Telefonowanie

Telefonowanie

Telefonieren
Telefon do pana/pani!
Ein Anruf für Sie!
ain ˈanruːf fyːɐ ziː!
Muszę zatelefonować.
Ich muss telefonieren.
ɪç mʊs teləfoˈniːrən
Czy mogę skorzystać z pana/pani telefonu?
Darf ich Ihr Telefon benutzen?
darf ɪç iːɐ teleˈfoːn bəˈnʊtsn?
Czy może mi pan(i) wybrać ten numer?
Können Sie für mich diese Nummer wählen, bitte?
ˈkœnən ziː fyːɐ mɪç ˈdiːzə ˈnʊmɐ ˈvεːlənˌ ˈbɪtə?
Czy mogę pożyczyć od pana/pani książkę telefoniczną?
Können Sie mir das Telefonbuch leihen?
ˈkœnən ziː miːɐ das teleˈfoːnbuːx ˈlaiən?
Jaki jest numer kierunkowy do...?
Welche Vorwahl hat...?
ˈvεlçə ˈfoːɐvaːl hat?
Halo..., Proszę...
Hallo..., Bitte...
haˈloːˌ ˈbɪtə
Po sygnale proszę zostawić wiadomość.
Nach dem Signalton können Sie eine Nachricht hinterlassen.
naːx deːm zɪˈgnaːltoːn ˈkœnən ziː ˈainə ˈnaːxrɪçt hɪntɐˈlasn
Kto mówi?, Z kim rozmawiam?
Mit wem spreche ich, bitte?
mɪt veːm ˈʃprεçə ɪçˌ ˈbɪtə?
Przy telefonie... (z firmy)...
(Firma...,) ... am Apparat.
(ˈfɪrmaˌ) ... am apaˈraːt
Przepraszam, widocznie wybrałem zły numer.
Entschuldigen Sie bitte, ich habe mich wohl verwählt.
εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtəˌ ɪç ˈhaːbə mɪç voːl fεɐˈvεːlt
Przepraszam, nie zrozumiałem pani/pana.
Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden.
εntˈʃʊldɪgʊŋˌ ɪç ˈhaːbə ziː nɪçt fεɐˈʃtandn
Czy może pan(i) powtórzyć?
Können Sie es wiederholen?
ˈkœnən ziː εs viːdɐˈhoːlən?
Źle pana/panią słyszę.
Ich verstehe Sie schlecht.
ɪç fεɐˈʃteːə ziː ʃlεçt
Czy może pan(i) mówić głośniej?
Können Sie lauter sprechen, bitte?
ˈkœnən ziː ˈlautɐ ˈʃprεçnˌ ˈbɪtə?
Z kim chce pan(i) rozmawiać?
Wen wollen Sie sprechen?
veːn ˈvɔlən ziː ˈʃprεçn?
Chciałbym rozmawiać z...
Ich möchte... sprechen, bitte.
ɪç ˈmœçtə... ˈʃprεçnˌ ˈbɪtə
Niestety, jest w tym momencie nieobecny.
Es tut mir leid, er ist zurzeit nicht hier.
εs tuːt miːɐ laitˌ eːɐ ɪst tsʊrˈtsait nɪçt hiːɐ
Dzwonię w sprawie...
Ich rufe an wegen...
ɪç ˈruːfə an ˈveːgn
Czy mogę z nim rozmawiać?
Kann ich ihn bitte sprechen?
kan ɪç iːn ˈbɪtə ˈʃprεçn?
Czy może mnie pan(i) połączyć?
Können Sie mich (weiter)verbinden?
ˈkœnən ziː mɪç (ˈvaitɐ)fεɐˈbɪndn?
Czy może mnie pan(i) połączyć z pana/pani kolegą?
Können Sie mich bitte mit Ihrem Kollegen verbinden?
ˈkœnən ziː mɪç ˈbɪtə mɪt ˈiːrəm kɔˈleːgn fεɐˈbɪndn?
Chwileczkę, już łączę.
Einen Augenblick, ich verbinde Sie.
ˈainən ˈaugnblikˌ ɪç fεɐˈbɪndə ziː
Nie mogę się do niego dodzwonić.
Ich kann ihn nicht erreichen.
ɪç kan iːn nɪçt εɐˈraiçn
Linia jest wciąż zajęta.
Die Leitung ist immer besetzt.
diː ˈlaitʊŋ ɪst ˈɪmɐ bəˈzεtst
Dzwoniłem już wcześniej, ale nie udało mi się go zastać.
Ich habe schon vorher angerufen, aber ich konnte ihn nicht erreichen.
ɪç ˈhaːbə ʃoːn foːɐˈheːɐ ˈangəruːfnˌ ˈaːbɐ ɪç ˈkɔntə iːn nɪçt εɐˈraiçn
Czy mogę zostawić wiadomość dla niego?
Kann ich eine Nachricht für ihn hinterlassen?
kan ɪç ˈainə ˈnaːxrɪçt fyːɐ iːn hɪntɐˈlasn?
Proszę spróbować zadzwonić za godzinę!
Versuchen Sie in einer Stunde noch einmal anzurufen, bitte.
fεɐˈzuːxn ziː ɪn ˈainɐ ˈʃtʊndə nɔx ˈainmaːl ˈantsuruːfnˌ ˈbɪtə
Czy można mu/jej przekazać, żeby oddzwonił(a) do mnie na numer...?
Können Sie ihn/sie bitten, mich unter... zurückzurufen?
ˈkœnən ziː iːn/ziː ˈbɪtnˌ mɪç ˈʊntɐ... tsuˈrʏktsuːruːfn?
Muszę już kończyć.
Ich muss Schluss machen.
ɪç mʊs ʃlʊs ˈmaxn
Mam słabą baterię.
Mein Handyakku ist zu schwach.
main hεndiˈaku ɪst tsuː ʃvax
Muszę kupić doładowanie do telefonu.
Ich muss mein Handy aufladen.
ɪç mʊs main ˈhεndi ˈauflaːdn
Czy rozmieni mi pan(i) pieniądze na telefon?
Können Sie mir Kleingeld zum Telefonieren wechseln?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈklaingεlt tsʊm teləfoˈniːrən ˈvεksln?
Gdzie jest najbliższa budka telefoniczna?
Wo ist die nächste Telefonzelle?
voː ɪst diː ˈnεːçstə teleˈfoːnˈtsεlə?
Jaki jest numer na policję/pogotowie?
Welche Nummer hat die Polizei/der Rettungsdienst?
ˈvεlçə ˈnʊmɐ hat diː poliˈtsai/deːɐ ˈrεtʊŋsdiːnst?
Chciałbym zadzwonić na koszt odbiorcy.
Ich möchte ein R-Gespräch anmelden.
ɪç ˈmœçtə ain ˈεrgəʃprεːç ˈanmεldn
telefon komórkowy
s Handy
ˈhεndi
karta uzupełniająca konto (telefoniczne)
e Wertkarte
ˈveːɐtkartə
bateria do telefonu komórkowego
r Handy-Akku
ˈhεndi|aku
ładowarka (do telefonu komórkowego)
s (Handy-)Ladegerät
(ˈhεndi)ˈlaːdəgərεːt
karta pamięci
e Datenkarte
ˈdaːtnkartə
telefon stacjonarny
s Festnetz
ˈfεstnεts
automatyczna sekretarka
r Anrufbeantworter
ˈanruːfbə|antvɔrtɐ
faks
s Faxgerät
ˈfaksgərεːt