einen halben Tag für die Besichtigung.
viːɐ ˈhaːbn nuːɐ ˈainən ˈhalbn taːk fyːɐ diː bəˈzɪçtɪgʊŋ
Kiedy został wybudowany ten kościół?
Wann wurde die Kirche gebaut?
van ˈvʊrdə diː ˈkɪrçə gəˈbaut?
Czy w pobliżu jest jakiś park?
Gibt es in der Nähe einen Park?
gipt εs ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainən park?
Czy moglibyśmy zwiedzić muzeum miejskie?
Können wir das Stadtmuseum besuchen?
ˈkœnən viːɐ das ˈʃtatmuˈzeːʊm bəˈzuːxn?
Słyszałem, że jest tutaj w pobliżu ciekawy stary most.
Ich habe gehört, dass es in der Nähe eine interessante alte Brücke gibt.
ɪç ˈhaːbə gəˈhøːɐtˌ das εs ɪn deːɐ ˈnεːə ˈainə ɪntərεˈsantə ˈaltə ˈbrʏkə gipt
Co to za budowla/zabytek?
Was für ein Gebäude/Denkmal ist das da?
vas fyːɐ ain gəˈbɔydə/ˈdεŋkmaːl ɪst das daː?
Kto to zaprojektował?
Wer war der Architekt?
veːɐ vaːɐ deːɐ arçiˈtεkt?
Czy możemy wejść do środka?
Können wir hineingehen?
ˈkœnən viːɐ hɪnˈaingeːən?
Czy można tu robić zdjęcia?
Darf man hier fotografieren?
darf man hiːɐ fotograˈfiːrən?
Czy możemy zostać tutaj na chwilę i trochę się rozejrzeć?
Können wir uns hier kurz aufhalten und umsehen?
ˈkœnən viːɐ ʊns hiːɐ kʊrts ˈaufhaltn ʊnt ˈʊmzeːən?
Może zrobimy sobie przerwę na obiad/przekąskę?
Machen wir eine Mittagspause/Erfrischungspause?
ˈmaxn viːɐ ˈainə ˈmɪtaːkspauzə/εɐˈfrɪʃʊŋspauzə?
Czy można wejść na wieżę?
Kann man den Turm besteigen?
kan man deːn tʊrm bəˈʃtaign?
Czy wstęp jest płatny?
Kostet es Eintritt?
ˈkɔstət εs ˈaintrɪt?
Gdzie mogę kupić bilety?
Wo bekomme ich Eintrittskarten?
voː bəˈkɔmə ɪç ˈaintrɪtskartn?
Ile kosztuje bilet dla dziecka/bilet ulgowy?
Wie viel kostet eine Kinderkarte/ermäßigte Karte?
viː fiːl ˈkɔstət ˈainə ˈkɪndɐkartə/εɐˈmεːsɪçtə ˈkartə?
Czy oferują państwo zniżki dla studentów/seniorów?
Gibt es eine Studentenermäßigung/Seniorenermäßigung?
gipt εs ˈainə ʃtuˈdεntnεɐmεːsɪgʊŋ/zeˈnioːrən|εɐmεːsɪgʊŋ?
Czy oferują państwo zniżki grupowe?
Gibt es Gruppenermäßigungen?
gipt εs ˈgrʊpn|εɐmεːsɪgʊŋən?
Jest nas pięcioro/sześcioro/dziesięcioro.
Wir sind fünf/sechs/zehn.
viːɐ zɪnt fʏnf/zεks/tseːn
Potrzebuję dostać się do...
Ich brauche zu... zu kommen.
ɪç ˈbrauxə tsuː... tsuː ˈkɔmən
Jak dostanę się do...?
Wie komme ich zu...?
viː ˈkɔmə ɪç tsuː?
Czy można tu gdzieś kupić kartki pocztowe/pamiątki?
Kann ich hier irgendwo Ansichtskarten/Souvenirs kaufen?
kan ɪç hiːɐ ˈɪrgntvoː ˈanzɪçtskartn/zuvəˈniːɐs ˈkaufn?
Czy sprzedają państwo znaczki?
Verkaufen Sie Briefmarken?
fεɐˈkaufn ziː ˈbriːfmarkn?
Jakiego znaczka potrzebuję, żeby wysłać list do Polski?
Welche Briefmarke brauche ich nach Polen?
ˈvεlçə ˈbriːfmarkə ˈbrauxə ɪç naːx ˈpoːlən?
Gdzie jest najbliższa skrzynka pocztowa?
Wo ist der nächste Briefkasten?
voː ɪst deːɐ ˈnεːçstə ˈbriːfkastn?
Czy są gdzieś w pobliżu publiczne toalety?
Gibt es hier eine öffentliche Toilette?
gipt εs hiːɐ ˈainə ˈœfntlɪçə toaˈlεtə?

Zabytki

Sehenswürdigkeiten
atrakcje turystyczne
e Sehenswürdigkeiten
ˈzeːənsvʏrdɪçkaitn
zwiedzanie z przewodnikiem
e Führung
ˈfyːrʊŋ
muzeum
s Museum
muˈzeːʊm
muzeum przyrodnicze
naturwissenschaftliches Museum
naˈtuːɐvɪsnʃaftlɪçəs muˈzeːʊm
galeria
e Galerie
galəˈriː
galeria obrazów
e Gemäldegalerie
gəˈmεːldəgaləriː
ratusz
s Rathaus
ˈraːthaus
wieża
r Turm
tʊrm
kościół
e Kirche
ˈkɪrçə
kaplica
e Kapelle
kaˈpεlə
klasztor
s Kloster
ˈkloːstɐ
opactwo
e Abtei
apˈtai
grobowiec
e Gruft
grʊft
cmentarz
r Friedhof
ˈfriːthoːf
nekropolia
e Begräbnisstätte
bəˈgrεːpnɪsʃtεtə
plac
r Platz
plats
pchli targ
r Flohmarkt
ˈfloːmarkt
fontanna
r Brunnen
ˈbrʊnən
pomnik
s Denkmal
ˈdεŋkmaːl
posąg
e Statue
ˈʃtaːtuə
biblioteka
e Bibliothek
biblioˈteːk
sala koncertowa
r Konzertsaal
kɔnˈtsεrtzaːl
most
e Brücke
ˈbrʏkə
port
r Hafen
ˈhaːfn
teren wystawowy
s Messegelände
ˈmεˈsəgəlεndə
wystawa
e Ausstellung
ˈausʃtεlʊŋ
zamek warowny
e Burg
bʊrk
zamek
s Schloss
ʃlɔs
ruiny
e Ruine
ruˈiːnə
letnia rezydencja
s Lustschloss
ˈlʊstʃlɔs
pałac
r Palast
paˈlast
willa
e Villa
ˈvɪla
ogród
r Garten
ˈgartn

Zwiedzanie

Stadtrundfahrt
Gdzie można zarezerwować wycieczkę?
Wo können wir eine Stadtrundfahrt buchen?
voː ˈkœnən viːɐ ˈainə ˈʃtatrʊntfaːɐt ˈbuːxn?
Chcielibyśmy zwiedzać z przewodnikiem.
Wir möchten eine geführte Tour.
viːɐ ˈmœçtn ˈainə gəˈfyːɐtə tuːɐ
Ile kosztuje bilet?
Wie viel kostet die Karte?
viː fiːl ˈkɔstət diː ˈkartə?
Jak długo trwa wycieczka?
Wie lange dauert eine Rundfahrt?
viː ˈlaŋə ˈdauɐt ˈainə ˈrʊntfaːɐt?
Co jest zawarte w cenie wycieczki?
Was beinhaltet die Besichtigung?
vas bəˈinhaltət diː bəˈzɪçtɪgʊŋ?
O której jest wyjazd?
Um wie viel Uhr fahren wir ab?
ʊm viː fiːl uːɐ ˈfaːrən viːɐ ap?
codziennie o 11.00
täglich um 11 Uhr
ˈtεːklɪç ʊm εlf uːɐ
o każdej pełnej godzinie
jede volle Stunde
ˈjeːdə ˈfɔlə ˈʃtʊndə